Θωμάς Βαμβίνης

Σκοτεινές περιοχές σε φωτεινές πόλεις – Πρώτα ο άνθρωπος, όχι η οικονομία (Πρωτοπρ. Θωμάς Βαμβίνης)

Σκοτεινές περιοχές σέ φωτεινές πόλεις

Ὁ πολιτισμός μας δέν βοηθάει τόν κόσμο νά ἀποκτήση εἰρήνη, νά ἡμερέψη τό ἦθος του, νά χαίρεται τήν ζωή του, ὡς κάτι πού ἀληθινά ἀξίζει, γιατί ἔχει πολύ ὑψηλό νόημα, νόημα ἀθάνατο. Μέσα στά ἰδανικά τοῦ πολιτισμοῦ μας δέν εἶναι ἡ ἀνιδιοτέλεια, πού εἶναι σημαντική προϋπόθεση τῆς εἰρήνης. Ἡ ἀνιδιοτέλεια ἀπαιτεῖ ὑπερβάσεις πού μόνον μέ ὑγιῆ θεολογική ὑποδομή, μέ ὀρθή καί ἀταλάντευτη πίστη μπορεῖ κανείς νά τίς ἐπιχειρήση, ὥστε νά ἐπιθυμήση τήν ἀνιδιοτέλεια ὡς δική του ἀρετή καί κατόπιν κάπως νά τήν προσεγγίση. Ὅμως, ὁ πολιτισμός πού μᾶς αἰχμαλώτισε, ὁ δυτικός πολιτισμός, δέν θέλει νά μιλᾶ γιά τόν Θεό, δέν τόν θέλει στά καινούρια πολιτιστικά θεμέλια τῶν λαῶν του.

Διαβάστε περισσότερα »

Δραπέτες από τον κόσμο τής φθοράς (Πρωτοπρ. Θωμάς Βαμβίνης)

Μια σύντομη διατύπωση πατερικοῦ κειμένου μᾶς ἔβγαλε στήν σύγχρονη οἰκουμένη. Πιό συγκεκριμένα, ἡ ἑρμηνεία τῆς πρώτης προτάσεως ἀπό τήν ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μᾶς τήν δίνει ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ὁ ὁποῖος συνοψίζει τήν ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἔγινε ἀφορμή νά ἁπλωθῆ ἡ προσοχή μας στήν νοοτροπία τοῦ σύγχρονου κόσμου, τοῦ δυτικοῦ συγκεκριμένα κόσμου, ὁ ὁποῖος αὐτοδιαλύεται, αὐτοκτονεῖ πνευματικά καί πολιτιστικά, ἀκολουθώντας ἐπιλεκτικά κάποιες ἀπό τίς ἀρχές πού ἔβαλε ὡς θεμέλιο στήν ζωή καί τήν πολιτεία τῶν ἀνθρώπων, κυρίως ἀπό τήν Ἀναγέννηση καί μετά.

Αὐτήν τήν πολιτιστική αὐτοδιάλυση καί κατάρρευση τοῦ δυτικοῦ κόσμου τήν βλέπουν ἀκόμη καί οἱ πλέον ἁπλοί ἄνθρωποι, οἱ ἀνίδεοι ἀπό φιλοσοφικά ρεύματα καί κοινωνικές θεωρίες. Βλέπουν στήν καθημερινή εἰδησεογραφία ὅτι στίς δυτικές κοινωνίες πολλά ἀπό τά δραστήρια μέλη τους πολεμοῦν τούς θεσμούς τους· πολεμοῦν τίς ἀρχές πάνω στίς ὁποῖες δομήθηκε ἡ κοινωνία καί ἡ Πολιτεία τους, σάν νά εἶναι ἐχθροί τους, σάν νά τίς μισοῦν, σάν νά ἀποστρέφονται τήν ἴδια τους τήν φύση, ἀφοῦ κάποιοι ἀπό τούς σοφούς τους ἔφθασαν νά ποῦν ὅτι φύση δέν ὑπάρχει, ὑπάρχει μονάχα ἐλευθερία, ὁ ἀνθρωπος εἶναι ἡ ἐλευθερία.

Δέν θά ξεστρατίσουμε σέ κοινωνιολογικές ἤ πολιτικές ἀναλύσεις. Δέν εἴμαστε εἰδικοί, οὔτε ἁρμόδιοι γιά κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε ὅτι ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος γιά ἐμᾶς εἶναι νά βλέπουμε ὅλα τά πράγματα τοῦ κόσμου μέσα στόν ὁποῖο ζοῦμε, χρησιμοποιώντας ὡς κριτήριο καί ὡς φῶς καθοδηγητικό τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μᾶς τήν δίνει ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ ἅγιοι Πατέρες. Κι αὐτό μετά ταπεινώσεως καί διακρίσεως, στοχεύοντας στόν πυρήνα τῆς ζωῆς μας, στό βάθος καί ὄχι στήν ἐπιφάνεια, ἐπιδιώκοντας νά νομοθετήσουμε τόν θυμό, τήν ἐπιθυμία καί τήν λογική μέ τήν θεσμοθεσία τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, πού φέρνει ὡς καρπό, ἄν εἴμαστε ἁπλοί καί εἰλικρινεῖς, τόν φωτισμό τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς, δηλαδή τήν μεταμόρφωση τῆς ζωῆς μας. Αὐτή ἡ «ἀναβάθμιση» τῆς ζωῆς μας πραγματοποιεῖται ἐν Χριστῷ μέσα στήν Ἐκκλησία Του καί ὄχι ἔξω ἀπό αὐτήν, ὄχι μέ τά μέσα καί τίς δυνάμεις ὁποιασδήποτε ἀνθρώπινης θεσμοθεσίας, ἐγχώριας, εὐρωπαϊκῆς ἤ παγκόσμιας.

Διαβάστε περισσότερα »

Πνευματικός ἤ προπονητής; (Πρωτοπρ. Θωμάς Βαμβίνης)

Μέ ὁρισμένες ἀπόψεις πού διατυπώθηκαν σέ συνέντευξη ἑνός Κληρικοῦ πού δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα τά Νέα (14.4.2023), θά ἀσχοληθοῦμε στήν συνέχεια. Τά ὅσα θά σημειώσουμε προτιμήσαμε νά ἔχουν κυρίως θετική κατεύθυνση. Νά μή μείνουμε, δηλαδή, σέ σχολιασμούς ἀπόψεων μέ ἐγγενῆ τήν ἀντιφατικότητα, ἀλλά μέ ἀφορμή τίς ἀπόψεις αὐτές νά ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή μας σέ διδασκαλίες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων, τῶν ἔμπειρων μυσταγωγῶν στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Ἕτσι θά ἀποφύγουμε τήν ἐνασχόληση μέ θεολογικές καί ποιμαντικές ἀσάφειες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά χωρέσουν μέσα τους ὅ,τι ἐπιθυμεῖ ἡ ἰδιοτέλεια τοῦ κάθε ἀναγνώστη τους.

Πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι σέ αὐτήν τήν ἀδυναμία μερίδας τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ στηρίζουν τήν ἐκδοτική τους ἐπιτυχία ὁρισμένοι συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι συνδέουν ἀσύνδετα μεταξύ τους πράγματα, ὅπως εἶναι, γιά παράδειγμα, ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ «προπονητική τῆς ζωῆς», τό Life Coaching, σύνδεση πού ἐπιχειρεῖται στήν ἐν λόγῳ συνέντευξη.

Διαβάστε περισσότερα »

Η αληθινή πρόοδος – Οι συντελεστές τής προόδου (Πρωτοπρ. Θωμάς Βαμβίνης)

Ἡ ἀληθινή πρόοδος

Φαίνεται ὅτι ἡ ὑπό τόν ἥλιο κοινωνία τῶν ἀνθρώπων προοδεύει μόνο μέσα ἀπό δυσχέρειες καί φρικτούς πειρασμούς. Ἄν δέν συμβῆ κάποιο μεγάλο κοινωνικό κακό, δέν κινητοποιούμαστε. Μέ δοκιμασίες ἐξαναγκαζόμαστε νά παίρνουμε τόν δρόμο τῆς προόδου.

Διαβάστε περισσότερα »

Ζηλωτική και διαλλακτική τοξικότητα (Πρωτοπρ. Θωμάς Βαμβίνης)

Οἱ τοξίνες ἀπό τήν χημεία καί τήν βιολογία ἔχουν περάσει ὡς σύμβολο στήν κοινωνία. Συχνά ἀκοῦμε τόν τελευταῖο καιρό γιά τοξικό κλίμα στήν κοινωνική, πολιτική, ἀλλά καί στήν ἐκκλησιαστική ζωή. Αὐτό μᾶς ὁδήγησε στό νά μελετήσουμε αὐτήν τήν ἔκφραση, γιά νά καταλάβουμε καθαρότερα τό περιεχόμενο της.

Διαβάστε περισσότερα »