Μακράκης

Ο άγιος Παΐσιος προστάτης φτωχών και ορφανών – Αντιαιρετικοί αγώνες (Ιερομόναχος Ισαάκ)

Όταν ήταν στη Μονή Στομίου Κονίτσης ο Γέροντας, εκτός από τα κτισίματα μεριμνούσε συγχρόνως και για όσους είχαν ανάγκη. Και αυτοί ήταν πολλοί. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, δυστυχία. Ο Γέροντας συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα, τα έκανε δέματα και τα έστελνε σε ανθρώπους που στερούνταν. Στο έργο της φιλανθρωπίας είχε ως βοηθούς ευλαβείς γυναίκες. Όσες είχαν την διάθεση τις έστελνε να υπηρετούν άτομα ανήμπορα, κυρίως γεροντάκια, που δεν είχαν κανένα συγγενή κοντά τους. Διαβάστε περισσότερα »

Το Μακράκειον επεισόδιον εν Σκιάθω (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης)

Φίλε κ. Γαβριηλίδη,

Οφείλων να γράψω τι εις απάντησιν του «Λόγου» – επειδή ο έτερος των καταγγελθέντων ιερέων είναι ο εμός γεννήτωρ – επερίμενα να λάβω λεπτομερεστέρας πληροφορίας εκ Σκιάθου, περί του τι ακριβώς συνέβη. Αντί όμως πληροφοριών, μου ήλθεν η επομένη διατριβή, η οποία είναι ως να την έγραψα εγώ, και δια τούτο προθύμως αναλαμβάνω την επ’ αυτώ ευθύνην, παρακαλών σε να την δημοσιεύσης.

Εν Αθήναις, 22 Ιουλίου 1891.

Όλος σος

Αλέξ. Παπαδιαμάντης Διαβάστε περισσότερα »

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης απέναντι στον Απόστολο Μακράκη (Μάριος Μπέγζος, Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών)

Εφέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια από τήν γέννηση τού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (4.3.1851) καί 90 έτη από τήν κοίμησή του (1911). Οι επέτειοι χρησιμεύουν στήν ανάμνηση όχι μόνο τού παρελθόντος αλλά καί τού μέλλοντος όλων μας, αφού τά ερωτήματα παραμένουν, μολονότι οι απαντήσεις αλλάζουν. Ο Σκιαθίτης διηγηματογράφος ενσαρκώνει μιά στάση ζωής πού συνεχίζει νά είναι επίκαιρη καί ζωτική. Τήν σημασία τής προσφοράς του μπορούμε νά τήν αντιληφθούμε καλύτερα, αν τόν συγκρίνουμε μέ έναν άλλο ρηξικέλευθο χριστιανό διανοούμενο τής εποχής του, τόν Σίφνιο λόγιο Απόστολο Μακράκη (1831-1905), πού αντιπροσωπεύει μιάν εντελώς αλλιώτικη αντίληψη γιά τήν εκκλησία καί τόν νεοελληνισμό. Ανάμεσα στόν Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη καί στόν Απόστολο Μακράκη υφίστανται πάρα πολλές διαφορές.

Διαβάστε περισσότερα »

Περί του Αποστόλου Μακράκη

Ἡ, κατὰ καιρούς, ἐ­κλε­κτι­κὴ προ­βο­λὴ τοῦ προ­σώ­που τοῦ Ἀπ. Μα­κρά­κη καὶ ἡ συ­να­κό­λου­θη ἀ­να­γω­γή του σὲ πρό­τυ­πο «ὀρ­θο­δό­ξου μα­χη­τῆ», διὰ τῆς σι­ω­πη­ρᾶς πα­ρα­κάμ­ψε­ως τῶν ἐ­γνω­σμέ­νων πλα­νῶν του, ὁ­δη­γεῖ μᾶλλον στὴν ἀν­τί­λη­ψι, ὅ­τι μπο­ρεῖ νὰ ὑ­πάρ­ξῃ ὀρ­θό­δο­ξος ἀ­γω­νι­στι­κὴ δρᾶ­σις ἐ­ρή­μην τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς καὶ δογ­μα­τι­κῆς συ­νει­δή­σε­ως. Πα­ραλ­λή­λως, ἐν­δέ­χε­ται τὸ ἰ­δε­ῶ­δες μιᾶς «κα­θα­ρᾶς» Ἐκ­κλη­σί­ας, λό­γῳ τῆς λαν­θα­νού­σης αὐ­το­νο­μή­σε­ως τῆς ἠ­θι­κῆς ἀ­πὸ τὴν θε­ο­λο­γί­α, νὰ θέλ­γῃ πε­ρισ­σό­τε­ρον ἀ­πὸ τὸ ὅ­ρα­μα μιᾶς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἂς γί­νῃ, λοι­πόν, ὑ­πὸ μορ­φὴν ἐ­ρω­τη­μά­των μία λυ­πη­ρὰ ὑ­πό­μνη­σις κά­ποι­ων ἀ­λη­θει­ῶν: Διαβάστε περισσότερα »