Τοποθέτηση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμ. Γεωργίου (Καψάνη), σχετικά με την «Ομολογία Πίστεως»

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 630 87 ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Προς την Σύναξιν Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών Τ.Θ. 1602 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σεβαστοί και αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, Σας ευχαριστώ δια την αποστολήν της «Ομολογίας Πίστεως». Πρά­γματι ο συγκρητιστικός Οικουμενισμός, διαχριστιανικός και διαθρησκειακός, αποτελεί ορατόν κίνδυνον δια την Αγίαν μας Εκκλησίαν. Όπως γνωρίζετε, τόσον το Αγιον Όρος όσον και η ταπεινότης μου επί πολλά έτη έχομε αγωνισθή και έχομε εκφράσει τας διαμαρτυρίας και επιφυλάξεις μας. Συγχαίρω δια τον ζήλον και την καλήν ανησυχίαν. Μίαν επιφύλαξιν έχω δια την φράσιν: «Θέτοντες ουσιαστικώς εαυτούς εκτός Εκκλησίας» (παραγρ. 8). Διότι φοβούμαι ότι δημιουργεί προϋπόθεσιν ενάρξεως σχισμάτων, το οποίον επιθυμούν και οι εχθροί της Ορθοδοξίας. Η Οικουμενική Κίνησις λαμβάνει χώραν εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Έχομε το δικαίωμα να χαρακτηρίσωμε όσους συμμετέσχον και συμμετέχουν εις αυτήν ως εκτός της Εκκλη­σίας όντας χωρίς συνοδικής καταδίκης; Συγχωρήσατε μοι διότι δεν θα υπογράψω την αποσταλείσαν Ορθόδοξον Ομολογίαν, αν και συμφωνώ με το περιεχόμενόν της. Έχω ως αρχήν να μη υπογράφω κείμενα Ορθοδόξου ομολογίας μετά κληρικών και λαϊκών, ανηκόντων εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος, δια να μη δώσωμεν λαβήν εις τους κατηγορούντας ημάς ότι δήθεν οι Αγιορείται προκαλούμεν τα στελέχη της Εκκλησίας της Ελλάδος να εξεγείρωνται κατά της επισήμου Εκκλησίας. Όσα κατά καιρούς έχουν δημοσιευθή εκ μέρους της Ιεράς Κοινότη­τος και της Ιεράς Μονής μας, καλύπτουν τα θέματα που διατυπώνονται εις την Ομολογίαν. Ελπίζω δε συν Θεώ ότι κάτι σχετικόν θα γρά­ψω προσεχώς. Επικαλούμαι την κατανόησίν Σας και τας προσευχάς σας και διατελώ μετά της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Αρχιμ. Γεώργιος

Εν τω εν Πολυδενδρίω Λαγκαδά Μετοχίω της Ιεράς ημών Μονής τη 13η Ιουνίου 2009

(Πηγή: “ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ” ΑΠΡ – ΙΟΥΝ 2009)

Διαβάστε περισσότερα άρθρα του γέροντα πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]