Κυριακοδρόμιο εις τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Β’ ΜΕΡΟΣ: Α – Ι ΚΥΡΙΑΚΗ)) (Ερμηνείες και λόγοι στις Αποστολικές περικοπές των Κυριακών του έτους)

9) Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Αγίων Πάντων: Ομιλία περί του, ότι έκαστος έχει προκείμενον ίδιον αγώνα, και περί του, πώς δύναται τούτον διανύσαι αξοπρεπώς (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

10) Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ Ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην τη Β’ Κυριακή (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Β’ Ματθαίου: Ομιλία περί του, ότι τα λόγια του Παύλου στηρίζουσι τους εναρέτους και ποιούσιν αναπολογήτους τους αμαρτωλούς (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

11) Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 12) Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

13) Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Απόστολος Κυριακής Δ’ Ματθαίου: Ομιλία περί του, ότι και ο αγιασμός των δικαίων, και η αισχύνη των αμαρτωλών ορατά εισι και αισθητά (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 

14) Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Ε’ Ματθαίου: Ομιλία περί του, πόση η δύναμις της εις Χριστόν πίστεως, και πόσον εύλογος η κτήσις αυτής, εξ ου και αναπολόγητος γίνεται ο των θείων εντολών παραβάτης (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης

 

15) ΣΤ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΣΤ’ Ματθαίου: Ομιλία περί της κατά φύσιν, και της κατά χάριν αρετής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) 16) Ζ’ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Ζ’ Ματθαίου: Ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους επιστολή του Παύλου, την αναγινωσκομένην τη Ζ’ Κυριακή (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Ζ’ Ματθαίου: Ομιλία περί ομονοίας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

17) Η’ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την Α’ προς Κορινθίους επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην τη Η’ Κυριακή (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Η’ Ματθαίου: Ομιλία περί του, τἰνα τα πείθοντα, ότι η εις Χριστόν πίστις εστίν αληθής και θεοπαράδοτος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

18) Θ’ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την Α’ προς Κορινθίους επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην τη Θ’ Κυριακή (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Θ’ Ματθαίου: Ομιλία περί του πλασθέντος καθαρτηρίου πυρός (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

19) Ι’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την Α’ προς Κορινθίους επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην τη I’ Κυριακή (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Ι’ Ματθαίου: Ομιλία εις το ρητόν, Μιμηταί μου γίνεσθε (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 

 

 

[Ψήφοι: 13 Βαθμολογία: 3.8]