Κυριακή Αγίων Πατέρων Α’ Συνόδου

Κυριακή των Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου: Περί της προσευχής του Ιησού προς τον Πατέρα υπέρ των δεδομένων εαυτώ μαθητών (Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας)

(Ἰωάν. ιζ΄, 1-13)

Αὐτὰ εἶπε ὁ Ἰησοῦς, σήκωσε τά μάτια του στὸν οὐρανὸ καὶ προσευχήθηκε· Πατέρα, ἡ ὥρα ἔχει ἔρθει, δόξασε τὸ Γιὸ σου, γιὰ νὰ σὲ δοξάση κι ἐκεῖνος, ὅπως τοῦ ἔδωσες νὰ ἐξουσιάζη κάθε ἄνθρωπο. Γιὰ νὰ δώση ζωὴ αἰώνια σὲ ὅλα ὅσα τοῦ ἔδωσες. Κι ἡ αἰώνια ζωὴ εἶναι νὰ γνωρίζουν ἐσένα τὸ μόνο ἀληθηνὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ποὺ ἔστειλες. Ἀφοῦ εἶπε στοὺς μαθητάς του «ὅτι θὰ δοκιμάσετε θλίψεις», καὶ τοὺς σύστησε νὰ ἔχουν θάρρος, τοὺς σηκώνει πάλι μὲ τὴν προσευχή, διδάσκοντάς μας κατὰ τοὺς πειρασμούς, ἀφοῦ τ’ ἀφήνομε ὅλα, νὰ καταφεύγωμε στὸ Θεό. Ἄλλωστε δὲν πρόκειται γιὰ προσευχὴ ἀλλὰ γιὰ συνομιλία μὲ τὸν Πατέρα. Ἄν σ’ ἄλλη περίπτωση προσεύχεται καὶ πέφτη στὰ γόνατα μὴ θαυμάσης. Γιατὶ ὁ Χριστὸς ἦρθε ὄχι γιὰ νὰ φανερώση μόνο τὸν ἑαυτό του ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς διδάξη καὶ κάθε ἀρετή. Κι ὁ δάσκαλος δὲν πρέπει ν’ ἀσκῆ τὸ ἔργο του μὲ λόγια μόνο ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἔργα του. Διαβάστε περισσότερα »

Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον της Κυριακής των αγίων Πατέρων της Α’ Συνόδου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ιω. 17, 1-11)

 • Γιατί ο Κύριος Ιησούς σε αυτή την προσευχή (αλλά και σε άλλη περίπτωση π.χ. στην ανάσταση του Λαζάρου) ύψωσε τους οφθαλμούς Του εις τον ουρανόν;
 • Γιατί ζητά να δοξαστεί την ώρα του πάθους και ποια δόξα ζητεί από τον Πατέρα του;
 • Με ποιον τρόπο δοξάζεται ο Πατήρ;
 • Η γνώσις του αληθινού Θεού γίνεται αίτιον και πρόξενος της αιωνίου ζωής.
 • Ποιο ήταν το έργο του Ιησού Χριστού που τελείωσε στη γη;
 • Ποιοι είναι άξιοι της θείας δόξας;
 • Αφού ο Θεός ήταν γνωστός σε όλο το γένος των Ιουδαίων, γιατί λέγει ο θεάνθρωπος ότι εφανέρωσε το όνομα του Θεού στους ανθρώπους;
 • Οι μαθητές του Χριστού ήσαν οικείοι τω Θεώ διά την αρετήν αυτών.
 • Αφού ο Χριστός σταυρώθηκε για όλον τον κόσμο, ποιος είναι αυτός ο κόσμος, περί του οποίου ο Σωτήρ δεν παρακαλεί τον Πατέρα Του;
 • Όταν λέγει “πάντα τα εμά σα εστί και τα σα εμά”, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι εννοεί και τα προσωπικά ιδιώματα;
 • Πώς εδοξάσθη ο Ιησούς από τους μαθητές του;
 • Ο Ιούδας έγινε προδότης του Χριστού για να πληρωθεί η γραφή;
 • Γιατί ο Κύριος έκανε αυτή την συγκεκριμένη προσευχή;

Διαβάστε περισσότερα »