Η Ορθόδοξος παράδοσις και ο σύγχρονος κόσμος (Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης (+))


(Από ομιλία που είχε κάμει στη Λεμεσό το Νοέμβριο του 1981)

Τώρα που ευρισκόμεθα εις τον 20ον αιώνα, εις τον κόσμον αυτόν με τας συγχρόνους αντιλήψεις του, με τας ιδιότυπους δομάς του, με την αλλοφροσύνην του, με την σύνεσίν του, με την αλογίαν του και την λογικήν του, η Εκκλησία δεν έχει να πη τίποτε νεώτερον απ’ ό,τι είπε. Απλώς μπορεί να χρησιμοποιή μεθόδους διαφόρους αι οποίαι επιβάλλονται λόγω των συνθηκών του συγχρόνου κόσμου. Ό,τι όμως είπε δια των Αγίων Πατέρων, συνεχίζει να το λέγη και σήμερα εις τον κόσμον. Εάν ακολουθώμεν τους βίους των Αγίων μας και την εν Αγίω Πνεύματι διδασκαλίαν των αγωνιζόμενοι να οικειοθώμεν αυτήν δια πείρας, τότε θα καταλάβωμεν τι θησαυρούς έχει η αγία μας Εκκλησία. Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ

(Πηγή ηλ. κειμένου: "ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ")

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]