Ταχύτερα, ταχύτατα… προς τα πού; (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Ἡ ταχύτητα στὶς μέρες μας, φίλοι, εἶναι πλέον τὸ πᾶν. Κάθε δὲ ἀνακάλυψη ἢ καὶ ἀντικείμενο καὶ μέσο εἶναι χρήσιμο, ἂν εἶναι ἐνταγμένο σ’ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Δὲν εἶναι τυχαῖο, ποὺ εἶπαν τὴν ἐποχή μας, «ἐποχὴ τῆς ταχύτητας». Ὅλα κινοῦνται γρήγορα, ὅλα πραγματοποιοῦνται πολὺ γρήγορα, ὅλα ὑπάρχουν γιὰ τὸ γρήγορα, ὅλα ἔγιναν κατεπείγοντα! Κι ὅλα σ’ ἕνα κατατείνουν: Στὸ πῶς θὰ γίνονται τὰ πάντα μέ… ὑπερβολικὴ ταχύτητα πιά! Καὶ μέσα σ’ αὐτὴ τὴ διαδικασία, τρέχουμε ὅλοι, ἀποκτήσαμε μόνιμο ἄγχος, προσπεράσαμε τὴν οἰκογένειά μας, ἐγκαταλείψαμε τὸν συνάνθρωπό μας, παραβλέψαμε τὴν ψυχή μας, χάσαμε τὴν ποιότητα, τὴν οὐσία καὶ τὴν ἀξία τῆς ζωῆς. Ὅλα τώρα ἔγιναν «φάστ». Μὲ φανταχτερὰ χρώματα, ἔντονο θόρυβο, κοσμοπολιτισμὸ καί… τίποτα! Ἄς τὸ δοῦμε…

κταση το φαινομένου

Ὅταν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ἄνοιγαν στὴν Ἀμερικὴ τὰ πρῶτα «φάστ φοὺντ» ἢ ἐπὶ τὸ ἑλληνικότερο «ταχυφαγεῖα» κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ φανταστεῖ ὅτι θὰ εὕρισκαν τόσο μεγάλη ἀπήχηση, θὰ κατέκλυζαν ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ θὰ ἔφταναν νὰ γίνουν ἀκόμη καὶ πανίσχυρες πολυεθνικές! Καὶ τὸ σύμβολο τῆς παγκοσμιοποίησης!

Δὲν εἶναι μόνο τά αὐτοκίνητα, τὰ τρένα, τὰ πλοῖα, τὰ ἀεροπλάνα ποὺ -οὕτως ἢ ἄλλως- γι’ αὐτὸ ὑπάρχουν. Γιὰ νὰ διακινοῦν τὰ πάντα γρήγορα, νὰ ἐκμηδενίζουν ὅσο γίνεται τὶς ἀποστάσεις, μὲ σκοπὸ νὰ τὶς ἐξαφανίσουν κιόλας ἐντελῶς, ἂν εἶναι δυνατόν…

Δὲν εἶναι μόνο ἡ βιομηχανία, ποὺ ἐξαφάνισε τὴ χειρωνακτικὴ ἐργασία, ὕστερα τὴν οἰκοτεχνία καὶ κατόπιν τὴ βιοτεχνία. Αὐτὴ πιὰ μὲ τὶς πανάκριβες κι ὁπωσδήποτε ταχύτατες μηχανὲς της παράγει ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ τὰ πάντα. Παπούτσια, δίσκους, ὑφάσματα, ποτήρια, βιβλία, σπίτια. Κάθε δὲ ἀνανέωση τοῦ μηχανολογικοῦ της ἐξοπλισμοῦ σὲ τί ἀποβλέπει; Μὰ στὸ νὰ παραχθοῦν πιὸ πολλὰ προϊόντα στὸν ἐλάχιστον δυνατὸ χρόνο!

Δὲν εἶναι μόνο ἡ γεωργία καὶ ἡ κτηνοτροφία, πού φέρνει στὸν κόσμο γρήγορα ἕνα φυτὸ ἢ ἕνα ζῶο, γρήγορα τὸ μεγαλώνει, γρήγορα τὸ κάνει νὰ παράγει καὶ γρήγορα τὸ ἐξαφανίζει, ὅταν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παράγει ἄλλο πιὰ ἢ ἔστω στὸ βαθμὸ ποὺ «πρέπει»!

Ὅλες οἱ ἀποστάσεις ἔχουν συντομευτεῖ κατὰ μοναδικὸ τρόπο. Ὄχι μόνο μεταξὺ συνοικιῶν μιᾶς πόλης ἢ καὶ μεταξὺ πόλεων, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ χωρῶν καὶ ἠπείρων ἀκόμη!

Τὸ ἴδιο ἔχει συντομευτεῖ καὶ ἡ ζωὴ τῶν προϊόντων, γιὰ λόγους -λέει- μάρκετινγκ! Ἔτσι σύμφωνα μὲ μελέτες, ποὺ ἔχουν γίνει, τὸ 1911 ὁ μέσος ὅρος ζωῆς ἑνὸς ἄμεσου καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ πλησίαζε τὰ 5 χρόνια καὶ στὰ ἡμιδιαρκῆ ἀγαθὰ ξεπερνοῦσε τὴν 20ετία. Σήμερα, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ Ἰαπωνικὸ Κέντρο Μέτρησης τῆς Παραγωγικότητας, στὰ ἄμεσα καταναλωτικὰ ἀγαθὰ ὁ μέσος χρόνος ζωῆς τους δὲν ξεπερνᾶ τοὺς 3 μῆνες! Ὑπάρχουν δὲ καὶ περιπτώσεις, ὅπου καταναλωτικὰ ἀγαθὰ λανσάρονται στὴν ἀγορὰ μὲ μέσο χρόνο ζωῆς μόνο 2 ἡμέρες! Στόχος δὲ εἶναι ἡ περαιτέρω συμπίεση τοῦ μέσου χρόνου ζωῆς τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν καὶ ὁ ἐντυπωσιακὸς πολλαπλασιασμὸς τοῦ ἀριθμοῦ τους! Κι αὐτὸ εἶναι ἡ ἄλλη διάσταση τῆς ταχύτητας…

Ο λο κα πι πολ ντεινόμενοι ρυθμοί!

Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι ἡ διαδικασία αὐτὴ ὄχι μόνο δὲν ἔχει τέλος, ἀλλὰ καὶ ἐντείνεται κιόλας κι ὅλα δείχνουν πὼς στὸ μέλλον ὅλα, μὰ ὅλα θὰ γίνονται ταχύτερα καὶ ταχύτατα! Κι ἀλίμονο, λέει, ἂν δὲν γίνονται…

Ἡ παγκοσμιοποίηση ἔχει ἤδη ἐντείνει ὅσο ποτὲ ἄλλοτε τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν ἐπιχειρήσεων σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο. Τὰ σύνορα ὅλο καὶ καταργοῦνται, ὁ ρόλος τῶν κρατῶν συνεχῶς φθίνει, οἱ ἀγορὲς ἑνοποιοῦνται. Στὴν ἀγορὰ θὰ σταθεῖ, ἀπὸ πλευρᾶς ἐπιχειρηματικῆς, μόνο ὅποιος μπορεῖ νὰ κυριαρχήσει σ’ αὐτήν! Ἔτσι ἡ ἀνταγωνιστικότητα μιᾶς ἐπιχείρησης, ποὺ εἶναι συνάρτηση πολλῶν παραγόντων, στὸ τέλος εἶναι τὸ πᾶν! Στὴν δὲ ἐπερχόμενη «Κοινωνία τῶν Πληροφοριῶν» θὰ μπορεῖ, λέει, νὰ ἐπιζήσει ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἔχει ὅλες τὶς πληροφορίες πρῶ τος ἀπ’ ὅλους! Ἡ ζωὴ ἔτσι καθημερινὰ θὰ ἀποκτᾶ ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ἀνταγωνιστικὸ χαρακτήρα. Κι ὅλοι θὰ τρέχουμε ὅλο καὶ πιὸ πολύ…

Ὁ δυτικὸς πολιτισμός, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἐξοικονόμησης χρόνου, ἀπολυτοποίησε τὴν ταχύτητα καὶ τὴν ἐπιτάχυνση.

Ὁ Niel Postman εἶπε γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ ρολογιοῦ:

«Τ ρολόϊ δν εναι πλς να μέσο καταγραφς τν ρν, λλ κι να μέσο συγχρονισμο κι λέγχου τν πράξεων τν νθρώπων. τσι… φερε νέα κα κριβ κανονικότητα στ ζω το ργαζόμενου κα το μπόρου. Τ μηχανικ ρολόι κανε δυνατ τν δέα τς συστηματικς παραγωγς, τν συστηματικν ρν ργασίας, το κανονικοποιημένου προϊόντος. Χωρς τ ρολόι καπιταλισμς θ ταν δύνατος…»!

Σήμερα τὸ ρολόι δὲν εἶναι τίποτα. Τώρα ἔχουμε πολλὰ νὰ μᾶς συντονίζουν καὶ νὰ μᾶς τρέχουν! Τὰ μέσα ἐνημέρωσης, τὰ δορυφορικὰ συστήματα, τοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές, τὰ δίκτυα, τὴν ἴδια τὴν πληροφορία, τὰ κινητὰ τηλέφωνα, τὰ ἠλεκτρονικὰ ταχυδρομεῖα, τὶς ἀγορές! Χωρὶς αὐτὰ ἡ παγκοσμιοποίηση θὰ ἦταν ἀδύνατη!

Ποι εναι τ σκεπτικό;

Μὰ τὸ νὰ κερδίσουμε χρόνο! Καὶ νὰ κάνουμε πάρα πολλὰ πράγματα σὲ λίγες ὧρες ἢ καὶ λεπτὰ ἀκόμη! Αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ καὶ ἀπ’ τὸ πλῆθος τῶν βιβλίων, ποὺ κυκλοφοροῦν. Μόνο τό διαδικτυακὸ βιβλιοπωλεῖο Amazon διαθέτει κάπου 1500 τίτλους σχετικὰ μὲ τὸ θέμα. Ἀπ’ τὸ «Ἡ γυναίκα τῶν 26 ὡρῶν» ὡς «611 τρόποι νὰ κάνετε περισσότερα πράγματα σὲ μία μέρα»!

Ὁ ἐπιστημονικὸς συντάκτης τῶν «Τάϊμς τῆς Ν. Ὑόρκης» Τζεὶμς Γκλάϊκ ἔγραψε σὲ σχετικὸ βιβλίο του: «Οἱ ἄνθρωποι σήμερα δουλεύουν περισσότερες ὧρες καὶ ἀγωνίζονται νὰ χωρέσουν ὅλο καὶ περισσότερα πράγματα μέσα σὲ μιὰ μέρα. Στὰ συμπτώματα περιλαμβάνονται τὸ πάτημα τοῦ κουμπιοῦ γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς πόρτας στὸ ἀσανσέρ, γιὰ νὰ ἐξοικονομήσεις δυὸ–τρία δευτερόλεπτα, ποὺ θέλει ἡ πόρτα γιὰ νὰ κλείσει μόνη της, καὶ ἡ τάση νὰ κάνεις πολλὰ πράγματα ταυτόχρονα, ὅπως νὰ τηλεφωνεῖς, νὰ πληκτρολογεῖς στὸ κομπιοῦτερ σου καὶ νὰ ἔχεις ἀνοιχτὴ τὴν τηλεόραση…».

Εἶναι ἀλήθεια δέ, πὼς τὸ ἄγχος αὐτὸ τοῦ χρόνου, πλήττει πολὺ περισσότερο τίς σύγχρονες γυναῖκες, ποὺ ἔχουν νὰ ἐκπληρώσουν πολλαπλοὺς καὶ ἀλληλοσυγκρουόμενους στόχους.

Καὶ τί παράδοξο! Γινόμαστε πιὰ μιὰ κοινωνία δύο ταχυτήτων, μὲ τοὺς πλούσιους σὲ χρῆμα καὶ φτωχοὺς σὲ χρόνο ἀπ’ τὴ μιὰ καὶ τοὺς φτωχοὺς σὲ χρῆμα καὶ πλούσιους σὲ χρόνο ἀπ’ τὴν ἄλλη. Ἀντίθετα, δηλαδή, ἀπ’ ὅ,τι συνέβαινε στὸ παρελθόν. «Ἡ κουλτούρα τῆς βιασύνης εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ἄγριου καπιταλισμοῦ ἀμερικανικοῦ στύλ», ἔγραψε χαρακτηριστικὰ ξένος μελετητής!

Πόσο μέσα π’ τν ταχύτητα ζω μας γίνεται καλύτερη;

Ἀσφαλῶς καὶ ἡ ταχύτητα χρειάζεται στὴ ζωή μας. Δὲν τὸ συζητᾶμε! Κανεὶς δὲν ὑποστηρίζει πὼς πρέπει νὰ πηγαίνουμε ἀπ’ τὴν Ἀθήνα στὴ Θεσσαλονίκη μέ τό… ἄλογο! Γιατί καὶ μ’ αὐτὸ νὰ πηγαίναμε, πάλι θὰ τρέχαμε… Οὔτε καὶ μὲ τὸ αὐτοκίνητο ἢ τὸ τρένο σὲ 10 ἡμέρες. Οὔτε ἀκόμη εἶναι λογικὸ νὰ ὑποστηρίζει κανεὶς πὼς ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ βελτιώνει τὰ τεχνολογικὰ μέσα, ὥστε νὰ κάνει πιὸ ἄνετη τὴ ζωή του. Ἀλλὰ ἀπ’ τὸ σημεῖο αὐτὸ ὡς τὴν πολυτοποίηση τς ταχύτητας ἡ διαφορὰ

εἶναι τεράστια.

ταν κάναμε ς σκοπ τς ζως μας τν ταχύτητα, τ βιασύνη, τ γρηγοράδα, λήθεια τί καλ μπορε ν περιμένει κανείς; Ναί, ὅλα ἔχουν τὰ ὅριά τους, ὅπως καὶ ἡ ταχύτητα!

Σ’ ἕνα παλιὸ ἀσπρόμαυρο φίλμ, παρατηροῦσε κανεὶς τὴν ἑξῆς σκηνή, σύμβολο τῆς ἀνατέλλουσας τότε βιομηχανικῆς ἐπανάστασης. Ἕνας ἐργάτης ἐργαζόταν σ’ ἕνα ἐργοστάσιο παραγωγῆς μηχανῶν. Ἡ δουλειὰ του ἦταν νὰ στρίβει μ’ ἕνα εἰδικὸ ἐργαλεῖο ἕνα μεγάλο «παξιμάδι», ποὺ βρισκόταν πάνω σε μιὰ βίδα. Τόσο τὰ «παξιμάδια», ὅσο καὶ οἱ βίδες βρίσκονταν ὅλα ἐν σειρᾷ. Δὲν μιλοῦσε, ἦταν ἀπομονωμένος καὶ τὸ μόνο ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε ἦταν νὰ προλαβαίνει τὸ ρυθμὸ τῆς σειρᾶς. Νὰ στρίβει γρήγορα τὸ παξιμάδι, ποὺ εἶχε μπροστά του, ὥστε ν’ ἀρχίζει ἀμέσως τὸ ἑπόμενο κι ὕστερα τό μετὰ ἀπ’ αὐτό.

Ὅταν οἱ ἀνάγκες τῆς παραγωγῆς δὲν ἦταν μεγάλες, δούλευε μὲ κάποια ἄνεση. Ὅταν ὅμως αὐτὲς ἦταν αὐξημένες, τότε ὁ ἐργοδότης ἔδινε μεγαλύτερη ταχύτητα στοὺς ἱμάντες, ποὺ κινοῦσαν τὶς βίδες καὶ τὰ παξιμάδια, ὁπότε οἱ ρυθμοὶ δουλειᾶς τοῦ ἐργάτη ἦταν πιὸ ἐντατικοί. Ἀσφυκτιοῦσε, ἵδρωνε, ἀγωνιζόταν μὲ κάθε τρόπο νὰ τοὺς προλάβει! Ἆραγε γιὰ πόσο θὰ μποροῦσε νὰ δουλεύει ἔτσι ὁ ἄνθρωπος αὐτός; Κι ἂν οἱ ρυθμοὶ γινόντουσαν αὔριο ἀκόμη πιὸ ἐντατικοί, δὲν θὰ τὸν συνέθλιβαν κυριολεκτικά, ψυχικὰ καὶ σωματικά;

Περὶ αὐτοῦ πρόκειται σήμερα! Καὶ κάτι χειρότερο ἀκόμη, γιατί δὲν περιορίζονται μόνο στὸ ἐργοστάσιο ἢ στὴν ὅποια δουλειὰ κάνουμε, ἀλλὰ σὲ ὅλο τό φάσμα τοῦ 24ώρου μας, ὅλα τά 24ωρα τῆς ζωῆς μας!

Ζντας σ’ να κόσμο πο τόσο πολ πείγεται, σ μι ποχ πο λο τρέχει, νταση κατ’ ρχν γίνεται θισμός. Τ γχος μόνιμο. Κι λα μας τ προβλήματα (σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, οκογενειακά, κοινωνικ κ.λπ.) σαφς μεγαλύτερα λλ κα χειρότερα. πως ταχύτατη βιομηχανία, πως επαμε, συντόμευσε τ ζω τν φυτν κα τν ζώων, τ διο τώρα κάνει κα μ τ ζω τν νθρώπων. Μᾶς κάνει νά… φυτοζωοῦμε!

Ὁ Τζεὶμς Γκλάϊκ ἔγραψε ἐπ’ αὐτοῦ: «Στν ποχ μας λα πι κινονται μ γρήγορους ρυθμούς, πο δν μπορομε ν τος παρακολουθήσουμε πιά. σο περισσότερο γεμίζουμε τ ζωή μας μ μηχανήματα, πο γλιτώνουν χρόνο κολουθομε μεθόδους, πο γλιτώνουν χρόνο, τόσο περισσότερο γχωμένοι νοιώθουμε. ρρώστια μας εναι σθένεια τς βιασύνης»!

Ἔπειτα ἡ ταχύτητα δὲν ἀνεβάζει ὁπωσδήποτε καὶ τὴν ποιότητα. Ὅπως ἔγραψε πάλι ὁ Τζεὶμς Γκλάϊκ «κάνουμε πλέον πολλ περισσότερα στν διο χρόνο, λλ δν τ κάνουμε κα καλύτερα».

Εἶναι ὅπως τὰ φαγητά μας. Πού μὲ τὴν ταχύτητα δὲν εἶναι ὅτι ἔγιναν μόνο «πλαστικά», ὅπως αὐτὸ τῶν «φάστ φούντ», ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ τόσο πολὺ πιζήμια γι τν ργανισμό!

σο μακρς εναι νήφορος κι σο ψηλ εναι μι κορυφή, τόσο ταχύτητα ποκτ μικρότερη σημασία. Ποτ ο ρειβάτες δν νεβαίνουν… τρέχοντας!

Μὲ ἄλλα λόγια, τ μεγάλα ργα, ὅπως καὶ τὰ μεγάλα ὕψη, θέλουν χρόνο, πολ χρόνο, γι ν πιτευχθον κα γι ν τ κατακτήσει κανείς. Γιὰ νὰ γίνει π.χ. μιὰ βαλανιδιὰ ἀπαιτοῦνται 20 χρόνια, ὄχι ὅμως καὶ γιὰ μιὰ κολοκυθιὰ, ποὺ φθάνουν καὶ ἀρκοῦν μόνο 2 μῆνες καὶ αὔριο μπορεῖ καὶ… δύο μέρες!

Ὁ Διονύσιος Σολωμὸς ἐπεξεργάστηκε τὸ ἀθάνατο ἔργο του «Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι» 25 χρόνια! Ὁ Γκαῖτε χρειάστηκε 4 χρόνια γιὰ νὰ γράψει τὸν «Φάουστ». Γιὰ πολλὰ χρόνια δούλευε καὶ τὸν «Μυστικὸ Δεῖπνο» του καὶ ὁ Λεονάρδος Νταβίντσι. Ἄλλοι δημιουργοὶ ἀκόμη καὶ γιὰ ἕνα καὶ μοναδικὸ ἔργο τους ἀφιέρωσαν ὁλόκληρη τὴ ζωή τους. Νὰ γιατί τὰ ἔργα αὐτά, ἀριστουργήματα μοναδικά, λέγονται καὶ «ἔργα ζωῆς»! Κάθε δὲ ἔργο ὅσο περισσότερο χρόνο ἀπορροφᾶ ἀπ’ τὸν δημιουργό του τόσο καὶ μένει, γίνεται κλασσικό, διαχρονικό, αἰώνιο!

Καὶ τί τραγικό! Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ σήμερα, φαντάζουν σάν… ἠλίθιοι! Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν γράφονται πλέον τ’ ἀνεπανάληπτα ἐκεῖνα μυθιστορηματικὰ δημιουργήματα τῶν παλιῶν καιρῶν. Δὲν ἔχουν τὸ χρόνο οὔτε οἱ λογοτέχνες, οὔτε καὶ οἱ ἀναγνῶστες!

Βλέπετε, ὅλα ἔχουν τὸ τίμημά τους. Γιὰ νὰ γίνει ἕνα φαγητό, ἐκτός τῶν ὑλικῶν, ἀπαιτεῖται καὶ κάποιος χρόνος. Μπορεῖ νὰ συμπιεστεῖ αὐτὸς ὁ χρόνος, ἀλλὰ μέχρι ἑνὸς σημείου. Τὸ ἴδιο χρειάζεται γιὰ νὰ γραφτεῖ ἕνα βιβλίο, νὰ γίνει ἕνας πίνακας ζωγραφικῆς, νὰ οἰκοδομηθεῖ ἕνα σπίτι, νὰ ἀναπτυχθεῖ ἕνα φυτὸ ἢ ἕνα ζῶο. Μετὰ τὰ ὅρια αὐτά, ὅλα εἶναι ἀνούσια, ἄγευστα, πλαστικά!

Κι λα τείνουν ν γίνουν πλαστικ γύρω μας, π’ τ χαμόγελο στ συνάνθρωπο, ς τ ζω μας τν δια. Ο ντατικο ρυθμο δν κάνουν τίποτ’ λλο π’ τ ν πορυθμίζουν τν παρξή μας. Τν οσία της κα τ σκοπό της.

Τὸ ἴδιο δὲν συμβαίνει καὶ μὲ τὸν ἔρωτα; Δὲν εἶναι πλέον στάση ζωῆς, δὲν ὁδηγεῖ στὸ γάμο, δὲν παραμένει γιὰ ὅλη τὴ ζωὴ στὸ γάμο. Οἱ ἐρωτικὲς σχέσεις ἔγιναν «ἐλεύθερες» καὶ… αὐτόματες! Σχέσεις τῆς μιᾶς βραδιᾶς. Τίποτα πιὸ βαθύ. Τίποτα πιὸ οὐσιαστικό. Καὶ τὰ προβλήματα, τὰ τόσα συντρίμμια, πόσο πολὺ τὰ ζοῦμε!

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὶς σχέσεις μας μὲ τὴν οἰκογένειά μας, τοὺς συγγενεῖς, τοὺς φίλους, τοὺς συνανθρώπους μας. Δὲν προλαβαίνουμε πιὰ νὰ τοὺς… βλέπουμε!

Πέραν το τι χουμε χάσει τν πομονή μας γι τ πάντα! Δν μπορομε ν περιμένουμε τος ργοπορημένους, τος δύναμους κι σους δν μπορον ν μς… παρακολουθήσουν! ταχύτητα μς κανε ν χάσουμε κα τν γάπη, ποία σαφς λους κα λα τά πομένει!

λλ μήπως μπορομε κα ν πομονωθομε, ν ρεμίσουμε, ν προσευχηθομε;

Νὰ γιατί τονίζει ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος: «Εναι προτιμότερη μι λογικ ργοπορία, π μι περίσκεπτη ταχύτητα». Ατ κριβς περισκεψία μς διακρίνει σήμερα!

Πρς τ πο πηγαίνουμε τόσο βιαστικά;

χι! Τ πν δν εναι ταχύτητα λλ’ κατεύθυνση! Τ πρς τ πο πηγαίνουμε. σωστς προσανατολισμός μας. Ὅλα τ’ ἄλλα ἕπονται. Καὶ ἡ ταχύτητα, στὸ βαθμὸ ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη, εἶναι ἁπλὰ ὁ τρόπος γιὰ νὰ πορευθοῦμε. Τίποτα περισσότερο.

ραγε μήπως «μς τρέχουν» λο κα πι πολ γι ν σκεφτόμαστε λιγότερο ως καθόλου πρς τ πο πηγαίνουμε; Μήπως γι ν μς πηγαίνουν μέσα π’ τν λιγγο τς ταχύτητας, πο λο κα αξάνει, στος δικούς τους προορισμούς; Μήπως, τελικά, ταχύτητα εναι νας λλος τρόπος ποπροσανατολισμο, μι μέθοδος γι ν φθάσουμε στ… πουθενά;

Κα τί παράξενο! Τ μόνο πο δν προλαβαίνουμε εναι φροντίδα γι τν ψυχή μας. Ν προσευχηθομε, ν κκλησιαστομε, ν ξομολογηθομε, ν διαβάσουμε κα ν κούσουμε κάτι πνευματικό, ν παρουσιάσουμε ργα φιλάνθρωπα, ν κολουθήσουμε τν δρόμο το Θεο, ν φαρμόσουμε τς ντολές Του.

Ὁ Χριστὸς μᾶς εἶπε ὅτι « Βασιλεία τν Ορανν βιάζεται κα βιαστα ρπάζουσιν ατν» (Ματθ. 11, 12). Δηλαδὴ στὴ Βασιλεία του μπαίνουν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ βιάζουν τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ἐπείγονται γι’ αὐτήν. Ὄχι οἱ ἄλλοι οἱ πολυάσχολοι, ποὺ χάνονται, καὶ μὲ ὑψηλὲς ταχύτητες μάλιστα, στὴν πολυπραγμοσύνη!

Τί ελογία ν βιάζεται κανες γι τ σωτηρία τς ψυχς του! Τί μεγαλεο ν τ γκαταλείπει λα σο γίνεται, γι ν πολαύσει τς νυπέρβλητες δωρες το Θεο! Γιατί θ ρθει καιρός, πο δν θ μπορομε ν τό κάνουμε ατ πιά. Δν θ χουμε λλη εκαιρία. Κα τί ν τ κάνουμε τότε λα τά λλα στ ποα μανιωδς τρέχαμε;

Ἀναφέρει ὑπέροχα ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος: «ς γίνουμε Πέτρος κα ωάννης, ς σπεύσουμε πρς τ λουτρό, πως κενοι πρς τν τάφο κα τν νάσταση, τρέχοντας μαζ κα νταγωνιζόμενοι στ τρέξιμο (ωαν. 20, 3), γι ν προλάβουμε, καθς γωνιζόμαστε, τ γαθό».

Πόσο, λοιπόν, αὐτὴ ἡ κατευθυνόμενη ταχύτητα τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τοῦ ὑλιστικοῦ κόσμου ἀντιστρατεύεται τὴν ἄλλη βιασύνη, ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε γιὰ τὰ πνευματικὰ ἀγαθὰ καὶ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας!

Μὴ ξεχνᾶμε δὲ πὼς τὸ «μὴ μεριμνᾶτε» εἶναι ἀπ’ τίς οὐσιώδεις ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Τονίζει καὶ πάλι ὁ γ. Γρηγόριος Θεολόγος: «Ο μισητς μέριμνες ς μ ρπάζουν π’ τ χέρια σου τν Θεό. Ατς κι ποιον στ ψη πετάει γρήγορα τν ρίχνουν στ γ».

Συμπέρασμα

Νὰ τρέχουμε καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε βέβαια. Νὰ μοχθοῦμε καὶ νὰ κοπιάζουμε ἀσταμάτητα. Νὰ βάζουμε στόχους καὶ προτεραιότητες στὴ ζωή. Ὡς ἕνα σημεῖο ὅμως. Ὡς ἐκεῖνο ποὺ δὲν θὰ γίνουμε… «φάστ φούντ», «φάστ φίλμ», «φάστ» γενικῶς!

Λοιπόν, εἶναι μέγα λάθος αὐτὴ ἡ νοοτροπία ποὺ μᾶς καλλιεργεῖται ὅτι ἀξίζουμε περισσότερο, ὅσο πιὸ πολλὰ κάνουμε, τρέχοντας ἀπολύτως…

(Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 11/2 & 18/2/2011)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]