Στον Αμερικανό ουνιταριστή, που εξεγείρεται εναντίον της Αγίας Τριάδας (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)


Επιστολή στον Αμερικανό κύριο Σκομ

Στόν ὀλισθηρό δρόμο τῆς πολιτικῆς στόν ὁποῖο βρεθήκατε δέν εἶναι παράξενο πού ἀντιδρᾶτε ἐνάντια στή χριστιανική διδασκαλία περί Ἁγίας Τριάδας. Ἡ δική σας ἡ οὐνιτική σέκτα δέν θεμελιώνεται καί δέν βασίζεται στήν καθαρή ἀλήθεια, ἀλλά βασίζεται στή συμφιλίωση ὅλων τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου. Τό γεγονός ὅτι εἶναι δύσκολο νά ἐξισώσετε τό βουνό μέ τήν πεδιάδα σᾶς κάνει νά ἐκνευρίζεστε μέ τό βουνό. Ἐπειδή σᾶς φαίνεται -ἐντελῶς λανθασμένα- εὐκολότερο νά χαμηλώσετε τό σωτήριο βουνό ἀπό τό νά ἀνυψώσετε τήν πεδιάδα. Καί ἐκτός αὐτοῦ ἰσχυρίζεστε ὅτι ἡ σέκτα σας πιστεύει στόν Χριστό.

Ἐάν πιστεύετε στόν Ἰησοῦ Χριστό τότε πῶς μπορεῖτε νά ὑποστηρίζετε τή συμφιλίωση τῆς ἀλήθειας μέ τήν ἀναλήθεια; Αὐτόν τόν δρόμο σᾶς τόν ἔδειξε ἄραγε ὁ Χριστός; Μήπως Ἐκεῖνος συμφιλίωσε τή διδασκαλία Του μέ τή Ρωμαϊκή εἰδωλολατρία, μέ τόν σκοτεινό φετιχισμό, μέ τόν Ἰνδικό μηδενισμό καί μέ τόν Ἰουδαϊκό φαρισαϊσμό; Ὀφθαλμοφανῶς ὄχι. Καί ὁ ἀπόστολός τοῦ Χριστοῦ ἐγείρεται ἀποφασιστικά ἐνάντιά σας λέγοντας: «Τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαρ (διάβολο);» (Β΄ Κορ. στ΄15). Γνωρίζετε ὅτι ὁ κόσμος δέν καρφώνει στόν σταυρό ἐκεῖνον πού συμφιλιώνει τήν ἀλήθεια μέ τό ψέμα, τό φῶς μέ τό σκοτάδι καί τό καλό μέ τό κακό. Τόν Χριστό ὅμως ὁ κόσμος Τόν σταύρωσε ἐπειδή δέν ἐξίσωσε, δέν ἀνακάτωσε, δέν ἔκανε πολιτική μέ τήν ἀλήθεια. Εἶναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ὅτι ἐσεῖς δέν πιστεύετε στόν Ἰησοῦ Χριστό.

Προσπαθῆστε μόνο σέ ὁποιοδήποτε κλάδο τῶν συνηθισμένων ἐπιστημῶν νά συμφιλιώσετε καί νά ἐξισώσετε ἤ νά ἀνακαλύψετε τήν ἀλήθεια μέ ἡμι-ἀλήθειες ἤ μέ μή ἀλήθειες καί θά δεῖτε πόσο μεγάλη ἀντίθεση θά βρεῖτε. Ἄς ποῦμε, ὅτι ἐξισώσατε τό ἠλεκτρικό φῶς μέ τό φῶς τοῦ λυχναριοῦ ἤ τόν σφαιρικό γήινο πλανήτη μέ τό ἐπίπεδο. Ἤ πᾶρτε ἕνα συνηθισμένο γεγονός ἀπό τήν ἐμπειρία. Ἄς ποῦμε δύο ἀνθρώπους πού διαφωνοῦν: ὁ ἕνας μέ ὑγιή ὅραση λέει εἶδα τρία πουλιά κάτω ἀπό τά σύννεφα ἐνῶ ὁ δεύτερος μέ ἀδύνατη ὅραση ἐπιμένει ὅτι δέν εἶδε οὔτε ἕνα πουλί. Ἄν εἶστε σώφρων θά ἐξετάσετε τήν ὅραση τοῦ καθενός καί θά πιστέψετε αὐτόν πού διαθέτει καλή ὅραση. Ἀλλά ἐπειδή ἡ σέκτα σας δέν εἶναι μέ τήν ἀλήθεια ἀλλά μέ τή συμφιλίωση καί τήν ἐξίσωση, θά πεῖτε γιά αὐτούς τούς δύο: ἐπειδή ἐγώ δέν θέλω νά σηκώσω τό βλέμμα μου στά ὕψη καί νά ἐρευνήσω, καλύτερα νά συμφωνήσετε οἱ δυό σας νά συμφιλιωθεῖτε, νά ὑποχωρίσει ὁ ἕνας ἔναντι τοῦ ἄλλου καί ἀντιστρόφως καί ὁμόφωνα νά πεῖτε ὅτι εἴδατε ἕνα πουλί κάτω ἀπό τά σύννεφα!

Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος σας, ἡ διδασκαλία σας, ἡ πολιτική σας. Ὁ κόσμος δέν ἀκολούθησε τή σέκτα σας ὅπως πίστευαν οἱ θεμελιωτές της. Παραμείνατε ἕως σήμερα μιά ὀλιγάριθμη καί ἄγνωστη σέκτα στόν χριστιανικό κόσμο σάν ὕφαλος μέσα στή θάλασσα. Γιατί; Ἐπειδή ἄν καί οἱ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦν τή συμφιλίωση προτιμοῦν περισσότερο τήν ἀλήθεια. Καί ἡ ἀλήθεια περί ἑνός Θεοῦ τριῶν προσώπων ἔφθασε στόν κόσμο ἀπό τήν ἀποκάλυψη τοῦ πλέον αὐτόπτη τῆς Ἁγίας Τριάδας: τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τρία πρόσωπα χωρίς νά συγχέονται. Τρία πρόσωπα μία προσωπικότητα. Αὐτή ἡ εὐγενής καί ὑψηλή πραγματικότητα δέν πρόκειται ποτέ νά συμφιλιωθεῖ καί νά ἐξισωθεῖ μέ τίς ἄξεστες καί χαμηλές ἀναλαμπές.
Τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας νά σᾶς φωτίσει.

* Οὐνιταριστές ἤ Ἀντιτριαδίτες: Ὁμολογία πού ἀπορρίπτει τήν ἁγία Τριάδα.


(Ἀπό τό βιβλίο: «Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται…» Ἱεραποστολικές ἐπιστολές  Α΄, Ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ»)
(Πηγή ηλ. κειμένου: hristospanagia.gr)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]