Διονύσιος Τάτσης

Υπομονή εις το μίσος των αμαρτωλών (Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης)

Εἶναι πιὰ κοινὴ διαπίστωση τῶν συνειδητῶν χριστιανῶν ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι – χριστιανοὶ καὶ αὐτοὶ- ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ χωρὶς ἔλεγχο συνειδήσεως περιφρονοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ ἁμαρτία ἔχει γίνει μόδα καὶ θεωρεῖται σπουδαῖο κατόρθωμα ἡ «ἀπελευθέρωση» ἀπὸ τὶς ἠθικὲς ἐντολές.

Διαβάστε περισσότερα »

Η αντιμετώπισις των δοκιμασιών (Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης)

Ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων πάνω στὴ γῆ ποτὲ δὲν ἔμοιαζε μὲ ἀκύμαντο λιμάνι. Πάντα ὑπῆρχαν ἀπειλητικὰ κύματα. Πάντα ἐμφανιζόταν ὁ κίνδυνος ναυαγίου. Ποτὲ δὲν ἔλειψαν οἱ δοκιμασίες καὶ οἱ συμφορές. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως συχνὰ ξεχνοῦν ὅτι ὑπάρχουν καὶ πολλὲς εὐχάριστες μέρες, ὧρες καὶ στιγμές, ποὺ πρέπει νὰ ἀξιοποιοῦνται πνευματικὰ καὶ νὰ μειώνουν τὴν ἀγωνία τοῦ καθημερινοῦ κινδύνου, τὴν πίκρα τῶν δυσάρεστων καταστάσεων, τὸ φόβο τῶν ποικίλων ἀπειλῶν, πραγματικῶν ἀλλὰ καὶ φανταστικῶν (ἀνάλογα μὲ τὴν ψυχοσύνθεση τοῦ καθενός) καὶ γενικὰ τὴν κατάθλιψη τῶν ἀλλεπάλληλων δοκιμασιῶν, ποὺ σὲ μερικοὺς δὲν ἔχουν τελειωμό.

Διαβάστε περισσότερα »

Προσκυνηματικές περιηγήσεις (Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης)

Στὴν ἐποχή μας, ποὺ τὰ ταξίδια εἶναι εὔκολα, παρατηροῦμε πολλοὺς χριστιανοὺς νὰ ἐπιλέγουν τὶς προσκυνηματικὲς περιηγήσεις ἢ, ὅπως λέγεται, τὸ θρησκευτικὸ τουρισμό. Παίρνουν τὰ μοναστήρια καὶ τὰ προσκυνήματα μὲ τὴ σειρὰ καὶ μένουν εὐχαριστημένοι, γιατί προσκύνησαν ἱστορικὲς εἰκόνες καὶ ἱερὰ λείψανα ἁγίων, ἀλλὰ καὶ γιατί τοὺς μίλησαν οἱ ὑπεύθυνοι μοναχοί.

Παράλληλα περνοῦν καλὰ σὰν κοσμικοὶ τουρίστες. Συνδυάζουν τὸ πνευματικὸ μετὰ τοῦ τερπνοῦ καὶ τελικὰ στὴ μνήμη τους μένει τὸ δεύτερο, ἐνῷ γρήγορα χάνουν τὸ πρῶτο καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ προσωπική τους ζωὴ παραμένει ἡ ἴδια. Ἁπλὰ ἱκανοποιοῦν τὴν περιέργειά τους, ἀλλὰ δὲν ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἀνυπαρξία πνευματικοῦ ἀγώνα καὶ γιὰ τὶς καθημερινὲς ἁμαρτωλὲς συν­ήθειές τους. Οἱ περισσότεροι προσκυνητὲς μένουν ἀδιάβροχοι καὶ πολλὲς φορές ὁ συγχρωτισμὸς ποὺ παρατηρεῖται στὰ μέρη ποὺ ἐπισκέπτονται τοὺς βλάπτει πνευματικά, ἀφοῦ αὐξάνει τοὺς πειρασμούς. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ οἱ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις. Διαβάστε περισσότερα »

Πνευματική αντιμετώπισις των αμαρτωλών (Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης)

Οἱ ἄνθρωποι συνήθως κατηγοροῦν ἐκείνους ποὺ κάνουν ἀδικίες καὶ ἐργάζονται μὲ πολλοὺς τρόπους τὸ κακό. Εἶναι αὐστηροὶ κριτὲς καὶ δὲν παραλείπουν νὰ ἐπικαλεσθοῦν καὶ μερικὲς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, παρόλο ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν διαπράξει παρόμοιες πράξεις, οἱ ὁποῖες δὲν εἶχαν γίνει εὐρέως γνωστές. Οἱ λόγοι αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἀναφέρονται στὶς κακὲς πράξεις τῶν ἄλλων, εἶναι ὑποκριτικοὶ καὶ ἀναξιόπιστοι. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο κινοῦνται καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, σηκώνουν θύελλα καὶ ἐξουθενώνουν ἐκείνους, ποὺ βαρύνονται μὲ κάποια παράνομη ἤ ἐγκληματικὴ πράξη καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ ἔχουν ἀνάγκη ψυχολογικῆς στήριξης ἢ νὰ ἔχουν μετανοήσει γιὰ ὅ,τι ἔκαναν.

Διαβάστε περισσότερα »

Ανεξιχνίαστον το σχέδιον της προνοίας τού Θεού (Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης)

 

Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό. Δὲν συγκινοῦνται ἀπὸ τὸ θεῖο λόγο, δὲν συμμετέχουν στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἐντολὲς καταπατοῦνται, χωρὶς ἔλεγχο συνειδήσεως καὶ ἴχνος ντροπῆς. Παντοῦ ἡ ἁμαρτία.

Διαβάστε περισσότερα »