Δημήτρης Γ. Τσάκωνας

Η Παράδοσις της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Φαρμακίδης – Προς την Οικουμενικήν Εκκλησίαν (Δρ. Δημ. Γρ. Τσάκωνας, Καθηγητού της Χριστ. Κοινωνιολογίας εν τω Ορθοδ. Θεολογ. Ινστιτούτω Παρισίων)

κκλησία τοῦ Χριστο δέν εναι θνική, λλά Οκουμενική. Ἐάν δέν ἦτο Οἰκουμενική, θά ἐχαρακτηρίζετο ἐπίγειος. Ἐν οὐδεμιᾶ περιπτώσει θά ἦτο ἐθνική. Πάσα σύλληψις θνικς κκλησίας ντιστρατεύεται τήν καθολικότητα καί κεραίωσιν τοῦ σώματος τοῦ Χριστο. Τό Ἔθνος ὑπῆρξε προϊόν τῆς πολιτικῆς χειραφετήσεως τῆς ἀστικῆς τάξεως ἐν τῆ Δύσει, στραφέν πρός ἀποκλειστικήν ἐπιδίωξιν συμφερόντων. Ἐάν λογική εἶναι ἡ ἀνάγκη, ἤτις ἐγέννησε τό Ἔθνος, ὁ Χριστιανισμός ὑπῆρξεν ἀπόρροια καί ἐξ Ἀποκαλύψεως ἐκδήλωσις. Διό καί ὅταν ἀντιστρατεύηταί τις τήν Οἰκουμενικήν Ἐκκλησίαν, δέν εἶναι ὅτι ἀντιτίθεται εἰς τήν Παράδοσιν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί ἀποδεικνύεται γόνος τοῦ Δυτικοῦ Οὑμανισμοῦ, νοσηρός φιλελεύθερος. Διαβάστε περισσότερα »

Κλασσικός έρως και Χριστιανικόν δέος (Δρ. Δημ. Γρ. Τσάκωνας, Καθηγητού της Χριστ. Κοινωνιολογίας εν τω Ορθοδ. Θεολογ. Ινστιτούτω Παρισίων)

Ὁ Δωρικός Ἔφηβος ἐτραυματίσθη ἀπό τήν εἰσβολήν τῆς Χριστιανικῆς Γραμματείας. Πρός τόν Ἔφηβον ἀντιστοιχεῖ ὁ Ἔρως. Ὁ Χριστιανισμός ἐκόμισε τήν Ἀγάπην ἐπί τῆς ὁποίας ἀνηγέρθη τό Δέος πρός τόν Θεόν.

Τοῦ ἐρῶντος τέκνον εἶναι τό αἰσθητόν κάλλος, ἡ συμμέθεξις πρός τήν ὕλην διά τῆς ὁποίας ἐξασφαλίζεται ἡ ἀνάτασις πρός τό ἰδεῶδες. Ὁ Ἔρως συνυπάρχει μέ τό Ἀντικείμενον, εἶναι ἡ ὁρμή τῆς συνευρέσεως μέ πλαστικᾶς ἀξίας, σημαίνει προσπάθειαν κατακτήσεως τοῦ ποθουμένου, ὅπερ ἵσταται μακράν.

Διαβάστε περισσότερα »