«Τα ευρεθέντα ασκητικά» του Οσίου Ισαάκ του Σύρου (Με θεματική αναδιάταξη – Επιμέλεια: Δαμασκηνός Μοναχός Αγιορείτης)

Σέ καιρούς δύσκολους, πού ὅλοι κοιτοῦν πῶς νά ἐπιβιώσουν, δέν ἁρμόζει νά μιλᾶ κάποιος γιά ἀκριβά πράγματα. Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ ἐξαιρέσεις, ὅταν πρόκειται γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Κελλίον Τιμίου Προδρόμου. Ι.Μ. Καρακάλλου. Ἅγιον Ὄρος

Ἐδῶ καί πολλούς αἰῶνες, ἕνας μεγάλος Ἅγιος ἔγραψε κάποιους λόγους, πού ἀργότερα τυπώθηκαν σέ ἕνα καταπληκτικό καί ἀνεπανάληπτο βιβλίο, τό ὁποῖο μέχρι σήμερα θεωρεῖται ὅτι εἶναι μοναδικό στό εἶδος του.

Ἐπί πλέον, ὅποιος καλοπροαίρετα μελετήσει αὐτό τό βιβλίο, ἔρχεται πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν ἀλήθεια περί τοῦ ἑαυτοῦ του, τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων καί τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν αὐτογνωσία δέ πού ἀποκτᾶ, ἔρχεται εἰς ἑαυτόν καί καθίσταται ἱκανός νά διακρίνῃ τά λάθη τῆς ζωῆς του, ὅπως καί τό ἄν εἶναι κατά Θεόν ἤ ὄχι ὁ δρόμος πού βαδίζει. Ἐπίσης, καθοδηγεῖται στό πῶς θά πρέπῃ νά ἀλλάξῃ τήν ζωή του, ἄν δέν βαδίζῃ κατά Θεόν, ὥστε νά εἰσέλθῃ στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ ἀπό αὐτήν τήν ζωή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή πῶς νά ἀποκτήσῃ μετοχή στήν ζωή τοῦ Θεοῦ ἀπό αὐτήν τήν ζωή, σκοπό γιά τόν ὁποῖο ἦλθε ὁ Χριστός στήν γῆ. 

Αὐτός λοιπόν ὁ μεγάλος Ἅγιος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σῦρο, μέσα στό μοναδικό βιβλίο τοῦ ὁποίου, τά «Εὑρεθέντα Ἀσκητικά» του, ὅλα αὐτά εἶναι κρυμμένα. Τό ἀρχικό σύγγραμμα τοῦ Ἁγίου ἐγράφη στά Συριακά. Ἀργότερα, μεταφράσθηκε στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί πρωτοκυκλοφορήθηκε σέ βιβλίο τό 1770 ἀπό τόν Νικηφόρο Θεοτόκη, μέ τίτλο «Τά Εὑρεθέντα Ἀσκητικά – Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου». Αὐτό τό βιβλίο κυκλοφορεῖ ἀκόμη στά βιβλιοπωλεῖα μέ αὐτόν τόν τίτλο καί εἶναι μοναδικό στό εἶδος του, στήν Ἀσκητική Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπειδή ὅμως ἀρκετοί κρυμμένοι θησαυροί τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι κάπως δυσεύρετοι καί δυσδιάκριτοι μέσα σέ αὐτό τό παραδοσιακό βιβλίο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ, δηλαδή εἶναι δύσκολα προσπελάσιμοι στόν ἄπειρο ἀναγνώστη, γι᾽ αὐτό ἐπήραμε τήν πρωτοβουλία καί ἐκάναμε τόν κόπο καί, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ξαναγράψαμε τό κείμενο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἀπό τήν ἀρχή, μέ συστηματικώτερη ὅμως ἀνακατάταξι τῆς ὕλης του κατά θέματα, κατά τό πρότυπο τῆς Κλίμακος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, ὥστε ὁ ἀναγνώστης τοῦ κειμένου τῶν λόγων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ νά μπορῇ εὐκολώτερα νά εὑρίσκῃ τό θέμα πού τόν ἐνδιαφέρει.

Αὐτή ἡ ἐργασία ἐξεδόθη πρόσφατα σέ βιβλίο, τό ὁποῖο περιέχει τό ἴδιο ἀκριβῶς ὑλικό μέ ἐκεῖνο τοῦ παραδοσιακοῦ κειμένου. Ἡ διαφορά μέ ἐκεῖνο εἶναι ὅτι στό νέο αὐτό βιβλίο παρουσιάζεται καί προσφέρεται ἐμφανέστερα καί συστηματικώτερα ὁ θησαυρός τῶν λόγων τοῦ Ἁγίου. Τό παραδοσιακό βιβλίο δηλαδή τοῦ Ἁγίου, ὅπως τό γνωρίζαμε, παρουσιάζεται πλέον σέ νέα μορφή, ἀναδιατεταγμένο κατά θέματα, ἐν εἴδει κλίμακος, γιά νά προσφερθῇ μέ πιό εὔληπτη μορφή σέ ὅσους ἀκόμη ἀναζητοῦν καί ψάχνουν τήν Ἀλήθεια καί θέλουν νά τήν πλησιάσουν μέσα ἀπό τά λόγια αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου. Περισσότερα ἐπ᾽ αὐτοῦ θά βρῇ κάποιος στήν Εἰσαγωγή τοῦ νέου αὐτοῦ βιβλίου, ὅπου δίδεται μία πλήρης εἰκόνα τοῦ τί ἀκριβῶς ἐπετεύχθη.  Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε νά τό γράψωμε καί νά τό προσφέρωμε στήν Ἐκκλησία.

Τό νέο αὐτό βιβλίο, εἶναι ἀλήθεια, ἐγράφη κυρίως γιά μοναχούς, καί δή τούς ἡσυχαστές, ἀλλά καί γιά ὅσους ψάχνουν καί ποθοῦν τήν Ἀλήθεια μέ ὁποιοδήποτε κόστος, πού ὑπάρχουν ἀκόμη καί πού θά ὑπάρχουν πάντα. Καί ἀπευθύνεται σέ ὅσους ἐξ αὐτῶν ἔχουν τήν προαίρεσι καί θέλησι νά ἀγωνισθοῦν γιά νά ἀνατείλῃ μέσα τους ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γιά τήν ὁποία συνεχῶς μιλάει τό Εὐαγγέλιο. Καί, ὅπως τό Εὐαγγέλιο, τό βιβλίο αὐτό εἶναι γραμμένο στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἀλλά ἐν τούτοις ἔχει λόγια ἁπλᾶ, πού μπορεῖ καί ἕνας ὀλιγογράμματος νά τά προσεγγίσῃ, ἄν τό θέλῃ πολύ.

Ὅποιος διαβάσει τό βιβλίο καί δεχθῆ τήν ἀλήθειά του, ἄν δέν μπορῇ ἤ δέν θελήσῃ νά προσπαθήσῃ νά ἐφαρμόσῃ τήν διδαχή του, ἐκεῖνο πού τουλάχιστον θά ἔχῃ ἀποκομίσει μελετῶντας το, εἶναι ὅτι θά ἔχῃ προχωρήσει ἕνα βῆμα πρός τήν αὐτογνωσία. Αὐτό, μέ τήν σειρά του, ἴσως τόν ὁδηγήσῃ σέ μετάνοια καί δι᾽ αὐτῆς στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (πού εἶναι ἤδη κρυμμένη μέσα του, ἄν εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἀπό τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρῖσμα). 

Καί, ἐπειδή τό νέο αὐτό βιβλίο νομίζομε ὅτι εἶναι, ὅπως καί τό παλαιό, ἀνεκτίμητο – διότι οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου εἶναι μοναδικοί στό εἶδος τους-, ὁ ἴδιος θά καταλάβῃ, ὅτι ἀξίζει ἀκόμη καί νά ζητιανέψῃ – αὐτό ἔχει ἤδη λεχθῆ γιά τό παλαιό βιβλίο -, ἄν δέν ἔχῃ χρήματα, γιά νά τό προμηθευθῇ.

Τό νέο βιβλίο αὐτό ἤδη ἐκδόθηκε στήν Ἑλλάδα τό ἔτος 2018 καί προσφέρεται μέ σκληρό ἐξώφυλλο, σέ μέγεθος διαστάσεων 15Χ23 ἑκατοστά. 

Ἄν θελήσῃ κάποιος νά προμηθευθῇ τό βιβλίο αὐτό, μπορεῖ νά τό ἀποκτήσῃ γράφοντας στήν παρακάτω διεύθυνσι, ἤ τηλεφωνώντας στόν ἐκδότη, στούς κάτωθι ἀριθμούς:

Ἰσαάκ Μοναχός, Κελλίον Ἁγίου Γεωργίου Φανερωμένου, Καψάλα Ἁγίου Ὄρους, Τ.Κ. 63086, Τ. Θ. 112. Ἀριθμοί τηλεφώνων : 2377023128  καί  6976186134.

Γιά ἠλεκτρονική ἐπικοινωνία, μπορεῖ κάποιος νά ἐπικοινωνήσῃ μέ τόν ἐκδότη στήν διεύθυνσι: isaak.dibalas@gmail.com

*

Ἡ β´ ἔκδοσις τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἔγινε τόν Αὔγουστο τοῦ 2020, ἀλλά θά κυκλοφορήσῃ καθυστερημένα στίς ἀρχές τοῦ 2021, σέ μεγάλο μέγεθος βιβλίου, καί θά εἶναι διαθέσιμη ἀπό τήν ἴδια πηγή πού ἐξέδωσε καί διέθεσε καί τόν τόμο τῆς α´ ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου, δηλ. τό Κελλιον τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Φανερωμένου στό Ἅγιον Ὄρος. 

Σημειωτέον, ὅτι τό ἀναδιατεταγμένο κείμενο τῆς β´ ἐκδόσεως, ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2020 μέχρι τώρα, ὑπέστη καί ἄλλες βελτιώσεις καί ἀλλαγές. Ὁπότε, ἐκεῖνος πού θά πάρῃ στά χέρια του τό βιβλίο τῆς β´ ἐκδόσεως, δέν θά ἔχῃ στά χέρια του τό κείμενο στήν τελική του μορφή. Ἡ γ´ ἔκδοσις τοῦ βιβλίου μόνο θά ἔχῃ τό κείμενο στήν τελική του μορφή. Ἐπειδή ὅμως μία γ´ ἔκδοσις τοῦ βιβλίου αὐτήν τήν περίοδο δέν μᾶς εἶναι δυνατή, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά ἀποκτήσῃ κάποιος τό βιβλίο μέ τό κείμενο στήν τελική του μορφή, ἄν τό παραγγείλῃ ἀπό τό ἐξωτερικό, μέσῳ Διαδικτύου. 

Δηλαδή, αὐτό τό κείμενο στήν τελική του μορφή μπορεῖ κάποιος νά τό ἀποκτήσῃ, ἄν τό παραγγείλῃ μέσῳ Διαδικτύου. Μάλιστα, μέ τόν τρόπο αὐτό, μπορεῖ νά ἀποκτηθῇ, τυπωμένο καί δεμένο, εἴτε σέ ἕνα τόμο μεγάλου μεγέθους (μέ μεγάλα γράμματα), εἴτε σέ ἕνα τόμο μικροῦ μεγέθους (μέ μικρά γράμματα), εἴτε ἀκόμη σέ τρεῖς τόμους μικροῦ μεγέθους (μέ μεγάλα γράμματα), ἡ ὁποία ἐπιλογή εἶναι καί ἡ καλύτερη γιά τούς περισσότερους.

Τό πλεονέκτημα τῆς παραγγελίας τοῦ βιβλίου ἀπό τό ἐξωτερικό, εἶναι ὅτι τό κείμενο συνεχῶς ἀνανεώνεται καί βελτιώνεται. Ὁπότε, παραγγέλοντάς το κάποιος ἀπό τό ἐξωτερικό, θά τό παραλάβῃ μέ τήν τελευταία βελτίωσί του.

Οἱ λεπτομέρειες γιά τό πῶς μπορεῖ νά γίνῃ αὐτή ἡ παραγγελία δίδονται στήν ἱστοσελίδα τοῦ βιβλίου, πού εἶναι ἡ

Λόγῳ ὅμως τοῦ κορωναϊοῦ καί τῶν δυσκολιῶν πού ὑπάρχουν σήμερα γιά τήν ἀπόκτησι τοῦ βιβλίου (ἀλλά καί ἐπειδή ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ εἶναι τό φάρμακο κατά τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἀπογνώσεως), προσφέρομε στούς ἐνδιαφερομένους τό πλῆρες κείμενο τοῦ βιβλίου σέ ἠλεκτρονική μορφή, τό ὁποῖο μπορεῖ κάποιος νά τό κατεβάσῃ ὡς pdf ἀπό τόν σύνδεσμο:

ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ – ΟΣΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΑΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.pdf

Ἀφοῦ κάποιος κατεβάσῃ στόν ὑπολογιστή του τό παραπάνω pdf, μπορεῖ ἐπίσης νά κατεβάσῃ καί τήν φωνητική ἀπόδοσι-παράφρασι τῶν παραγράφων αὐτοῦ τοῦ ἀναδιατεταγμένου κειμένου (οι σχετικοί σύνδεσμοι φαίνονται παρακάτω).

Ἡ φωνητική ἀπόδοσις-παράφρασις τοῦ κειμένου αὐτοῦ προσφέρεται στόν κόσμο, καί δή στόν Ὀρθόδοξο χριστιανικό, σέ μία ἱστορική συγκυρία πανδημίας τοῦ λόγου καί πνευματικῆς συγχύσεως, ἀκριβῶς γιά νά προσφέρῃ διέξοδο στήν πνευματική αὐτή σύγχυσι καί ἐλπίδα στούς ἀπελπισμένους. Καί, ὅπως ἀκριβῶς τό Εὐαγγέλιο εἶναι μήνυμα χαρᾶς καί ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ στό Εὐαγγέλιο ὁδηγεῖ τόν πιστό στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἔτσι καί ὁ λόγος τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ εἶναι μήνυμα ἐλπίδας καί ὁδηγεῖ τόν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο στήν ἐφαρμογή τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὅσο περισσότερο μελετᾶ κάποιος τόν Ἀββᾶ Ἰσαάκ καί ἀνεβαίνει τά πνευματικά σκαλοπάτια του, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεῖ τήν πνευματική του φτώχεια, δηλαδή τήν ἀπόστασί του ἀπό τά μέτρα τῶν Ἁγίων καί πόσο ἀπέχει ἀπό τήν τελειότητα τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ἀγάπης. Ἀλλά ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ τοῦ δίδει τήν δυνατότητα νά φθάση, ἐάν θέλη, συνεργούσης τῆς Χάριτος, αὐτήν τήν τελειότητα. Αὐτός εἶναι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ. Εἶναι ἕνας πλήρης ὁδηγός αὐτογνωσίας καί, ὅπως εἴπαμε, ἕνας πλήρης ὁδηγός γιά κάθε ἄνθρωπο, πού θέλει νά μεταβῆ ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό. Ἀπό ἐδῶ, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Παίρνει τόν πεσμένο ἄνθρωπο, πού θέλει ὅμως ἀπό αὐτήν τήν ζωή νά εἰσέλθη στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καί τόν ἀνεβάζει στό ὄρος Θαβώρ, ἐφ᾽ ὅσον βέβαια αὐτός ἐφαρμόση τά ὅσα λέει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ καί συνεργήση ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.

Κατά τήν μελέτη ὅμως τῶν λόγων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ, ἤ κατά τήν ἀκρόασι τῆς ἀποδόσεώς τους στήν καθομιλουμένη, ἴσως συμβῆ νά ἔλθη ὁ ἀναγνώστης ἤ ὁ ἀκροατής σέ σημεῖο νά μή κατανοῆ τά ὅσα γράφονται ἤ ἀκούονται, ἐπειδή δέν εἶναι συνηθισμένος νά ἀσχολῆται μέ τέτοια θέματα, ἤ ἐπειδή τοῦ λείπει ἡ ἀντίστοιχη ἀσκητική ἐμπειρία. Ἄν συμβῆ αὐτό, δέν θά πρέπη ὁ ἀναγνώστης ἤ ὁ ἀκροατής νά ἀπελπισθῆ καί νά παραιτηθῆ ἀπό τήν ὠφέλεια πού πρόκειται νά ἀποκομίση, ἄν ἐπιμείνη καί ἐπαναλάβη τήν προσπάθειά του. Ἀλλά μᾶλλον νά εὐχαριστήση τόν Θεό πού τοῦ ἔδειξε ἕνα σίγουρο μονοπάτι γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί πού τοῦ χάρισε ἕνα πλήρη ὁδηγό στήν πνευματική του πορεία πρός τήν Βασιλεία αὐτή.

Ἐπίσης, ὁ κάθε ἀναγνώστης ἤ ἀκροατής τῶν λόγων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ, θά πρέπη νά γνωρίζη καί νά ἐμπεδώση, πρᾶγμα πού γνωρίζει ὁ κάθε μοναχός, ὅτι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ, μπορεῖ μέν νά μελετηθῆ ἐλεύθερα ἀπό ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο, δέν ἐφαρμόζεται ὅμως χωρίς καθοδήγησι πνευματικοῦ πατρός, ἤ Γέροντος. Καί τοῦτο, διότι ὁ ἀρχάριος στήν πνευματική ζωή δέν ἔχει οὔτε τήν ἐμπειρία, οὔτε τήν διάκρισι νά ἐφαρμόση ὅσα λέγει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ μέ τρόπο πού νά ἀποκομίζη πάντοτε ὠφέλεια. Γι᾽ αὐτό, χρειάζεται ὁ λαϊκός νά ἔχη εὐλογία, δηλαδή ἄδεια, καί καθοδήγησι ἀπό ἔμπειρο καί διακριτικό πνευματικό πατέρα, ὅταν θελήση νά ἐφαρμόση τούς λόγους τοῦ Ἁγίου στήν προσωπική του ζωή. Καί τοῦτο συμβαίνει, διότι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ἀπευθύνεται κατά κύριον λόγον σέ ἡσυχαστές μοναχούς, ἤ σέ ἐκείνους πού ποθοῦν τήν ζωή τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἀπευθύνεται σέ κοινοβιάτες μοναχούς. Καί ὅταν λέμε ”ζωή τῆς ἡσυχίας” δέν ἐννοοῦμε τήν ζωή πού εἶναι ἀπηλλαγμένη ἀπό θορύβους καί ἀπό μέριμνες μόνο, ἀλλά ἐννοοῦμε τήν ζωή τῆς προσευχῆς, τήν ζωή κατά τήν ὁποία ἐφαρμόζεται ἡ πρακτική τοῦ Ἡσυχασμοῦ, δηλαδή τῆς Παραδόσεως τοῦ Ὀρθοδόξου τρόπου ἀσκήσεως. Δηλαδή, τό κείμενο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ εἶναι τό Εὐαγγέλιο ἐφηρμοσμένο στήν πρᾶξι μόνο στήν περίπτωσι τοῦ ἡσυχαστοῦ μοναχοῦ, δηλαδή ἐκείνου πού θά ἐπιλέξη νά ἐφαρμόση τό Εὐαγγέλιο στήν ἔρημο. Ἐπειδή ὅμως δέν ὑπάρχει κατατεθειμένος στήν Ἐκκλησία ἕνας ἀντίστοιχος συστηματικός ὁδηγός καθάρσεως καί ἁγιασμοῦ γιά λαϊκούς, οἱ Ἀσκητικοί Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ, ὅπως καί ἡ Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, θά μποροῦσαν νά χρησιμεύσουν σάν ἕνας τέτοιος ὁδηγός καί σέ ἕνα λαϊκό ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά ἐφαρμόση τό Εὐαγγέλιο στήν ζωή του, ἐφ᾽ ὅσον ὅμως, ὅπως εἴπαμε, ἔχη λάβει τήν εὐλογία καί ἔχη ἐξασφαλίσει τήν καθοδήγησι ἔμπειρου καί διακριτικοῦ πνευματικοῦ πατέρα.

***

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ-ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ

(ΦΩΝΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ Τῌ ΕΡΗΜῼ τοῦ Ἁγίου Ὄρους,

…ἐν τῇ ἐρήμῳ τῶν πόλεων…, ἐν τῇ ἐρήμῳ τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων…)

«Ὁ Πρόδρομος, κατὰ διαφόρους ἐπινοίας, τοῦ Σωτῆρος ὑπάρχων ὡς Θεοῦ προφήτης, ὡς Φωτὸς λύχνος, ὡς ἑωσφόρος Ἡλίου προάγγελος, τῆς μελλούσης ἐφ᾽ ἡμᾶς διαυγάζειν ἡμέρας κατασημαίνων τὴν ἄφιξιν, προφωτίζων τοὺς ἐν νυκτὶ τῆς ἀγνοίας ὄντας καὶ προεθίζων τῆς ψυχῆς τὸ ὄμμα πρὸς τὸ δυνηθῆναι καὶ τῷ μεγάλῳ Φωτὶ προσδραμεῖν, ὡς Λόγου φωνή· ἀνάγκη γὰρ πρὸ λόγου φωνὴν γίνεσθαι. Διό φησιν· «Ἐγώ, φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ», βοῶντα λέγων τὸν λόγον, ἔρημον δὲ τὴν πρὸς τὴν θείαν διδασκαλίαν ἄγνωστον ψυχήν. Πῶς γὰρ οὐκ ἔρημος, στερουμένη Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς δηλούσης αὐτὸν φωνῆς; 

Τί δὲ προστάττει ἡ τοῦ βοῶντος φωνὴ τῇ ἐρήμῳ; «Εὐθύνατε, φησί, τὴν ὁδὸν Κυρίου». Δηλοῖ δὲ ἡ ἔρημος πάντας τοὺς ἀγνοοῦντας τὸν μετὰ τὴν φωνὴν ἐρχόμενον. Ὡς γὰρ ὁ βασιλέως προοδεύσας προστάττει τοῖς πρὸς οὓς ὁ βασιλεὺς ἔρχεται, οὓτως ὁ Ἰωάννης τοῦ Λόγου· ὡς γὰρ φωνὴ λόγου προτρέχει, οὓτω καὶ τοῦ Χριστοῦ, Λόγου ὄντος, ὡς φωνὴ ὁ Ἰωάννης, εὐθεῖαν ποιῆσαι τὴν ὁδὸν τῶν ἐρχομένων πρὸς τὴν τοῦ Λόγου διδασκαλίαν» (Ὠριγένους, Εἰς Ἰωάννην 1, 23, Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis), Fragment 17).

Οἱ σύνδεσμοι γιά νά κατεβάσετε, ὡς mp3, τήν φωνητική ἀπόδοσι-παράφρασι τῶν Παραγράφων τοῦ κειμένου αὐτοῦ εἶναι οἱ παρακάτω.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.pdf

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Προοίμιον.mp3

Εἰσαγωγικά.mp3

     Α. ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΕΩΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 1. Παράγραφος Α-1: Περὶ γνώσεως καὶ πίστεως.mp3
 1. Παράγραφος Α-2: Περὶ τῆς πολιτείας τῆς γνώσεως καὶ τῆς πολιτείας τῆς πίστεως.mp3
 1. Παράγραφος Α-3: Περὶ τῶν ἰδιωμάτων τῆς γνώσεως καὶ τῆς πίστεως, καὶ περὶ τοῦ ὅτι ἡ (φυσικὴ-ψυχικὴ) γνῶσις ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει.mp3
 1. Παράγραφος Α-4: Περὶ τοῦ μέτρου τῆς πίστεως.mp3
 1. Παράγραφος Α-5: Περὶ τῆς κατὰ Θεὸν εἰρήνης καὶ ἐλπίδος.mp3
 1. Παράγραφος Α-6: Περὶ τῆς καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ.mp3
 1. Παράγραφος Α-7: Περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς ἁγίους.mp3
 1. Παράγραφος Α-8: Περὶ τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγαθότητος, τοῦ ἐλέους καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.mp3
 1. Παράγραφος Α-9: Περὶ τῶν τριῶν τρόπων, δι’ ὧν πᾶσα ψυχὴ λογικὴ δύναται προσεγγίσαι τῷ Θεῷ – Περὶ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ.mp3

Β. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 1. Παράγραφος Β-1: Περὶ τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων καὶ τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου.mp3
 1. Παράγραφος Β-2: Περὶ τοῦ τί ἐστι ”νοῦς” καὶ τί ”καρδία” τοῦ ἀνθρώπου, καὶ περὶ τῶν δύο ψυχικῶν ὀφθαλμῶν τοῦ ἀνθρώπου.mp3

Γ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

 1. Παράγραφος Γ-1: Περὶ τῶν εἰδῶν τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν αἰτιῶν των.mp3
 1. Παράγραφος Γ-2: Περὶ τοῦ τί ἐστιν ὁ κόσμος, τί εἰσι τὰ πάθη, καὶ ποία ἡ σχέσις αὐτῶν.mp3
 1. Παράγραφος Γ-3: Περὶ τῶν λογισμῶν καὶ τῆς κινήσεως αὐτῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.mp3
 1. Παράγραφος Γ-4: Περὶ τῆς ψυχῆς, ὅτι φυσικῶς ἐστιν ἀπαθής, καὶ περὶ τῶν τριῶν καταστάσεων τῆς ψυχῆς.mp3
 1. Παράγραφος Γ-5: Περὶ τῶν ἀφορμῶν καὶ τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν.mp3
 1. Παράγραφος Γ-6: Περὶ τῶν τριῶν τάξεων, ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος ἐν τῷδε τῷ βίῳ, καὶ περὶ τοῦ πῶς ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου ἔρχεταί τις εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.mp3
 1. Παράγραφος Γ-7: Περὶ μετανοίας – Πότε γνώσεταί τις, ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν αὑτοῦ ἁμαρτιῶν.mp3

       Δ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 1. Παράγραφος Δ-1: Περὶ τῆς λύπης καὶ τῶν ἀκουσίων θλίψεων τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης, τῶν ἀπαντωμένων εἰς τὴν κατὰ Θεὸν πολιτείαν.mp3
 1. Παράγραφος Δ-2: Περὶ ἀρετῆς, τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ τῶν συμπεπλεγμένων ἐν αὐταῖς θλίψεων.mp3
 1. Παράγραφος Δ-3: Περὶ τῶν πειρασμῶν, οἵτινες ἀκολουθοῦσι τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας.mp3
 1. Παράγραφος Δ-4: Περὶ τοῦ τίς ἐστιν ὁ ἐλεήμων τῇ ἀληθείᾳ, καὶ περὶ τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον – Νουθεσίαι πρὸς σωτηρίαν ψυχῆς.mp3
 1. Παράγραφος Δ-5: Περὶ τοῦ φυσικοῦ ζήλου, τοῦ κατὰ Θεὸν ζήλου καὶ τοῦ μωροῦ ζήλου.mp3
 1. Παράγραφος Δ-6: Περὶ τῆς ἀρχικῆς θεωρίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἤτοι τῆς ἀρχῆς τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, τίσι δίδοται, καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας.mp3

     Ε. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

Ε.1.  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ 

 1. Παράγραφος Ε1-1: Περὶ τῆς πολιτείας τῆς ἡσυχίας, τῆς δυνάμεως, τῆς ἐργασίας, τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν καρπῶν αὐτῆς.mp3
 1. Παράγραφος Ε1-2: Περὶ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς – Ποῖά εἰσι τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῆς ἀκτημοσύνης.mp3
 1. Παράγραφος Ε1-3: Περὶ τῆς δυνάμεως τῆς πράξεως τῆς ἡσυχίας, καὶ περὶ τοῦ ὅτι ἡ ψυχικὴ πολιτεία θέλει τὴν ἀργίαν τῶν αἰσθήσεων διὰ τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας.mp3
 1. Παράγραφος Ε1-4: Περὶ τῆς ὀφειλομένης ἀμεριμνίας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.mp3
 1. Παράγραφος Ε1-5: Περὶ τῆς συμβολῆς τῆς ἐρήμου εἰς τὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν παθῶν.mp3

Ε.2.  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΑΙ ΑΡΕΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ, ΠΩΣ ΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗΝ ΕΝ Τῌ ΠΟΛΙΤΕΙᾼ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΝ ΤΙΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ 

 1. Παράγραφος Ε2-1: Περὶ τοῦ ποῖαι ἀρεταὶ προηγοῦνται τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου καὶ ποῖαι ἕπονται, καὶ περὶ τοῦ ὅτι ἑκάστῃ πολιτείᾳ ἡσυχαστικῇ καὶ παντὶ ἔργῳ ἀρετῆς ἔστι τάξις καὶ καιρός, καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος – Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτοῦ.mp3
 1. Παράγραφος Ε2-2: Περὶ τῆς χρείας διακρίσεως διὰ τὴν ἀναχώρησιν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τὴν εἴσοδον εἰς τὴν ἡσυχίαν – Τί εἶπον οἱ παλαιοὶ πατέρες περὶ τῶν καλῶν τῆς ἡσυχίας.mp3
 1. Παράγραφος Ε2-3: Περὶ τοῦ ὅτι ὁ Θεὸς σκέπει, βοηθεῖ καὶ προνοεῖ τῶν ἀναχωρησάντων ἐκ τοῦ κόσμου.mp3
 1. Παράγραφος Ε2-4: Περὶ τοῦ πῶς ὁ ἄνθρωπος ποιεῖ ἀρχὴν μετανοίας ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ συνηθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς ἀσκήσεως – Περὶ τῆς διψυχίας εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, καὶ περὶ τῆς χρείας αὐταπαρνήσεως τοῦ ἐπιθυμοῦντος τὴν ἡσυχίαν.mp3
 1. Παράγραφος Ε2-5: Περὶ τῆς ὀφειλομένης ἐργασίας τοῦ σώματος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διὰ τὴν ἀπόκτησιν τῶν ἀρετῶν, τῆς διαφορᾶς μεταξὺ προσκαίρου ἀναπαύσεως τοῦ σώματος καὶ λύσεως τῆς τάξεως τῆς ἡσυχίας, καὶ περὶ τοῦ ὅτι ἡ καταφρόνησις τῶν μικρῶν κόπων στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους ἐκ τῆς κατορθώσεως τῶν ἀρετῶν.mp3
 1. Παράγραφος Ε2-6: Περὶ τῆς ὀφειλομένης εἰς τοὺς ἡσυχαστὰς καταφρονήσεως τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ τῆς ὑπομονῆς εἰς τὰς θλίψεις, τοὺς ὀνειδισμούς, τὰς ζημίας καὶ τοὺς πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας – Αἱ δύο κύριαι ἐντολαὶ τῆς ἀγάπης πληροῦνται ἐν τῇ ὑπομονῇ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.mp3
 1. Παράγραφος Ε2-7: Περὶ τῆς ὀφειλομένης εἰς τοὺς ἡσυχαστὰς ἀποφυγῆς τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ δὴ τῶν ἐμπαθῶν, καὶ μιμήσεως τῆς ξενιτείας τῶν ἡσυχαστῶν πατέρων – Νουθεσίαι πνευματικαί.mp3

Ε.3. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΠΟΙΑ Η ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΚΑΚΙΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

 1. Παράγραφος Ε3-1: Περὶ τοῦ ποῖός ἐστιν ὁ ἡσυχαστὴς μοναχός, ποία ἡ μελέτη καὶ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ, καὶ ποῖαι αἱ ἐργασίαι καὶ αἱ ἀρεταὶ αὐτοῦ.mp3
 1. Παράγραφος Ε3-2: Περὶ τῆς εὐταξίας καὶ θεοφιλοῦς τάξεως τῆς πολιτείας τοῦ ἡσυχαστοῦ – Ποία ἐστὶν ἡ τάξις ἡ σώφρων – Νουθεσίαι πρὸς θεραπείαν καὶ κάθαρσιν τῆς ψυχῆς ἐκ τῶν παθῶν.mp3
 1. Παράγραφος Ε3-3: Περὶ τοῦ πῶς πληροῦνται εἰς τὸν ἡσυχαστὴν αἱ δύο κύριαι ἐντολαὶ τῆς ἀγάπης.mp3
 1. Παράγραφος Ε3-4: Περὶ τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός, καὶ τῆς τάξεως τῆς ἀγρυπνίας τοῦ ἡσυχαστοῦ – Θαυμαστὸν παράδειγμα ἀγωνιστοῦ μοναχοῦ.mp3
 1. Παράγραφος Ε3-5: Περὶ τῶν δύο θεμελιωδῶν ἀρετῶν τῆς ὁδοῦ τῆς ἡσυχίας, ποῖα ἀγαθὰ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ εἰς ποῖα πάθη περιπίπτει τις ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν.mp3
 1. Παράγραφος Ε3-6: Περὶ τῶν δύο κυρίων κακιῶν τῆς ὁδοῦ τῆς ἡσυχίας, καὶ τῶν κακῶν ἅτινα γεννῶνται ἐξ αὐτῶν – Περὶ τῆς φυσικῆς κινήσεως τῶν μελῶν τοῦ σώματος, καὶ περὶ τῆς σπουδῆς τοῦ διαβόλου ὑπὲρ τοῦ ὑπερισχύσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως.mp3
 1. Παράγραφος Ε3-7: Περὶ τοῦ πῶς ἄρχονται ὁ σκοτασμὸς τοῦ νοὸς καὶ ἡ ἀμέλεια εἰς τὸν μοναχόν, καὶ πῶς στρέφεται οὗτος εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτοῦ.mp3

Ε.4. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΥΧΑΣΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ

 1. Παράγραφος Ε4-1: Περὶ τῆς διηνεκοῦς τροπῆς καὶ ἀλλοιώσεως ἑκάστου ἀνθρώπου, τῶν ἁγίων μὴ ἐξαιρουμένων, καὶ περὶ τῆς χρείας ταπεινοφροσύνης ἐν τῷ καιρῷ τῶν καλῶν ἀλλοιώσεων.mp3
 1. Παράγραφος Ε4-2: Περὶ τοῦ πῶς ὁ Θεὸς γυμνάζει καὶ σοφίζει τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ τῆς μεγάλης ὠφελείας ἐκ τῶν πειρασμῶν.mp3
 1. Παράγραφος Ε4-3: Περὶ τῶν πειρασμῶν πρὸς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς, καὶ τῶν πειρασμῶν πρὸς παιδείαν τοῦ ἀνθρώπου – Περὶ ὑπερηφανίας, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰατρεία τῶν ἐκ τῆς ὑπερηφανίας κακιῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ – Πῶς διακρίνομεν, ἐὰν λογισμός τις ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ἢ οὔ.mp3
 1. Παράγραφος Ε4-4: Περὶ τῶν πειρασμῶν τῶν ἁγίων.mp3
 2. Παράγραφος Ε4-5. Περὶ τῶν τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου ἐναντίον τῶν ἡσυχαστῶν 

      5α. Παράγραφος Ε4-5α: Περὶ τοῦ πρώτου τρόπου τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, πρὸς τοὺς δειλοὺς καὶ ῥαθύμους τῇ προαιρέσει καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς ἀσθενεῖς.mp3

      5β. Παράγραφος Ε4-5β: Περὶ τοῦ δευτέρου τρόπου τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, πρὸς τοὺς πρώην ἀνδρείους καὶ δυνατούς, νῦν δὲ ψυχρανθέντας ἐκ τοῦ ζήλου αὐτῶν.mp3

      5γ. Παράγραφος Ε4-5γ: Περὶ τοῦ τρίτου τρόπου τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, πρὸς τοὺς δυνατούς.mp3

      5δ. Παράγραφος Ε4-5δ: Περὶ τοῦ τετάρτου τρόπου τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, πρὸς τοὺς δοκίμους – Ποῖοί εἰσιν οἱ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, καὶ ποῖοί εἰσιν οἱ κίβδηλοι.mp3

      5ε. Παράγραφος Ε4-5ε: Περὶ τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς μὴ ὑγιαίνοντας.mp3

 1. Παράγραφος Ε4-6: Περὶ τῆς κατὰ καιροὺς ἐπερχομένης πειρασμικῆς σκοτώσεως εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἡσυχαστοῦ – Τίς ἐστιν ὁ ἀξιόπιστος σύμβουλος εἰς τὸ ἔργον τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἰατρείας τῆς ψυχῆς.mp3

    ΣΤ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 1. Παράγραφος ΣΤ-1: Περὶ τῆς μελέτης τῶν γραφῶν καὶ τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-2: Περὶ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-3: Περὶ τῆς μελέτης τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ – Περὶ τῶν δακρύων τῆς μετανοίας, πῶς γεννῶνται καὶ πληθύνονται ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἐκ ποίων αἰτιῶν ἐλαττοῦνται καὶ παύονται, καὶ ποία ἐστὶν ἡ παράκλησις ἐξ αὐτῶν – Περὶ τῶν σημείων τῆς ὑγείας καὶ ἀσθενείας τῆς ψυχῆς, καὶ περὶ τοῦ χαρίσματος τῶν ἀδιαλείπτων δακρύων.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-4: Περὶ τοῦ ἐν ποίᾳ ἐργασίᾳ καὶ ἀδολεσχίᾳ τοῦ νοὸς αὐτασφαλίζεται ὁ μοναχὸς ἐκ τῶν ματαίων λογισμῶν καὶ ἐκ τῆς ἐπηρείας τῶν παθῶν, καὶ ἔρχεται εἰς θεωρίαν τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ.mp3
 2. Παράγραφος ΣΤ-5: Περὶ τῆς φυλακῆς τῆς γλώσσης καὶ τῶν τικτομένων ἐξ αὐτῆς ἀγαθῶν.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-6: Περὶ τῆς τελείας σιωπῆς καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς ὠφελείας.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-7: Περὶ τοῦ πότε τὰ ἔργα καὶ οἱ κόποι τῆς μετανοίας παρέχουσι τῇ ψυχῇ τὴν ἀπάθειαν καὶ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-8: Περὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ὅτι αὗται διὰ τὴν κάθαρσιν καὶ ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐδόθησαν.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-9: Περὶ τῶν τεκμηρίων τῆς ὀρθῆς ἢ ματαίας ἡσυχίας, καὶ τῆς ὑγείας ἢ ἀρρωστίας τῆς ψυχῆς – Πῶς εὑρίσκονται τὰ ἀγαθὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς ἀπόλλυνται.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-10: Περὶ τοῦ ὅτι προηγοῦνται ἡ ἐργασία τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς ἐκ τῶν παθῶν καὶ ἡ κτῆσις τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, καὶ ἀκολουθοῦν ἡ παῤῥησία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ θεωρία ἡ μυστικὴ τῆς γνώσεως τοῦ Πνεύματος – Πῶς ἀποκτᾶται ἡ καθαρότης τῆς ψυχῆς.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-11: Περὶ τοῦ τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς ἐκ τῶν παθῶν, τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ, καὶ τί ἡ καθαρότης τῆς καρδίας – Τίς ἐστιν ὁ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ – Τί ἐστιν ἀπάθεια, καὶ τί ἀνάστασις τῆς ψυχῆς.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-12: Περὶ τοῦ ὅτι ἐκ τῆς ἐν ἡμῖν μνήμης τῶν ἀρετῶν ἢ τῆς ἀκολασίας καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν φαντασίας, τεκμαιρόμεθα τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς ἡμῶν.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-13: Περὶ τῆς ὑποταγῆς εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, περὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ, καὶ περὶ τῶν δύο τρόπων σταυρώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἤτοι τῆς πράξεως καὶ τῆς θεωρίας.mp3
 1. Παράγραφος ΣΤ-14: Περὶ τῶν καρπῶν τῶν τικτομένων ἐκ τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ περὶ τῶν τριῶν πολιτειῶν τῆς ἡσυχίας.mp3

Ζ. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

 1. Παράγραφος Ζ-1: Περὶ τοῦ τί ἐστι προσευχὴ καὶ πῶς ὀφείλει τις εὔχεσθαι – Τί ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι κατὰ τὴν προσευχὴν τοῖς ἀσθενέσι κατὰ τὴν διάνοιαν, καὶ τί τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν – Ποῖα ἀγαθὰ γεννῶνται ἐκ τῆς προσευχῆς.mp3
 1. Παράγραφος Ζ-2: Περὶ τῶν ψυχικῶν καὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν, δι᾽ οὕς ὁ Κύριος προσέταξε προσεύξασθαι – Πῶς ὁμοφωνήσει τό, «εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν», καὶ τό, «ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης»;.mp3
 1. Παράγραφος Ζ-3: Περὶ αὐτογνωσίας, ἤτοι ἐπιγνώσεως τῆς ἰδίας ἀσθενείας, καὶ περὶ τῶν ἀγαθῶν τῶν τικτομένων ἐκ τῆς αὐτογνωσίας καὶ ἐκ τῆς ἐξ αὐτῆς τικτομένης προσευχῆς.mp3
 1. Παράγραφος Ζ-4: Περὶ τοῦ ὅτι διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου καὶ σοφίας ἐκ τοῦ Θεοῦ, διακρίνονται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἀληθὲς ἐκ τοῦ νόθου.mp3
 1. Παράγραφος Ζ-5: Περὶ τοῦ πῶς ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια ἐκ τῆς μερίμνης τῶν ὁρατῶν καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν, καὶ σοφίζεται καὶ λεπτύνεται, καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ προσευχῇ – Ποῖός ἐστιν ὁ τῇ ἀληθείᾳ μακάριος.mp3
 1. Παράγραφος Ζ-6: Περὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς, τῆς ”πνευματικῆς προσευχῆς”, τῆς ἐξ αὐτῆς τικτομένης θεωρίας, καὶ τοῦ τεκμηρίου τῆς τελειότητος τῆς πολιτείας τῆς ἡσυχίας.mp3

Η. ΠΕΡΙ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ, ΤΕΛΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ

 1. Παράγραφος Η-1: Περὶ τοῦ τί ἐστι θεωρία, περὶ τῶν τριῶν εἰδῶν τῆς θεωρίας τῶν φύσεων, πῶς ὁ ἄνθρωπος κτᾶται δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, καὶ πότε ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀξιοῦται τῆς θεωρίας τοῦ Πνεύματος.mp3
 1. Παράγραφος Η-2: Περὶ τοῦ ὅτι ἐκ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν ὁ νοῦς ἀξιοῦται τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἀποκαλύψεως τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος – Τίς ἐστιν ἡ νόμιμος θύρα ἡ εἰσφέρουσα εἰς ταῦτα, καὶ πῶς εἰσέρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν χώραν τῆς τελείας ἀγάπης – Περὶ τοῦ πῶς ἐλέγχεται ἡ πλάνη τῶν ψευδῶν ἀποκαλύψεων, καὶ περὶ τῶν δύο τρόπων, δι᾽ ὧν δίδοται τὸ χάρισμα τῶν ἀποκαλύψεων τῆς θεωρίας τοῦ νοός.mp3
 1. Παράγραφος Η-3: Περὶ τοῦ πῶς ἔρχεταί τις εἰς θεωρίαν τοῦ κάλλους τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ περὶ τοῦ πολέμου τοῦ πνεύματος τῆς βλασφημίας.mp3
 1. Παράγραφος Η-4: Περὶ τοῦ πῶς τὰ ἄϋλα κτίσματα ὁρῶσιν ἄλληλα, καὶ περὶ τοῦ ὅτι ὁ νοῦς ἡμῶν καὶ οἱ ἀγγελικοὶ νόες οὐ κινοῦνται φυσικῶς πρὸς θείαν θεωρίαν, ἀλλὰ τῇ χάριτι.mp3
 1. Παράγραφος Η-5: Περὶ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρεῶν τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς ἀγωνιζομένους, καὶ πῶς αὐτασφαλίζεται ἐκ τῆς ὑπερηφανίας ὁ δωρεῶν ἀξιωθείς.mp3
 1. Παράγραφος Η-6. Περὶ τῆς ταπεινοφροσύνης-ταπεινώσεως, τοῦ ταπεινόφρονος, καὶ τῆς τελειότητος τῆς ταπεινοφροσύνης – Τίνα εἰσὶ τὰ τίκτοντα τὴνταπείνωσιν, καὶ πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασεν εἰς αὐτήν 

            6α. Παράγραφος Η-6α: Περὶ τῆς ταπεινοφροσύνης, ὡς στολῆς τῆς Θεότητος, καὶ τῆς τιμῆς αὐτῆς.mp3 

         6β. Παράγραφος Η-6β: Τί ἐστι ταπείνωσις, καὶ τίς ἐστιν ὁ ταπεινόφρων;.mp3

            6γ. Παράγραφος Η-6γ: Περὶ τῶν ἰδιωμάτων καὶ γεννημάτων τῆς ταπεινώσεως καὶ τοῦ ταπεινόφρονος, καὶ τῆς τελειότητος τῆς ταπεινοφροσύνης.mp3

            6δ. Παράγραφος Η-6δ: Πῶς δύναταί τις κτήσασθαι τὴν ταπείνωσιν;.mp3

            6ε. Παράγραφος Η-6ε: Πόθεν αἰσθάνεταί τις, ὅτι ἔφθασε τὴν ταπείνωσιν;.mp3

 1. Παράγραφος Η-7: Περὶ τῆς σοφίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πῶς εὑρίσκεται, τῶν ἰδιωμάτων αὐτῆς, καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτῆς.mp3
 1. Παράγραφος Η-8: Περὶ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πλησίον – Τί ἐστι καρδία ἐλεήμων, καὶ τί ἐστι πνευματικὴ τελειότης – Ποῖόν ἐστι τὸ τεκμήριον τῶν φθασάντων τὴν τελειότητα.mp3
 1. Παράγραφος Η-9: Περὶ ἀποκαλύψεων καὶ ὁράσεων γενικῶς εἰς τοὺς ἀνθρώπους.mp3
 1. Παράγραφος Η-10: Περὶ αἱρεσιαρχῶν, τῆς πλάνης αὐτῶν, καὶ περὶ τοῦ ἐμπαιγμοῦ τῶν δαιμόνων πρὸς τοὺς ἀδοκίμους καὶ ἐμπαθεῖς.mp3

Θ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ 

 1. Παράγραφος Θ-1: Περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, καὶ τῶν μυστηρίων τοῦ Σαββάτου καὶ τῆς Κυριακῆς.mp3
 1. Παράγραφος Θ-2: Περὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, τῆς αἰσθήσεως τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, τῆς αἰωνίου ζωῆς, τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, τοῦ οὐρανίου ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ, τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τοῦ Παραδείσου, καὶ τῆς πολιτείας τῶν μελλόντων – Ποῖαί εἰσιν αἱ ”πολλαὶ μοναὶ” τοῦ Πατρός.mp3
 1. Παράγραφος Θ-3: Περὶ τῆς προγεύσεως ἐκ τῶν ὧδε, εἴτε τῆς Κολάσεως, εἴτε τῆς Βασιλείας, περὶ τῶν δύο τάξεων τῶν ἀνθρώπων ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, καὶ περὶ τοῦ ἐλπίσαντος εἰς τὰ μέλλοντα ἀγαθά, ἀλλὰ μὴ ἀξιωθέντος ταῦτα προγεύσασθαι ἀπὸ τοῦ νῦν – Τί ἐστι Κόλασις.mp3

 

***

Τό βιβλίο, παραγγελλόμενο ἀπό τό ἐξωτερικό, προσφέρεται στίς παρακάτω ἐπιλογές:

 1. Σέ ἕνα μεγάλο τόμο, διαστάσεων 216Χ279 χιλ. τῶν 800 σελίδων, μέ σκληρό ἐξώφυλλο καί μέ μεγάλα γράμματα κειμένου.

Ἡ παραγγελία του γίνεται ἀπό τόν σύνδεσμο:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου/hardcover/product-mz7m54.html

 1. Σέ ἕνα μικρό τόμο, διαστάσεων 150Χ230 χιλ. τῶν 760 σελίδων, μέ σκληρό ἐξώφυλλο καί μέ μικρά γράμματα κειμένου. 

Προσοχή, τά γράμματα τοῦ κειμένου σέ αὐτό τό βιβλίο εἶναι μικρά. Ἄν κάποιος δυσκολεύεται νά διαβάσῃ μικρά γράμματα καί ἐπιθυμῇ νά παραγγείλῃ τό κείμενο τυπωμένο σέ αὐτό τό μικρό μέγεθος, καλύτερα θά εἶναι νά τό παραγγείλῃ σέ τρεῖς τόμους (βλέπε παρακάτω), στούς ὁποίους τά γράμματα εἶναι μεγαλύτερα.

Ἡ παραγγελία του γίνεται ἀπό τόν σύνδεσμο:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-αναδιατεταγμενο-κειμενο/hardcover/product-124enz74.html?page=1&pageSize=4

 1. Σέ τρεῖς μικρούς τόμους, διαστάσεων 150Χ230 χιλ. τῶν 470, 504 καί 404 σελίδων ἀντιστοίχως, μέ σκληρό ἐξώφυλλο καί μέ μεγάλα γράμματα κειμένου.

  Ἡ παραγγελία τους γίνεται ἀπό τούς παρακάτω συνδέσμους:

Γιά τόν τόμο Α´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-α-αβγ/hardcover/product-8y7pkj.html

Γιά τόν τόμο Β´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-β-αβγ/hardcover/product-69p5qd.html

Γιά τόν τόμο Γ´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-γ-αβγ/hardcover/product-78m4vz.html

 1. Σέ τρεῖς μικρούς τόμους, διαστάσεων 150Χ230 χιλ. τῶν 470, 504 καί 404 σελίδων ἀντιστοίχως, μέ μαλακό ἐξώφυλλο καί μέ μεγάλα γράμματα κειμένου.

Ἡ παραγγελία τους γίνεται ἀπό τούς παρακάτω συνδέσμους:

Γιά τόν τόμο Α´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-α-αβγ/paperback/product-1z7rremr.html

Γιά τόν τόμο Β´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-β-αβγ/paperback/product-19688vd9.html

Γιά τόν τόμο Γ´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-γ-αβγ/paperback/product-17688548.html

 

Γιά περισσότερες πληροφορίες ἤ διευκρινήσεις ἐπάνω στά προηγούμενα, παρακαλῶ, ἀποστείλατέ μου ἠλεκτρονικό μήνυμα στήν διεύθυνσι damaskinosktp@yahoo.com, καί θά σᾶς ἀπαντήσω. 

Εὐχαριστῶ πολύ.

Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης

 

 

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ: “Θερμές ευχαριστίες στον π. Δαμασκηνό για την ευλογία που έδωσε να παρουσιάσουμε το πόνημά του”

 

 

[Ψήφοι: 5 Βαθμολογία: 4.8]