Περί της Αληθείας του Θεού, του κόσμου και του ανθρώπου (Επιμέλεια: Δαμασκηνός Μοναχός Αγιορείτης)

Τό παρακάτω παρατιθέμενο δοκίμιο, σέ δύο Τόμους, περιέχει κείμενα εἰσαγωγικά καί κατηχητικά γιά ἀρχάριους στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί πνευματική ζωή. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται νά δῆ ἤ νά διαβάση τό περιεχόμενό του, μπορεῖ νά τό κατεβάση σέ μορφή pdf στόν ὑπολογιστή του, ἀπό τούς παρατιθέμενους συνδέσμους. Μπορεῖ ἐπίσης νά ἀποκτήση τά δύο του μέρη ὑπό μορφή βιβλίων, πάλι ἀπό τούς παρατιθέμενους συνδέσμους.

Πρόλογος α’ τόμου

Ποιός εναι σκοπός τς ζως; Νά βιώσωμε πό δ, διά τς μετανοίας, τήν νίκη κατά το θανάτου, τήν χαρά καί ερήνη τς ναστάσεως, καί τήν μέθεξη στήν Βασιλεία το Θεο. Πς μως κατορθώνεται ατό; πως σκιαγραφται στίς πόμενες σελίδες.
Ατό τό δοκίμιο γράφτηκε γιά νά χρησιμεύση σάν σύντομος δηγός καί πλό κατηχητικό γχειρίδιο στόν σημερινό Νεοέλληνα, πού λόγ τς γενικς ποστασίας εναι ποκομμένος πό τήν στορία, τήν πολιτιστική του παράδοση καί τήν ρθόδοξη πίστη του. Γι ̓ ατό, γιά τήν συγγραφή του χρησιμοποιήθηκε κατά τό δυνατόν πλΝεοελληνική καθομιλουμένη γλσσα. Καί μιλάει γιά τά ατονόητα. Γιά νά το τά πενθυμίση. κενα δηλαδή, πού κάθε ρθόδοξος Χριστιανός φείλει νά γνωρίζη. Καί πίσης, γιά τό θεμέλιο πίστεως πού φείλει νά χη, νά ποκτήση, ν θέλη νά ντέξη στά περχόμενα.
Γιά τήν παράθεση τν πληροφοριν πού πάρχουν σ ̓ ατό χρησιμοποιήθηκαν γία Γραφή καί ο λόγοι τν Πατέρων τς κκλησίας στά θιγόμενα θέματα.
Στό δοκίμιο ατό, μεγάλη σημασία δίδεται στήν προέλευση το σύμπαντος, στήν προέλευση τς ζως, πως καί στήν προέλευση καί φύση το νθρώπου.
Δύο πό τίς ργασίες το στορικορχαιολόγου Διόδωρου Ράμμου μέ τίτλους μασονικός μύθος το Δαρβινισμο καί ρθοδοξία καί ρχαιολογία”, τόν ποο θερμά εχαριστομε γιά τήν δεια πού μς δωσε νά τά περιλάβωμε, παρατίθενται ς Παραρτήματα στό τέλος ατο το δοκιμίου, μέ σκοπό νά πληροφορηθ ναγνώστης γιά τό πς φθασε ψευδής καί ναπόδεικτη Θεωρία τς ξελίξεως τν εδν νά χη δραιωθ καί νά διδάσκεται σήμερα σέ λα τά κπαιδευτικά δρύματα, καθώς καί γιά τό ποιά ταν πορεία το νθρώπου πό τήν στιγμή τς δημιουργίας του πό τόν Θεό (5500 χρόνια π.Χ.) μέχρι τήν ποχή τοσιδήρου (1200 π.Χ.). Γιά τήν πορεία το νθρώπου μετά τήν ποχή ατή καί μέχρι σήμερα, μπορε κάποιος νά πληροφορηθ πό τήν Παλαιά Διαθήκη καί πό τά βιβλία τς στορίας.
Εδικώτερα, γιά τήν παγκόσμια στορία καί τήν διαχρονική στορική πορεία το λληνισμο μέχρι σήμερα, μπορε κάποιος νά πληροφορηθ νατρέχοντας στά στορικά κείμενα, ο τίτλοι τν ποίων παρατίθενται στό Παράρτημα Γ ατο το δοκιμίου. Πρόσβαση στά κείμενα ατά καθ ̓ αυτά μπορε κάποιος νά χη, μέσα πό τούς νεργούς συνδέσμους τν τίτλων τους, ν κατεβάση στόν πολογιστή του τό κείμενο το παρόντος δοκιμίου, σέ μορφή pdf, πό τήν στοσελίδα https://ta2bibliamou.blogspot.com.
Σάν τύπο καί πόδειγμα γιά τήν ργασία ατή λάβαμε τόν τύπο καί τήν διάταξη το ργου το γίου ωάννου το Δαμασκηνο μέ τίτλο ”κδοσις κριβής τς ρθοδόξου Πίστεως”, που κε γιος παραθέτει ν συντομί τά διάφορα θέματα κατά τόν τύπο νός κατηχητικο γχειριδίου, διότι σκοπός του ταν μόνο νά παραθέση τί πάρχει καί τί εναι ληθές.


ούλιος 2022
Δαμασκηνός μοναχός γιορείτης

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α’ ΤΟΜΟΥ

Πρόλογος
1. γήινη πραγματικότητα καί παρξη το Θεο
2. Ταξείδι πό τήν γ στόν Ορανό, καί ντίστροφα
3. Περί τς ληθείας καί τν κριτηρίων τς ληθείας
4. Περί το ν πάρχη Θεός χι καί, ν ναί, ποιός εναι, ποιά εναι φύση του καί ποιά εναι κτιστη πραγματικότητά Του
5. Ο τέσσερεις καταστάσεις πάρξεως καί ζως
6. Πς γνωρίζεται Θεός
7. Πς γνωρίζομε καί γαπμε τόν Θεό
8. Ποιός εναι Θεός καί πς σώζει τόν πεσμένο νθρωπο
9. Πόσα εδη φωτός πάρχουν;
10. Τό μυστήριο το Χριστο Ποιός εναι Χριστός;
11. Ποιές εναι ο πτά μετάβλητες σταθερές τς πάρξεως
12. Θεός μας, κι μες
13. Χριστούγεννα ταπείνωσις το Θεο
14. Περπατντας μέ τόν Χριστό
15. Τί μς χάρισε Χριστός
16. Περί τς θείας οκονομίας το Χριστο γιά τήν σωτηρία το κόσμου
17. Θεοτόκος Μαρία, τό περκόσμιο, τό πιό δοξασμένο καί τιμιώτερο λογικό πλάσμα το Θεο
18. πί γς ζωή τς Θεοτόκου Μαρίας δοιπορικόν τς Παναγίας
19. ‘Ολίγα περί το Τιμίου Προδρόμου
20. Τά δύο μεγαλύτερα ταξείδια το νθρώπου
21. πώλεια καί πανεύρεσις το Παραδείσου
22. Περί το γίου Βαπτίσματος
23. Περί το Θεο καί το νθρώπου, καί περί τοχάσματος μεταξύ πιστήμης καί ρθοδόξου
νθρωπολογίας
   Α. Περί το Θεο
   Β. Περί το νθρώπου
24. Περί τν δύο κυρίων δογμάτων τς πίστεως
25. Περί το Φωτός τς Μεταμορφώσεως καί το“κατ ̓ εκόνα καί καθ ̓ μοίωσιν” στόν νθρωπο
26. Τί εναι τό ”κατ ̓ εκόνα καί καθ ̓ μοίωσιν στόν νθρωπο”
27. Τί εναι κκλησία
28. δάμ Ληστής
29. σοβίτης
30. Ο δύο σταυροί το νθρώπου
31. οκος τς ψυχς
32. Ἡ μετάνοια καί τά ἀγαθά της
33. προσευχή το μετανοοντος μαρτωλο
34. Τά περχόμενα δεινά καί ντιμετώπισή τους

 

Πρόλογος β’ τόμου

πως επαμε καί στόν Α ́ Τόμο ατο το δοκιμίου, παρατίθενται δ, στόν Β ́ Τόμο, ς Παραρτήματα, οργασίες το στορικορχαιολόγου Διόδωρου Ράμμουμέ τίτλους ” μασονικός μύθος το Δαρβινισμο” καί ρθοδοξία καί ρχαιολογία”, τόν ποο θερμά εχαριστομε γιά τήν δεια πού μς δωσε νά τίς περιλάβωμε, μέ σκοπό νά πληροφορηθ ναγνώστης γιά τό πς φθασε ψευδής καί ναπόδεικτη Θεωρίατς ξελίξεως τν εδν νά χη δραιωθ καί νάδιδάσκεται σήμερα σέ λα τά κπαιδευτικά δρύματα, καθώς καί γιά τό ποιά ταν πορεία το νθρώπου πότήν στιγμή τς δημιουργίας του πό τόν Θεό (5500χρόνια π.Χ.) μέχρι τήν ποχή το σιδήρου (1200 π.Χ.). Γιά τήν πορεία το νθρώπου μετά τήν ποχή ατή καί μέχρι σήμερα, μπορε κάποιος νά πληροφορηθ πό τήν Παλαιά Διαθήκη καί πό τά βιβλία τς στορίας. Εδικώτερα, γιά τήν παγκόσμια στορία καί τήν διαχρονική στορική πορεία το λληνισμο μέχρι σήμερα, μπορε κάποιος νά πληροφορηθ νατρέχοντας στά στορικά κείμενα, ο τίτλοι τν ποίων παρατίθενται στό Παράρτημα Γ ατο το δοκιμίου, τό ποο καί ατό παρατίθεται δ στόν Β ́ Τόμο. Πρόσβαση στά κείμενα ατά καθ ̓  αυτά μπορε κάποιος νά χη, μέσα πό τούς νεργούς συνδέσμους τν τίτλων τους, ν κατεβάση στόν πολογιστή του τό κείμενο τοΒ ́ Τόμου το παρόντος δοκιμίου, σέ μορφή pdf, πό τήν στοσελίδα https://ta2bibliamou.blogspot.com.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β’ ΤΟΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
μασονικός μύθος το Δαρβινισμο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ρθοδοξία καί ρχαιολογία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
παγκόσμιος στορία καί στορία τολληνισμο

Τά περιεχόμενα τῶν δύο Τόμων αὐτοῦ τοῦ δοκιμίου, μπορεῖ κάποιος νά τά κατεβάση στόν ὑπολογιστή του καί νά τά διαβάση ἤ ἐκτυπώση, ἀπό τούς παρακάτω συνδέσμους:
 
Γιά τόν Α´ Τόμο ἀπό τόν σύνδεσμο:  https://app.box.com
 
Γιά τόν Β´ Τόμο ἀπό τόν σύνδεσμο:  https://app.box.com
 

Ἄν κάποιος θέλη νά ἀποκτήση τά κείμενα αὐτά σάν βιβλία, μπορεῖ νά τά παραγγείλη ἀπό τούς παρακάτω συνδέσμους: 

 

 

Καί ἐπειδή τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό κλειδί στήν ἱστορία τοῦ κόσμου καί τήν προσωπική ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου, παραθέτομε, σέ ἐλεύθερη ἀπόδοσι, τήν Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Χριστοῦ κατά τό Μυστικό Δεῖπνο, τήν ὁποία ἀναγινώσκει ὁ ἱερεύς ἀπό τήν Ὡραία Πύλη κατά τόν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Πέμπτης (εἶναι τό πρῶτο Εὐαγγέλιο τῆς Μεγάλης Πέμπτης), στήν ὁποία ὁ Χριστός ἀποκαλύπτει φανερά τήν Θεότητά Του στούς Μαθητές, καί διά τῶν Μαθητῶν σέ ὅλους ἐμᾶς, ἀκριβῶς πρίν τό Πάθος Του. Τήν φωνητική της ἀπόδοση μπορεῖ κάποιος νά τήν ἀκούση ἤ νά τήν κατεβάση στόν ὑπολογιστή του ἀπό τόν παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

 

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ: “Θερμές ευχαριστίες στον π. Δαμασκηνό για την ευλογία που έδωσε να παρουσιάσουμε το πόνημά του”

 

 

 

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]