«Τα ευρεθέντα ασκητικά» του Οσίου Ισαάκ του Σύρου (ΑΝΑΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – Επιμέλεια: Δαμασκηνός Μοναχός Αγιορείτης)

Σέ καιρούς δύσκολους, πού ὅλοι κοιτοῦν πῶς νά ἐπιβιώσουν, δέν ἁρμόζει νά μιλᾶ κάποιος γιά ἀκριβά πράγματα. Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ ἐξαιρέσεις, ὅταν πρόκειται γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Κελλίον Τιμίου Προδρόμου. Ι.Μ. Καρακάλλου. Ἅγιον Ὄρος

Ἐδῶ καί πολλούς αἰῶνες, ἕνας μεγάλος Ἅγιος ἔγραψε κάποιους λόγους, πού ἀργότερα τυπώθηκαν σέ ἕνα καταπληκτικό καί ἀνεπανάληπτο βιβλίο, τό ὁποῖο μέχρι σήμερα θεωρεῖται ὅτι εἶναι μοναδικό στό εἶδος του.

Ἐπί πλέον, ὅποιος καλοπροαίρετα μελετήσει αὐτό τό βιβλίο, ἔρχεται πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν ἀλήθεια περί τοῦ ἑαυτοῦ του, τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων καί τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν αὐτογνωσία δέ πού ἀποκτᾶ, ἔρχεται εἰς ἑαυτόν καί καθίσταται ἱκανός νά διακρίνῃ τά λάθη τῆς ζωῆς του, ὅπως καί τό ἄν εἶναι κατά Θεόν ἤ ὄχι ὁ δρόμος πού βαδίζει. Ἐπίσης, καθοδηγεῖται στό πῶς θά πρέπῃ νά ἀλλάξῃ τήν ζωή του, ἄν δέν βαδίζῃ κατά Θεόν, ὥστε νά εἰσέλθῃ στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ ἀπό αὐτήν τήν ζωή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή πῶς νά ἀποκτήσῃ μετοχή στήν ζωή τοῦ Θεοῦ ἀπό αὐτήν τήν ζωή, σκοπό γιά τόν ὁποῖο ἦλθε ὁ Χριστός στήν γῆ. 

Αὐτός λοιπόν ὁ μεγάλος Ἅγιος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σῦρο, μέσα στό μοναδικό βιβλίο τοῦ ὁποίου, τά «Εὑρεθέντα Ἀσκητικά» του, ὅλα αὐτά εἶναι κρυμμένα. Τό ἀρχικό σύγγραμμα τοῦ Ἁγίου ἐγράφη στά Συριακά. Ἀργότερα, μεταφράσθηκε στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί πρωτοκυκλοφορήθηκε σέ βιβλίο τό 1770 ἀπό τόν Νικηφόρο Θεοτόκη, μέ τίτλο «Τά Εὑρεθέντα Ἀσκητικά – Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου». Αὐτό τό βιβλίο κυκλοφορεῖ ἀκόμη στά βιβλιοπωλεῖα μέ αὐτόν τόν τίτλο καί εἶναι μοναδικό στό εἶδος του, στήν Ἀσκητική Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπειδή ὅμως ἀρκετοί κρυμμένοι θησαυροί τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι κάπως δυσεύρετοι καί δυσδιάκριτοι μέσα σέ αὐτό τό παραδοσιακό βιβλίο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ, δηλαδή εἶναι δύσκολα προσπελάσιμοι στόν ἄπειρο ἀναγνώστη, γι᾽ αὐτό ἐπήραμε τήν πρωτοβουλία καί ἐκάναμε τόν κόπο καί, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ξαναγράψαμε τό κείμενο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἀπό τήν ἀρχή, μέ συστηματικώτερη ὅμως ἀνακατάταξι τῆς ὕλης του κατά θέματα, κατά τό πρότυπο τῆς Κλίμακος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, ὥστε ὁ ἀναγνώστης τοῦ κειμένου τῶν λόγων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ νά μπορῇ εὐκολώτερα νά εὑρίσκῃ τό θέμα πού τόν ἐνδιαφέρει.

Αὐτή ἡ ἐργασία ἐξεδόθη πρόσφατα σέ βιβλίο, τό ὁποῖο περιέχει τό ἴδιο ἀκριβῶς ὑλικό μέ ἐκεῖνο τοῦ παραδοσιακοῦ κειμένου. Ἡ διαφορά μέ ἐκεῖνο εἶναι ὅτι στό νέο αὐτό βιβλίο παρουσιάζεται καί προσφέρεται ἐμφανέστερα καί συστηματικώτερα ὁ θησαυρός τῶν λόγων τοῦ Ἁγίου. Τό παραδοσιακό βιβλίο δηλαδή τοῦ Ἁγίου, ὅπως τό γνωρίζαμε, παρουσιάζεται πλέον σέ νέα μορφή, ἀναδιατεταγμένο κατά θέματα, ἐν εἴδει κλίμακος, γιά νά προσφερθῇ μέ πιό εὔληπτη μορφή σέ ὅσους ἀκόμη ἀναζητοῦν καί ψάχνουν τήν Ἀλήθεια καί θέλουν νά τήν πλησιάσουν μέσα ἀπό τά λόγια αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου. Περισσότερα ἐπ᾽ αὐτοῦ θά βρῇ κάποιος στήν Εἰσαγωγή τοῦ νέου αὐτοῦ βιβλίου, ὅπου δίδεται μία πλήρης εἰκόνα τοῦ τί ἀκριβῶς ἐπετεύχθη.  Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε νά τό γράψωμε καί νά τό προσφέρωμε στήν Ἐκκλησία.

Τό νέο αὐτό βιβλίο, εἶναι ἀλήθεια, ἐγράφη κυρίως γιά μοναχούς, καί δή τούς ἡσυχαστές, ἀλλά καί γιά ὅσους ψάχνουν καί ποθοῦν τήν Ἀλήθεια μέ ὁποιοδήποτε κόστος, πού ὑπάρχουν ἀκόμη καί πού θά ὑπάρχουν πάντα. Καί ἀπευθύνεται σέ ὅσους ἐξ αὐτῶν ἔχουν τήν προαίρεσι καί θέλησι νά ἀγωνισθοῦν γιά νά ἀνατείλῃ μέσα τους ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γιά τήν ὁποία συνεχῶς μιλάει τό Εὐαγγέλιο. Καί, ὅπως τό Εὐαγγέλιο, τό βιβλίο αὐτό εἶναι γραμμένο στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἀλλά ἐν τούτοις ἔχει λόγια ἁπλᾶ, πού μπορεῖ καί ἕνας ὀλιγογράμματος νά τά προσεγγίσῃ, ἄν τό θέλῃ πολύ.

Ὅποιος διαβάσει τό βιβλίο καί δεχθῆ τήν ἀλήθειά του, ἄν δέν μπορῇ ἤ δέν θελήσῃ νά προσπαθήσῃ νά ἐφαρμόσῃ τήν διδαχή του, ἐκεῖνο πού τουλάχιστον θά ἔχῃ ἀποκομίσει μελετῶντας το, εἶναι ὅτι θά ἔχῃ προχωρήσει ἕνα βῆμα πρός τήν αὐτογνωσία. Αὐτό, μέ τήν σειρά του, ἴσως τόν ὁδηγήσῃ σέ μετάνοια καί δι᾽ αὐτῆς στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (πού εἶναι ἤδη κρυμμένη μέσα του, ἄν εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἀπό τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρῖσμα). 

Καί, ἐπειδή τό νέο αὐτό βιβλίο νομίζομε ὅτι εἶναι, ὅπως καί τό παλαιό, ἀνεκτίμητο – διότι οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου εἶναι μοναδικοί στό εἶδος τους-, ὁ ἴδιος θά καταλάβῃ, ὅτι ἀξίζει ἀκόμη καί νά ζητιανέψῃ – αὐτό ἔχει ἤδη λεχθῆ γιά τό παλαιό βιβλίο -, ἄν δέν ἔχῃ χρήματα, γιά νά τό προμηθευθῇ.

Τό νέο βιβλίο αὐτό ἤδη ἐκδόθηκε στήν Ἑλλάδα τό ἔτος 2018 καί προσφέρεται μέ σκληρό ἐξώφυλλο, σέ μέγεθος διαστάσεων 15Χ23 ἑκατοστά. 

Ἄν θελήσῃ κάποιος νά προμηθευθῇ τό βιβλίο αὐτό, μπορεῖ νά τό ἀποκτήσῃ γράφοντας στήν παρακάτω διεύθυνσι, ἤ τηλεφωνώντας στόν ἐκδότη, στούς κάτωθι ἀριθμούς:

Ἰσαάκ Μοναχός, Κελλίον Ἁγίου Γεωργίου Φανερωμένου, Καψάλα Ἁγίου Ὄρους, Τ.Κ. 63086, Τ. Θ. 112. Ἀριθμοί τηλεφώνων : 2377023128  καί  6976186134.

Γιά ἠλεκτρονική ἐπικοινωνία, μπορεῖ κάποιος νά ἐπικοινωνήσῃ μέ τόν ἐκδότη στήν διεύθυνσι: isaak.dibalas@gmail.com

 

Ὅμως, ἐκεῖνος πού θά πάρῃ στά χέρια του τό βιβλίο αὐτῆς  τῆς ἐκδόσεως δέν θά ἔχῃ στά χέρια του τό κείμενο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ στήν τελική του μορφή, ἐπειδή μετά τό 2020 ἔγιναν διορθώσεις στό κείμενο, ἀλλά καί βελτιώσεις καί προσθῆκες στό Ὑπόμνημα τοῦ βιβλίου. Μόνο μία νέα ἔκδοσις τοῦ βιβλίου θά ἔχῃ τό κείμενο στήν τελική του μορφή, ὅπως καί τόν πλήρη ὑπομνηματισμό του.        

Ἐπειδή ὅμως μία νέα ἔκδοσις τοῦ βιβλίου αὐτήν τήν περίοδο δέν μᾶς εἶναι δυνατή, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά ἀποκτήσῃ κάποιος τό βιβλίο στήν τελική του μορφή, ἄν τό παραγγείλῃ ἀπό τό ἐξωτερικό, μέσῳ Διαδικτύου. Μέ τόν τρόπο αὐτόν, ἄν τό παραγγείλῃ μέσῳ Διαδικτύου, τό κείμενο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ μπορεῖ νά ἀποκτηθῇ, τυπωμένο καί δεμένο, εἴτε σέ ἕνα τόμο μεγάλου μεγέθους (μέ μεγάλα γράμματα), εἴτε σέ ἕνα τόμο μικροῦ μεγέθους (μέ μικρά γράμματα), εἴτε ἀκόμη καί σέ τρεῖς τόμους μικροῦ μεγέθους (μέ μεγάλα γράμματα), ἡ ὁποία ἐπιλογή εἶναι ἴσως καί ἡ καλύτερη γιά τούς περισσοτέρους. Οἱ λεπτομέρειες γιά τό πῶς μπορεῖ νά γίνῃ αὐτή ἡ παραγγελία δίδονται παρακάτω.

Καὶ ἐπειδή ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ εἶναι τό φάρμακο κατά τῆς ἀπελπισίας καί ἀπογνώσεως, προσφέρομε δωρεάν στούς ἐνδιαφερομένους τό πλῆρες κείμενο τοῦ βιβλίου σέ ἠλεκτρονική μορφή, ὡς pdf. Αὐτό, μπορεῖ κάποιος νά τό κατεβάσῃ, ὡς pdf, στόν ὑπολογιστή του ἤ στό κινητό του ἀπό τόν σύνδεσμο:

ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ – ΟΣΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΑΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.pdf

Ἀφοῦ κάποιος κατεβάσῃ στόν ὑπολογιστή του τό παραπάνω pdf, μπορεῖ ἐπίσης νά κατεβάσῃ καί τήν φωνητική ἀπόδοσι-παράφρασι στήν καθομιλουμένη τῶν Παραγράφων αὐτοῦ τοῦ ἀναδιατεταγμένου κειμένου ἀπό τόν παρακάτω σύνδεσμο: 

https://ta2bibliamou.blogspot.com/2020/03/blog-post.html

Αὐτὴν τὴν περίοδο, ἐπεξεργαζόμεθα τὸ ὡς ἄνω ἀρχαῖο ἀναδιατεταγμένο ἑλληνικὸ κείμενο καὶ τὸ ἀποδίδομε γραπτῶς στὴν Νεοελληνική, σὲ πολυτονικὴ γραφή, μὲ τὴν βοήθεια τῆς σημερινῆς τεχνολογίας. Ἡ νεοελληνικὴ ἀπόδοσις θὰ περιέχῃ τρεῖς τόμους. Ἤδη, ἔχει τελειώσει ἡ νεοελληνικὴ ἀπόδοσις τοῦ Α´ Τόμου, τὸν ὁποῖο μπορεῖ νὰ κατεβάσῃ κάποιος στὸν ὑπολογιστή του, σὲ μορφὴ pdf, ἀπὸ τὸν παρακάτω σύνδεσμο. 

ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ – ΟΣΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – Α´ ΤΟΜΟΣ.pdf

Ἄν κάποιος θέλῃ νὰ ἀποκτήσῃ αὐτὸν τὸν Α´ Τόμο σὲ μορφὴ βιβλίου, μεγέθους 15Χ23 ἑκατοστῶν, μπορεῖ νὰ τὸν παραγγείλῃ ἀπὸ τὸν παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.lulu.com/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-αναδιατεταγμενο-κειμενο-νεοελληνικη-αποδοσις/hardcover/product-5rvq2e.html?q=monk+damaskinos&page=1&pageSize=4

Τό βιβλίο, παραγγελλόμενο ἀπό τό ἐξωτερικό, προσφέρεται στίς παρακάτω ἐπιλογές:

  1. Σέ ἕνα μεγάλο τόμο, διαστάσεων 216Χ279 χιλ. τῶν 800 σελίδων, μέ σκληρό ἐξώφυλλο καί μέ μεγάλα γράμματα κειμένου. Τό ἐξώφυλλό του φαίνεται ἐδῶ:

Ἡ παραγγελία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ τόμου γίνεται:

 

α) Μέ ἀσπρόμαυρες εἰκόνες (κοστίζει 35 Εὐρώ), ἀπό τόν σύνδεσμο:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου/hardcover/product-y944qn.html?page=1&pageSize=4

β) Μέ ἔγχρωμες εἰκόνες (κοστίζει 43 Εὐρώ), ἀπό τόν σύνδεσμο:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου/hardcover/product-1e47kyg2.html?page=1&pageSize=4

γ) Μέ ἔγχρωμες εἰκόνες καί ISBN (κοστίζει 82 Εὐρώ), ἀπό τόν σύνδεσμο:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου/hardcover/product-mz7m54.html?page=1&pageSize=4

δ) Μέ ἔγχρωμες εἰκόνες, ISBN καί ἐξώφυλλο μέ Ἀγγλικούς τίτλους (κοστίζει 83 Εὐρώ), ἀπό τόν σύνδεσμο:

 https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/the-ascetical-homilies-st-isaac-the-syrian/hardcover/product-r2q42y.html?page=1&pageSize=4

  1. Σέ ἕνα μικρό τόμο, διαστάσεων 150Χ230 χιλ. τῶν 760 σελίδων, μέ σκληρό ἐξώφυλλο καί μέ μικρά γράμματα κειμένου. 

Προσοχή, τά γράμματα τοῦ κειμένου σέ αὐτό τό βιβλίο εἶναι μικρά. Ἄν κάποιος δυσκολεύεται νά διαβάσῃ μικρά γράμματα καί ἐπιθυμῇ νά παραγγείλῃ τό κείμενο τυπωμένο σέ αὐτό τό μικρό μέγεθος, καλύτερα θά εἶναι νά τό παραγγείλῃ σέ τρεῖς τόμους (βλέπε παρακάτω), στούς ὁποίους τά γράμματα εἶναι μεγαλύτερα.

Τό ἐξώφυλλό του φαίνεται ἐδῶ:

Ἡ παραγγελία του γίνεται ἀπό τόν σύνδεσμο:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-αναδιατεταγμενο-κειμενο/hardcover/product-124enz74.html?page=1&pageSize=4

  1. Σέ τρεῖς μικρούς τόμους, διαστάσεων 150Χ230 χιλ. τῶν 470, 504 καί 404 σελίδων ἀντιστοίχως, μέ σκληρό ἐξώφυλλο καί μέ μεγάλα γράμματα κειμένου.

Τό ἐξώφυλλό τους φαίνεται ἐδῶ:

 

  Ἡ παραγγελία τους γίνεται ἀπό τούς παρακάτω συνδέσμους:

Γιά τόν τόμο Α´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-α-αβγ/hardcover/product-8y7pkj.html

Γιά τόν τόμο Β´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-β-αβγ/hardcover/product-69p5qd.html

Γιά τόν τόμο Γ´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-γ-αβγ/hardcover/product-78m4vz.html

  1. Σέ τρεῖς μικρούς τόμους, διαστάσεων 150Χ230 χιλ. τῶν 470, 504 καί 404 σελίδων ἀντιστοίχως, μέ μαλακό ἐξώφυλλο καί μέ μεγάλα γράμματα κειμένου.

Τό ἐξώφυλλό τους εἶναι ὅμοιο μέ τό παραπάνω.

           

Ἡ παραγγελία τους γίνεται ἀπό τούς παρακάτω συνδέσμους:

Γιά τόν τόμο Α´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-α-αβγ/paperback/product-1z7rremr.html

Γιά τόν τόμο Β´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-β-αβγ/paperback/product-19688vd9.html

Γιά τόν τόμο Γ´:

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/τα-ευρεθεντα-ασκητικα-οσιου-ισαακ-του-συρου-τομος-γ-αβγ/paperback/product-17688548.html

Γιά περισσότερες πληροφορίες ἤ διευκρινήσεις ἐπάνω στά προηγούμενα, παρακαλῶ, ἀποστείλατέ μου ἠλεκτρονικό μήνυμα στήν διεύθυνσι damaskinosktp@yahoo.com, καί θά σᾶς ἀπαντήσω. 

Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης

 

***

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ-ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ

(ΦΩΝΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ Τῌ ΕΡΗΜῼ τοῦ Ἁγίου Ὄρους,

…ἐν τῇ ἐρήμῳ τῶν πόλεων…, ἐν τῇ ἐρήμῳ τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων…)

«Ὁ Πρόδρομος, κατὰ διαφόρους ἐπινοίας, τοῦ Σωτῆρος ὑπάρχων ὡς Θεοῦ προφήτης, ὡς Φωτὸς λύχνος, ὡς ἑωσφόρος Ἡλίου προάγγελος, τῆς μελλούσης ἐφ᾽ ἡμᾶς διαυγάζειν ἡμέρας κατασημαίνων τὴν ἄφιξιν, προφωτίζων τοὺς ἐν νυκτὶ τῆς ἀγνοίας ὄντας καὶ προεθίζων τῆς ψυχῆς τὸ ὄμμα πρὸς τὸ δυνηθῆναι καὶ τῷ μεγάλῳ Φωτὶ προσδραμεῖν, ὡς Λόγου φωνή· ἀνάγκη γὰρ πρὸ λόγου φωνὴν γίνεσθαι. Διό φησιν· «Ἐγώ, φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ», βοῶντα λέγων τὸν λόγον, ἔρημον δὲ τὴν πρὸς τὴν θείαν διδασκαλίαν ἄγνωστον ψυχήν. Πῶς γὰρ οὐκ ἔρημος, στερουμένη Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς δηλούσης αὐτὸν φωνῆς; 

Τί δὲ προστάττει ἡ τοῦ βοῶντος φωνὴ τῇ ἐρήμῳ; «Εὐθύνατε, φησί, τὴν ὁδὸν Κυρίου». Δηλοῖ δὲ ἡ ἔρημος πάντας τοὺς ἀγνοοῦντας τὸν μετὰ τὴν φωνὴν ἐρχόμενον. Ὡς γὰρ ὁ βασιλέως προοδεύσας προστάττει τοῖς πρὸς οὓς ὁ βασιλεὺς ἔρχεται, οὓτως ὁ Ἰωάννης τοῦ Λόγου· ὡς γὰρ φωνὴ λόγου προτρέχει, οὓτω καὶ τοῦ Χριστοῦ, Λόγου ὄντος, ὡς φωνὴ ὁ Ἰωάννης, εὐθεῖαν ποιῆσαι τὴν ὁδὸν τῶν ἐρχομένων πρὸς τὴν τοῦ Λόγου διδασκαλίαν» (Ὠριγένους, Εἰς Ἰωάννην 1, 23, Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis), Fragment 17).

Λόγῳ τοῦ κορωναϊοῦ καί τῶν δυσκολιῶν πού ὑπάρχουν γιά τήν ἀπόκτησι τοῦ βιβλίου, προσφέρομε στούς ἐνδιαφερομένους τό πλῆρες κείμενο τοῦ βιβλίου, τό ὁποῖο μπορεῖ κάποιος νά τό κατεβάσῃ ὡς pdf ἀπό τόν σύνδεσμο:

ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ – ΟΣΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΑΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.pdf

     Οἱ σύνδεσμοι γιά νά κατεβάσετε, ὡς mp3, τήν φωνητική ἀπόδοσι-παράφρασι τῶν Παραγράφων τοῦ κειμένου αὐτοῦ εἶναι οἱ παρακάτω.

Ἡ φωνητική ἀπόδοσις-παράφρασις τοῦ κειμένου αὐτοῦ προσφέρεται στόν κόσμο, καί δή στόν Ὀρθόδοξο χριστιανικό, σέ μία ἱστορική συγκυρία πανδημίας τοῦ λόγου καί πνευματικῆς συγχύσεως, ἀκριβῶς γιά νά προσφέρῃ διέξοδο στήν πνευματική αὐτή σύγχυσι καί ἐλπίδα στούς ἀπελπισμένους. Καί, ὅπως ἀκριβῶς τό Εὐαγγέλιο εἶναι μήνυμα χαρᾶς καί ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ στό Εὐαγγέλιο ὁδηγεῖ τόν πιστό στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἔτσι καί ὁ λόγος τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ εἶναι μήνυμα ἐλπίδας καί ὁδηγεῖ τόν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο στήν ἐφαρμογή τοῦ Εὐαγγελίου.

Συνίσταται, πρίν τό ἄκουσμα τῶν παρακάτω Παραγράφων, νά κατεβάσῃ πρῶτα κάποιος στόν ὑπολογιστή του τό κείμενο τοῦ βιβλίου, ὡς pdf, ἀπό τόν παραπάνω σύνδεσμο, ὥστε νά μπορῇ νά παρακολουθῇ τό κείμενο ἐνῷ θά ἀκούῃ τήν φωνητική του παράφρασι. Μετά, νά κατεβάσῃ τό κείμενο τοῦ Προοιμίου, ἤ τό mp3 ἤ τό βίντεό του, ὅπως καί στήν συνέχεια τά mp3 ἤ τά βίντεο τῶν ἐπί μέρους Παραγράφων, ἄν θέλῃ νά τίς ἀκούσῃ, ἀπό τούς παρακάτω συνδέσμους:

 

 
 
 
 
 
Α. ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΕΩΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
 
 
 
 
Γ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Δ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ε. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ
 
Ε.1.  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ε.2.  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΑΙ ΑΡΕΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ, ΠΩΣ ΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗΝ ΕΝ Τῌ ΠΟΛΙΤΕΙᾼ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΝ ΤΙΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ε.3. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΠΟΙΑ Η ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΚΑΚΙΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ε.4. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΥΧΑΣΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Παράγραφος Ε4-4: Περὶ τῶν πειρασμῶν τῶν ἁγίων.mp4

5. Παράγραφος Ε4-5. Περὶ τῶν τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου ἐναντίον τῶν ἡσυχαστῶν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ΣΤ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Παράγραφος ΣΤ-4: Περὶ τοῦ ἐν ποίᾳ ἐργασίᾳ καὶ ἀδολεσχίᾳ τοῦ νοὸς αὐτασφαλίζεται ὁ μοναχὸς ἐκ τῶν ματαίων λογισμῶν καὶ ἐκ τῆς ἐπηρείας τῶν παθῶν, καὶ ἔρχεται εἰς θεωρίαν τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ.mp4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η. ΠΕΡΙ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ, ΤΕΛΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Παράγραφος Η-6. Περὶ τῆς ταπεινοφροσύνης-ταπεινώσεως, τοῦ ταπεινόφρονος, καὶ τῆς τελειότητος τῆς ταπεινοφροσύνης – Τίνα εἰσὶ τὰ τίκτοντα τὴν ταπείνωσιν, καὶ πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασεν εἰς αὐτήν  
 

            6β. Παράγραφος Η-6β: Τί ἐστι ταπείνωσις, καὶ τίς ἐστιν ὁ ταπεινόφρων;.mp3

                    6β. Παράγραφος Η-6β: Τί ἐστι ταπείνωσις, καὶ τίς ἐστιν  ὁ ταπεινόφρων;.mp4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τά παραπάνω mp4 μπορεῖτε νά τά ἀκούσετε ἀπό τό YouTube. Τά mp3 μπορεῖτε νά τά κατεβάσετε ἀπό τούς παραπάνω  συνδέσμους καί νά τά ἀποθηκεύσετε στόν ὑπολογιστή ἤ στό κινητό σας. Ἄν δέν ἔχετε ὑπολογιστή ἤ κινητό καί θέλετε νά τά ἔχετε σέ ἕνα DVD καί νά τά ἀκοῦτε μέσα ἀπό ἕνα DVD PLAYER, μπορεῖτε νά μοῦ στείλετε τήν διεύθυνσή σας σέ ἠλεκτρονικό μήνυμα, στό damaskinosktp@yahoo.com, καί νά μοῦ ζητήσετε νά σᾶς γράψω ἕνα DVD καί νά σᾶς τό ἀποστείλω ταχυδρομικά. 
Γιά ὁποιαδήποτε διευκρίνησι, παρακαλῶ στεῖλτε μου email στήν διεύθυνσι damaskinosktp@yahoo.com.
 
Eὐχαριστῶ
 
π. Δαμασκηνός

 

 

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ: “Θερμές ευχαριστίες στον π. Δαμασκηνό για την ευλογία που έδωσε να παρουσιάσουμε το πόνημά του”

 

 

[Ψήφοι: 6 Βαθμολογία: 4.8]