Κυριακοδρόμιον

Κυριακή ΙΕ’ Λουκά (Ζακχαίου): Ομιλία περί ωφελίμου και ανωφελούς μετανοίας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Λουκ. ιθ’ 1-10)

– Οὔτε τὸ βᾶρος, οὔτε τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων, οὔτε ἡ πολυχρόνιος ἐπιμονὴ στὴν ἁμαρτία, νικᾶ τῆς μετανοίας τὴν δύναμη. Εἶναι ὅμως ἡ μετάνοιά μας ἀληθινή; Πῶς θὰ τὸ γνωρίζουμε αὐτό;

– Ποιὰ εἶναι ἔργα τῆς μετανοίας;

– Μετανόησε ὁ Ἰούδας;

– Εἶναι κάθε μετάνοια σωτηριώδης;

Διαβάστε περισσότερα »

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής μετά τα Φώτα: Ομιλία περί του ψευδεπιπλάστου νεοφανούς συστήματος της μεταξύ των ανθρώπων ισότητος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Εφεσ. δ’, 7-13)

 • Εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους ἴσοι;
 • Ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἴσες δυνατότητες;
 • Εἶναι καλό σὲ μία κοινωνία νὰ ὑπάρχει ἀνισότητα;
 • Τὶ θὰ συμβεῖ ὅταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γίνουν ἴσοι;
 • Μπορεῖ ἡ ἰσότητα νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀναρχία;
 • Ἄν ἐπιτευχθεῖ ἡ ἰσότητα μετὰ ἀκολουθεί ἡ δημιουργία, ἐξ ἀνάγκης, τῆς ἀνισότητας!
 • Παρατηρεῖται ἰσότητα στὴν φύση;
 • Ἡ ἀνισότητα συνδέει.
 • Μπορεῖ κάποιος πιστὸς καὶ εὐσεβὴς νὰ πιστεύει στὴν ἰσότητα;

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή Η’ Ματθαίου: Ομιλία περί ελπίδος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματ. ιδ’ 14-22)

Κάθε ψυχὴ ἀνθρώπου ἔχει ἀπὸ τὸν Θεὸν τῆς ἐλπίδος τὴν δύναμη.

– Οἱ ἄνθρωποι αναστρέφουμε τὸ δῶρο τῆς ἐλπίδος ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ ἀντὶ νὰ ἐλπίζουμε σὲ Αὐτόν, ἐλπίζουμε στοὺς ἀνθρώπους, στὰ χρήματα, τὰ ὑλικὰ πράγματα, τὰ ἀσθενή, τὰ φθαρτά, τὰ μεταβλητὰ καὶ πρόσκαιρα. Γιατὶ οἱ ἄνθρωποι τὸ κάνουν αὐτό;

– Οἱ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐλπίζοντες, οὐδέποτε μένουσιν ἐστερημένοι τῶν δωρεῶν Αὐτοῦ.

– Ἡ ἐλπὶς θυγάτηρ γνησία τῆς πίστεως.

– Ὁ ἄπιστος μὴν ἔχοντας ἐλπίδα στὸν Θεό, δὲν βρίσκει παρηγορία στὶς θλίψεις του. Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή E’ Ματθαίου: Ομιλία περί του μη ζητείν ανταπόδοσιν παρά των ευεργετηθέντων (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. η’ 28 – θ’ 1)

 • Ὁ εὐεργετηθείς, ὅταν δείχνει ἀχαριστία πρὸς τὸν εὐεργέτη του ἁμαρτάνει. Μπορεῖ ὅμως καὶ ὁ εὐεργέτης  νὰ ἁμαρτάνει μὲ κάποιο τρόπο;
 • Μπορεῖ ἡ ἀρετὴ νὰ μεταβληθεῖ σὲ ἁμαρτία;
 • Πότε ἡ εὐεργεσία εἶναι δοσοληψία καὶ ὄχι δῶρο; Ποιὰ εἶναι ἡ ἀληθινὴ εὐεργεσία, πῶς γίνεται καὶ ποία ἡ αὐτῆς ἀνταπόδοση;
 • Ὅταν εὐεργετοῦμε πρέπει νὰ περιμένουμε ἀνταπόδοση; Καί, ἄν ναί, ἀπὸ ποιόν;
 • Μπορεῖ νὰ ἔχει ὄφελος ὁ εὐεργέτης ἀπὸ τὴν ἀχαριστία τοῦ εὐεργετηθέντος;
 • Πρέπει ὁ εὐεργέτης νὰ σκανδαλίζεται ἀπὸ τὴν ἀχαριστία τοῦ εὐεργετηθέντος;

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή Δ’ Ματθαίου: Ομιλία περί της θείας μεταλήψεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 • Γιατὶ πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν φοβοῦνται νὰ μεταλάβουν ἀναξίως;
 • Μὲ ποιοὺς τρόπους ὁ Θεὸς μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταβάλλονται στὴ Θ. Εὐχαριστία σὲ ζωηφόρο Σῶμα καὶ ζωοποιὸν Αἶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 • Ἡ πίστις νικᾶ τὴν αἴσθησιν.
 • Γιατὶ οἱ μεταλαμβάνοντες Σῶμα καὶ Αἶμα Χριστοῦ βλέπουμε ἄρτο καὶ οἶνο;
 • Τὶ συμβαίνει ἀοράτως ὅταν μεταλαμβάνουμε;
 • Τὶ συμβαίνει ὅταν μεταλαμβάνουμε ἀναξίως;
 • Ποιὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ προετοιμασία τοῦ πιστοῦ, πρὶν μεταλάβει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων;
 • Ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ ρωτήσει κανείς. Ποιὸς εἶναι ὁ ἅγιος; Καθαρὸς ἀπὸ κάθε ρῦπον, γιὰ νὰ προσέλθει ἀξίως στὰ Ἅγια Μυστήρια; Μήπως, λοιπόν, εἶναι προτιμότερο νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὸ Μυστήριο, γιὰ νὰ μὴν πέσουμε σὲ ἐνοχὴ καὶ κρίμα;

Διαβάστε περισσότερα »