Περί της Αληθείας του Θεού, του κόσμου και του ανθρώπου (Επιμέλεια: Δαμασκηνός Μοναχός Αγιορείτης)

Τό παρακάτω παρατιθέμενο δοκίμιο περιέχει κείμενα εἰσαγωγικά καί κατηχητικά γιά ἀρχάριους στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί πνευματική ζωή. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται νά δῆ ἤ νά διαβάση τό περιεχόμενό του, μπορεῖ νά τό κατεβάση, σέ μορφή pdf, στόν ὑπολογιστή του ἀπό τόν παρατιθέμενο σύνδεσμο. Μπορεῖ ἐπίσης νά τό ἀποκτήση ὑπό μορφή βιβλίου πάλι ἀπό τόν παρατιθέμενο σύνδεσμο.

Πρόλογος

Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς; Νά μεθέξωμε στήν ζωή τοῦ Θεοῦ. Ἀπό αὐτήν τήν ζωή. Καί τοῦτο, γιά νά μή ζήσωμε θάνατον εἰς τόν αἰῶνα. Πῶς κατορθώνεται αὐτό; Ὅπως σκιαγραφῆται στίς ἑπόμενες σελίδες.

Αὐτό τό δοκίμιο γράφτηκε γιά νά χρησιμεύση σάν ὁδηγός καί κατηχητικό ἐγχειρίδιο στόν σημερινό Νεοέλληνα, πού λόγῳ τῆς γενικῆς ἀποστασίας εἶναι ἀποκομμένος ἀπό τήν ἱστορία, τήν πολιτιστική του παράδοση καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη του. Γι᾽ αὐτό, γιά τήν
συγγραφή του χρησιμοποιήθηκε κατά τό δυνατόν ἁπλῆ Νεοελληνική καθομιλουμένη γλῶσσα. Καί μιλάει γιά τά αὐτονόητα. Γιά νά τοῦ τά ὑπενθυμίση. Ἐκεῖνα δηλαδή, πού κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός ὀφείλει νά γνωρίζη. Καί ἐπίσης, γιά τό θεμέλιο πίστεως πού ὀφείλει νά ἔχη, ἤ νά ἀποκτήση, ἄν θέλη νά ἀντέξη στά ἐπερχόμενα.

Γιά τήν παράθεση τῶν πληροφοριῶν πού ὑπάρχουν σ᾽ αὐτό χρησιμοποιήθηκαν ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ λόγοι τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας στά θιγόμενα θέματα.

Σάν τύπο καί ὑπόδειγμα γιά τήν ἐργασία αὐτή ἐλάβαμε τόν τύπο καί τήν διάταξη τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ μέ τίτλο ”Ἔκδοσις Ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως”, ὅπου ἐκεῖ ὁ Ἅγιος παραθέτει ἐν συντομίᾳ τά διάφορα θέματα κατά τόν τύπο ἑνός κατηχητικοῦ ἐγχειριδίου, διότι ὁ σκοπός του ἦταν μόνο νά παραθέση τί ὑπάρχει καί τί εἶναι ἀληθές.

Μάιος 2022
Δαμασκηνός μοναχός γιορείτης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ταξείδι ἀπό τήν γῆ στόν Οὐρανό, καί ἀντίστροφα
2. Περί τῆς ἀληθείας καί τῶν κριτηρίων τῆς ἀληθείας
3. Περί τοῦ ἄν ὑπάρχη Θεός ἤ ὄχι καί, ἄν ναί, ποιός εἶναι, ποιά εἶναι ἡ φύση του καί ποιά εἶναι ἡ ἄκτιστη πραγματικότητά Του
4. Πῶς γνωρίζεται ὁ Θεός
5. Πῶς γνωρίζομε καί ἀγαπᾶμε τόν Θεό
6. Ποιός εἶναι ὁ Θεός καί πῶς σώζει τόν πεσμένο ἄνθρωπο
7. Πόσα εἴδη φωτός ὑπάρχουν;
8. Τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ – Ποιός εἶναι ὁ Χριστός;
9. Ποιές εἶναι οἱ ἑπτά ἀμετάβλητες σταθερές τῆς ὑπάρξεως
10. Οἱ τέσσερεις καταστάσεις ὑπάρξεως καί ζωῆς.
11. Ὁ Θεός μας, κι ἐμεῖς
12. Χριστούγεννα – Ἡ ταπείνωσις τοῦ Θεοῦ
13. Περπατῶντας μέ τόν Χριστό
14. Τί μᾶς ἐχάρισε ὁ Χριστός
15. Περί τῆς θείας οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου
16. Ἡ Θεοτόκος Μαρία, τό ὑπερκόσμιο, τό πιό δοξασμένο καί τιμιώτερο λογικό πλάσμα τοῦ Θεοῦ
17. Ἡ ἐπί γῆς ζωή τῆς Θεοτόκου Μαρίας – Ὁδοιπορικόν τῆς Παναγίας
18. Ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
19. ‘Ολίγα περί τοῦ Τιμίου Προδρόμου
20. Τά δύο μεγαλύτερα ταξείδια τοῦ ἀνθρώπου
21. Ἡ ἀπώλεια καί ἡ ἐπανεύρεσις τοῦ Παραδείσου
22. Περί τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος
23. Περί τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, καί περί τοῦ χάσματος μεταξύ Ἐπιστήμης καί Ὀρθοδόξου Ἀνθρωπολογίας
24. Περί τῶν δύο κυρίων δογμάτων τῆς πίστεως
25. Περί τοῦ Φωτός τῆς Μεταμορφώσεως καί τοῦ “κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν”
26. Τί εἶναι τό ”κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν στόν ἄνθρωπο”
27. Τί εἶναι Ἐκκλησία
28. Ἀδάμ – Ληστής
29. Ὁ Ἰσοβίτης
30. Οἱ δύο σταυροί τοῦ ἀνθρώπου
31. Ὁ οἶκος τῆς ψυχῆς
32. Ἡ προσευχή τοῦ μετανοοῦντος ἁμαρτωλοῦ

Τό περιεχόμενο τοῦ δοκιμίου αὐτοῦ, μπορεῖ κάποιος νά τό κατεβάση στόν ὑπολογιστή του καί νά τό διαβάση ἤ ἐκτυπώση, ἀπό τόν σύνδεσμο.

 

Ἄν κάποιος θέλη νά τό ἀποκτήση σάν βιβλίο, μπορεῖ νά τό παραγγείλη ἀπό τόν σύνδεσμο. Ἡ τιμή του εἶναι 15 Εὐρώ σύν τά ταχυδρομικά τέλη.

 

Καί ἐπειδή τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό κλειδί στήν ἱστορία τοῦ κόσμου καί τήν προσωπική ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου, παραθέτομε, σέ ἐλεύθερη ἀπόδοσι, τήν Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Χριστοῦ κατά τό Μυστικό Δεῖπνο, τήν ὁποία ἀναγινώσκει ὁ ἱερεύς ἀπό τήν Ὡραία Πύλη κατά τόν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Πέμπτης (εἶναι τό πρῶτο Εὐαγγέλιο τῆς Μεγάλης Πέμπτης), στήν ὁποία ὁ Χριστός ἀποκαλύπτει φανερά τήν Θεότητά Του στούς Μαθητές, καί διά τῶν Μαθητῶν σέ ὅλους ἐμᾶς, ἀκριβῶς πρίν τό Πάθος Του. Τήν φωνητική της ἀπόδοση μπορεῖ κάποιος νά τήν ἀκούση ἤ νά τήν κατεβάση στόν ὑπολογιστή του ἀπό τόν παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

 

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ: “Θερμές ευχαριστίες στον π. Δαμασκηνό για την ευλογία που έδωσε να παρουσιάσουμε το πόνημά του”

 

 

 

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]