Η Παράδοσις της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Φαρμακίδης – Προς την Οικουμενικήν Εκκλησίαν (Δρ. Δημ. Γρ. Τσάκωνας, Καθηγητού της Χριστ. Κοινωνιολογίας εν τω Ορθοδ. Θεολογ. Ινστιτούτω Παρισίων)

Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι εθνική, αλλά Οικουμενική. Εάν δεν ήτο Οικουμενική, θα εχαρακτηρίζετο επίγειος. Εν ουδεμιά περιπτώσει θα ήτο εθνική. Πάσα σύλληψις εθνικής Εκκλησίας αντιστρατεύεται την καθολικότητα και ακεραίωσιν του σώματος του Χριστού. Το Έθνος υπήρξε προϊόν τής πολιτικής χειραφετήσεως της αστικής τάξεως εν τη Δύσει, στραφέν προς αποκλειστικήν επιδίωξιν συμφερόντων. Εάν λογική είναι η ανάγκη, ήτις εγέννησε το Έθνος, ο Χριστιανισμός υπήρξεν απόρροια και εξ Αποκαλύψεως εκδήλωσις. Διό και όταν αντιστρατεύηταί τις την Οικουμενικήν Εκκλησίαν, δεν είναι ότι αντιτίθεται εις την Παράδοσιν της καθ’ ημάς Ορθοδοξίας, αλλά και αποδεικνύεται γόνος τού Δυτικού Ουμανισμού, νοσηρός φιλελεύθερος.
Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ

(Πηγή: Δ. Τσάκωνα, «Κοινωνία και Ορθοδοξία», Αθήναι 1956)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]