Ο κατά πλάτος βίος τού Οσίου Συμεών το Θαυμαστορείτου και της μητρός αυτού Οσίας Μάρθας (Επιμέλεια: Δαμασκηνός Μοναχός Αγιορείτης)

Ὁ βίος αὐτός τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Θαυμαστορείτου ἐπελέγη πρός παρουσίαση, ἐκτός τῶν ἄλλων, γιά τό ὅτι εἶναι ἕνα χαρακτηριστικό μεμαρτυρημένο παράδειγμα τῆς πλήρους ἐφαρμογῆς ἀπό ἄνθρωπο τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά καί τῶν λόγων τοῦ Ὁσίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου περί ἀποταγῆς, νεκρώσεως καί σταυρώσεως τοῦ κόσμου, καί ἐπιτεύξεως τῆς πνευματικῆς τελειότητος. Τήν ὁποία πνευματική τελειότητα οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σήμερα θεωροῦν ἀδύνατο νά πραγματοποιηθῆ ἀπό τήν πεσμένη ἀνθρώπινη φύση. Ὁ βίος ὅμως τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Θαυμαστορείτου, ὅπως καί ὁ βίος ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας πού μετῆλθαν ἀσκητικό βίο, αὐτό τό διαψεύδει, καί ἀποδεικνύει, μέ ἀδιάσειστες μαρτυρίες, ὅτι αὐτό εἶναι πάντοτε δυνατόν, ὅταν στήν ἀνθρώπινη προσπάθεια συνεργήση ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν δυνατότητα, σέ αὐτήν τήν ζωή, νά φθάση νά γίνη κατά Χάριν Χριστός, ἄν συνεργήση στήν προαίρεσή του ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ὅπως συνέβη στόν Ὅσιο Συμεών. 

Καί πρός πίστωσιν αὐτοῦ, παραθέτομε στήν συνέχεια, σέ παράφραση, τόν κατά πλάτος βίο του, ὅπως συνεγράφη ἀπό τόν Νικηφόρο, Μάγιστρο Ἀντιοχείας, καί εἶναι κατατεθειμένος στήν Πατρολογία τοῦ Migne (PG 86b), μέ ἀναδιατεταγμένη ὅμως τήν σειρά τῶν Παραγράφων του, πρᾶγμα πού θεωρήθηκε ἀπό ἐμᾶς ἐπιβεβλημένο γιά τήν φυσική ἐξέλιξη τῶν γεγονότων. Σάν συνέχεια δέ καί συμπλήρωμα τοῦ κατά πλάτος βίου τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Θαυμαστορείτου, παραθέτομε καί τόν βίο τῆς μητρός αὐτοῦ, Ὁσίας Μάρθας.

Τούς βίους αὐτῶν τῶν δύο Ἁγίων μπορεῖ νά τούς κατεβάση κάποιος στόν ὑπολογιστή του ἤ στό κινητό του ἀπό τόν παρακάτω σύνδεσμο:

Ὁ κατά πλάτος βίος τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Θαυμαστορείτου καί τῆς μητρός αὐτοῦ ὁσίας Μάρθας – DIGEST.pdf

Ἄν κάποιος θέλη νά προμηθευθῆ τό βιβλίο αὐτό, μπορεῖ νά τό παραγγείλη ἀπό τόν παρακάτω σύνδεσμο. Τό κόστος του, μαζί μέ τά ταχυδρομικά, εἶναι περίπου 28 Εὐρώ. Τό βιβλίο προσφέρεται ἀνιδιοτελῶς.

https://www.lulu.com/en/en/shop/monk-damaskinos/ο-κατα-πλατος-βιος-του-αγιου-συμεων-του-θαυμαστορειτου-και-της-μητρος-αυτου-οσιας-μαρθας/hardcover

Καί ἄν κάποιος ἔχη τήν οἰκονομική ἄνεση καί θέλη νά κάνη πνευματική ἐλεημοσύνη σέ κάποιους, γνωστούς ἤ φίλους, ἄς παραγγείλη περισσότερα ἀντίτυπα του βιβλίου, καί ἄς τούς τά χαρίση. Σήμερα, πού οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀπελπισμένοι, χρειάζονται τέτοια ἁφυπνιστικά βιβλία. Καί τοῦτο, γιά νά δοῦν αὐτοί πού θά τά λάβουν φῶς στόν ὁρίζοντα, καί νά μήν ἔρχωνται σέ ἀπόγνωση ἤ καταλαμβάνωνται ἀπό λογισμούς αὐτοκτονίας. Ἀλλά, καί γιά νά ἔλθουν σέ μετάνοια, ὅπερ εἶναι καί τό ζητούμενο.

 

Σημείωση:

Ὁ βίος της Ὁσίας Μάρθας ἐλήφθει ἀπό τήν ἱστοσελίδα: https://www.heiligenlexikon.de/ActaSanctorum/24.Mai.html

 

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ: “Θερμές ευχαριστίες στον π. Δαμασκηνό για την ευλογία που έδωσε να παρουσιάσουμε το πόνημά του”

 

 

 

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]