Μεταμοσχεύσεις και εικαζόμενη συναίνεση (Αθανάσιος Αβραμίδης, Καθηγ. Παθολογίας Παν/μίου Αθηνών)

Οἱ μεταμοσχεύσεις ἀπετέλεσαν ἕνα θαυμάσιο ἐπιστημονικὸ ἐπίτευγμα, τὸ ὁποῖο συνετελέσθη ἀπὸ ἐκλεκτὲς ἐπιστημονικὲς διάνοιες. Σώζουν ζωὲς ἀνθρώπων καὶ ἄλλων καθιστοῦν δυνατὴ τὴν μακρότερη καὶ καλύτερη ἐπιβίωσή τους. Γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις χρειάζονται μοσχεύματα, τὰ ὁποῖα λαμβάνονται ἀπὸ ἐθελοντὲς δότες ὀργάνων. Λόγῳ ὅμως τῆς ραγδαίας ἐξελίξεως τῶν μεταμοσχεύσεων, οἱ ἀνάγκες σὲ ὄργανα πρὸς μεταμόσχευση αὐξήθηκαν σημαντικῶς, καὶ οἱ ἐθελοντικὲς προσφορὲς δὲν μποροῦσαν, πλέον, νὰ τὶς καλύψουν.

πινοσεις πόκτησης ργνων γι τς μεταμοσχεσεις

Ἡ ἐπινόηση τρόπων, μεθόδων ἀλλὰ καὶ τεχνασμάτων ἀπέβλεπε στὴν ἀπόκτηση τῶν ἀναγκαίων ὀργάνων. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ «χαλάρωση τῶν κριτηρίων θανάτου». Καὶ «ἡ περικοπὴ τοῦ ἀναγκαίου χρόνου ἐπιβεβαίωσής του». Ἀλλὰ καὶ φαρπαγ τς πογραφς «προσφορς ργνων» μ τν ν.2737/99, ρθρο 12 παρ. 3.

Μέ τὴν παρ. 6 τοῦ ἄρθρου 12: «ταν θερπων ατρς (στ Μονδα ντατικς θεραπεας) διαγνσει νκρωση το γκεφαλικο στελχους, ποχρεοται ν διακψει τν προσφερομνη βοθεια μ τεχνητ μσα, κτς ἐὰν πρκειται περ ποψηφου δτη ργνων, πτε συνεχζεται τεχνητ ποστριξη, στε τ ζωτικά του ργανα –κατοι χαρακτηρζονται πλον «πτωματικ»— ν διατηρηθον ζωνταν γι τ μεταμσχευση».

διταξη ατ, μως, κτς π λανθασμνη εναι κα δικη. Διότι, ἀφ᾽ ἑνὸς « νκρωση το γκεφαλικο στελχους» δν εναι ταυτσημη μ τν «βιολογικ θνατο», ἀφ᾽ ἑτέρου ἄνθρωποι χαρακτηρισθέντες «ἐγκεφαλικῶς νεκροὶ» ἐπαναφέρθηκαν στὴ ζωή. Προφανῶς, λοιπόν, ἐπρόκειτο περὶ βαρέως πασχόντων. Ἐνῶ ἡ διακοπὴ τῆς τεχνητῆς βοήθειας θὰ ἰσοδυναμοῦσε μὲ φόνον!

Στὸ νομοσχέδιο τοῦ νόμου αὐτοῦ ὑπῆρχαν καὶ διατάξεις περὶ «εἰκαζομένης συναίνεσης» καὶ «μὴ εἰκαζομένης ἄρνησης». Οἱ ἀντιδράσεις ὅμως τῶν «φορέων», τῆς κοινωνίας καὶ τῆςἘκκλησίας ἀνάγκασαν στὴν ἀπόσυρσή τους.

εκαζομνη συνανεση

Τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση» ἐπανέφερε στὸ προσκήνιο ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος μὲ ἄλλο νομοσχέδιο τὸ 2011, ἀποβλέπων κατὰ κύριο λόγο «στὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δοτῶν ὀργάνων». Ἕνα νομικοφανὲς κατασκεύασμα «χρηστικῆς σκοπιμότητας» πρὸς ἀπόκτηση ὀργάνων γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐν ὅσῳ ζοῦσαν δὲν εἶχαν δηλώσει ἐγγράφως ὅτι «δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ εἶναι δωρητὲς ὀργάνων».

Κατὰ τὸν «διάλογο μὲ τοὺς καθ’ ὕλην ἁρμόδιους φορεῖς» ὅμως, ἐπὶ τοῦ νομοσχεδίου, ξεφρσθησαν σοβαρς νστσεις: α) Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) κ. Ἰωάννης Βλαχογιάννης, ἐξέφρασε τὴν ἀντίθεσὴ του, ὑποστηρίξας ὅτι: «νμος δν θ φρει τν προσδοκωμνη αξηση τν δοτν, κα θ πλξει τ κρος τν μεταμοσχεσεων. Θ νδυναμσει δ τν καχυποψα τν πολιτν. Θ δημιουργσει πρβλημα στς Μονδες ντατικς Θεραπεας, κα ο γιατρο θ γυρσουν τς πλτες στς μεταμοσχεσεις». β) Ὁ κ. Πέτρος Ἀλιβιζάτος, τοῦ Ὠνασείου Καρδιοχειρουργικοῦ Κέντρου Μεταμοσχεύσεων, ἐπεσήμανε τὴν ὑστέρηση τῶν Μονάδων Ἐντατικῆς Θεραπείας, οἱ ὁποῖες «δν παργουν δτες σ ,τι φορ τ διαπστωση το γκεφαλικο θαντου», ὅταν ἀκόμη καὶ μεγάλες πανεπιστημιακὲς μονάδες δὲν δίνουν περισσότερα ἀπὸ ἕνα μόσχευμα τὸν χρόνο. («Καθημερινὴ», 12.4.2011).

Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος, πρόεδρος καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ι.Σ.Ε.Ε., σέ ἄρθρο του στὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» στὶς 10.4.2011 ἔγραψε ὅτι: « εκαζομνη συνανεση δν χει θικ ρεισμα, κα συνανεση πο εκζεται δν εναι συνανεση».

ρθδοξος κκλησα τς λλδος πσυρε τν κπρσωπό της π τν θνικ ργανισμ Μεταμοσχεσεων, μ ποδεχομνη τν «εκαζομνη συνανεση».

Πέντε καθηγηταὶ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μὲ «ἀνοικτὴ ἐπιστολή τους πρὸς τοὺς Βουλευτάς», διαβεβαιώνουν ὅτι: « τακτικ τς εκαζομνης συνανεσης πσχει μφανς π λλειμμα δημοκρατικο φρονματος κα θ προκαλσει μεζονες ντιδρσειςΠοις γιατρς θ τολμσει ν φαιρσει ζωτικ ργανα π γκεφαλικς νεκρ σθεν, ἐὰν πρχει σαφ ντρρηση τν μσων συγγενν του;… Συνανεση πρχει μνον ταν ατ χει δηλωθε ρητς κα γγρφως, κα χι ταν τεκμαρεται». Κατέληγαν δὲ ἐπισημαίνοντες: «Σμερα ο μεταμοσχεσεις βασζονται στν θεσμ τς δωρεν προσφορς ργνων, κα γι ατν κριβς τν λγο περιβλλονται μ διατερη κοινωνικ αγλη. Ἐὰν θεσμς τς δωρες ποκατασταθε π μι κρατικ πιταγή, πο πιβλλει τν φαρεση ργνων, ο μεταμοσχεσεις μοιραα θ στερηθον κα τν αγλη τους»!

Ὁ ὑπουργὸς κ. Λοβέρδος, ὅμως, —παρ᾽ ὅλη τὴν πολεμικὴ γιὰ τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση», καὶ μὲ τὸν χαρακτηρισμό της ἀκόμη ὡς ἀντισυνταγματικῆς κατὰ τὸ ἄρθρο 2 παρ.1 καὶ τὸ ἄρθρο 5 παρ.1— εἰσήγαγε τὸ νομοσχέδιό του στὴ Βουλὴ «ὡς ἀρχικῶς εἶχε στὶς βασικές του γραμμές».

Οἱ ἀντιδράσεις ἐναντίον τοῦ νομοσχεδίου κατὰ τὶς συζητήσεις στὴ Βουλὴ ἀκόμη καὶ ἀπὸ «φίλια» πρόσωπα, οὐδόλως τὸν ἔκαμψαν. Λόγῳ ὅμως τῶν σφοδρῶν ἀντιπαραθέσεων, ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Μεταμοσχεύσεων καθηγητὴς Νεφρολογίας κ. Ἰωάννης Βλαχογιάννης, ὁ ἔνθερμος αὐτὸς ὑποστηρικτὴς τῶν μεταμοσχεύσεων, ὑπέβαλε ἀμέσως τὴν παραίτησή του.

Τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση», ἐν τέλει, ἔγινε ὁ νόμος 3984 τοῦ 2011 (ΦΕΚ Α´ ἀρ. φύλλου 150, 27.6.2011).

Κατὰ τὸ ἄρθρο 9 παρ. 5. « φαρεση ργνων π θανντα δτη διενεργεται μετ τν πλευση το θαντου, κριτριο γι τν ποο εναι νκρωση το γκεφαλικο στελχους, σμφωνα μ τ ερως ποδεκτ κα σγχρονα δεδομνα τς πιστμης, πως ρζεται στν πφαση το ΚΕ.Σ.Υ. περ το γκεφαλικο θαντου (πφαση 9 τς 21/20. 3.1985).

Ἡ ἀπόφαση ὅμως αὐτὴ τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. τοῦ 1985, χει π τν ποδειχθε πιστημονικς λανθασμνη. Καὶ εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι ἡ ἀναφερoμένη ὡς «νέκρωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους» εναι νεπαρκς γιὰ τὴ διάγνωση τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου». Οὐδόλως δὲ ταυτίζεται μὲ τὸν «βιολογικὸ θάνατο». (Κ. Καρακατσάνης: «Ἐγκεφαλικὸς θάνατος». Ταυτίζεται μὲ τὸν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου; Ἐκδ. Β΄ 2001. Ἀθ. Ἀβραμίδη: Μεταμοσχεύσεις καὶ Ἐκκλησία, ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ» 2007, σ.20).

πινηση το γκεφαλικο θαντου

Τὴν «νέκρωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους» ἀνήγαγε σὲ «ἐγκεφαλικὸ θάνατο» ἡ ad hoc, δηλαδή, ἡ «ἐπὶ τούτῳ συσταθεῖσα» Ἐπιτροπὴ τοῦ Χάρβαρντ. Στόχος τῆς ὁποίας ἦταν: 1ον Ἡ δημιουργία τοῦ ὅρου «ἐγκεφαλικὸς θάνατος». 2ον Ὁ προσδιορισμὸς καὶ ἡ περιγραφὴ τῶν «ἐγκεφαλικῶς νεκρῶν», μὲ σκοπὸ τὴν προαγωγὴ τῶν μεταμοσχεύσεων καί, 3ον Ὁ περιορισμὸς τοῦ χρόνου παραμονῆς τῶν ἀσθενῶν στὶς Μ.Ε.Θ. (α) «γιά οἰκονομικοὺς λόγους» ἀλλὰ καὶ (β) γιὰ τὴν εὐχερέστερη «δημιουργία ἄδειων κρεβατιῶν». «Φροντίζοντας καὶ νὰ ἀπαλειφθοῦν ἀπὸ τὸ τελικὸ κείμενο φράσεις μὲ διαφωνίες καὶ ἀμφισβητήσεις».

Αὐτὰ προέκυψαν ἀπὸ διεξοδικὴ ἔρευνα στὰ Ἀρχεῖα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ τοῦ 1968. (Mita Giacomini, στό Soc. Sci. Med., 33:1465–82, 1997).

«γκεφαλικς θνατος» μφισβητεται π ρευνητς παγκοσμου κρους, κα θεωρεται πιστημονικ πινηση πρς ξυπηρτηση τν μεταμοσχεσεων.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μᾶλλον ἀβασάνιστα ἀπεφάνθη μὲ τὸ ἄρθρο 12 «τῶν 55 Βασικῶν Θέσεών της ἐπὶ τῆς Ἠθικῆς τῶν Μεταμοσχεύσεων» ὅτι: «…ν κα δν εναι ρμοδα θ μποροσε ν δεχθ τν διεθνς μφωνον ποψιν τι γκεφαλικς θνατος ταυτζεται μ τ μετκλητον βιολογικν τλος το νθρπου». Διότι πρόκειται γιὰ μιὰ «ἄποψη» καὶ μόνον. Ἡ ὁποία π οδεν λγ εναι «μφωνος». Καὶ οδλως ταυτζεται λεγμενος «γκεφαλικς θνατος» —εἰς τὸν ὁποῖο τεχνηέντως ἀνήγαγε ἡ ad hoc Ἐπιτροπὴ Χάρβαρντ τὴν «νέκρωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους»— μ τ μετκλητο βιολογικ τλος το νθρπου».

Λανθασμένως δὲ μὲ τὸ ἄρθρο 13 ἔσπευσε νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν «ἐγκεφαλικὸ θάνατο» ὡς τὸ βιολογικὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπου», δεχομένη ὅτι: «…ἡ τεχνητὴ ὑποστήριξις τῆς ἀναπνοῆς προσωρινῶς ἀναχαιτίζει τὴν διαδικασίαν ἀποσυνθέσεως τοῦ σώματος ὄχι ὅμως καὶ τὴν ἀναχώρησιν τῆς ψυχῆς».

Τὸ βιβλίο «Ἐκκλησία καὶ Μεταμοσχεύσεις» τῆς Ι.Σ.Ε.Ε. εἶναι διαποτισμένο μὲ τὴν ἀντίληψη ὅτι: « γκεφαλικς θνατος ταυτζεται μ τ μετκλητον βιολογικν τλος τς ζως το νθρπου». Ἐνῶ κατ τ σγχρονα πιστημονικ δεδομνα « «γκεφαλικς νεκρς» δν εναι κα «βιολογικς νεκρς». Καὶ λεγμενος «γκεφαλικς θνατος» δν εναι κα «βιολογικς θνατος» το νθρπου.

ναδιπλώσεις

Πρὸ τῶν πιέσεων γιὰ τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση», ὁ κ. Λοβέρδος εἶπε στὴ Βουλὴ ὅτι: «θ ξανασκεφθε τ διταξη τς «εκαζομνης συνανεσης». Καὶ ὅτι: « νμος θ φαρμοσθε στερα π δο χρνια, φο στ μεταξ θ νημερσει τος πολτες, γι ν δεχθον τν εκαζομνη συνανεση, ποία εναι κα τ γκθι κα τ πλον συζητομενο θμα»… «Δν βλπτει, μως, —συμπλρωσε— ν πρχει ς πρβλεψη στ δικαιϊκό μας σστημα» («Καθημερινή», 25.5.2011).

Κάπως περίεργη, βεβαίως, αὐτὴ ἡ «πρόβλεψη». Ὅταν, μάλιστα, εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ «εἰκαζομένη συναίνεση» δὲν ἔχει ἐφαρμοσθεῖ ποτὲ καὶ πουθενά. Καὶ στὴν Ἱσπανία, ὅπου ἔχει νομοθετηθεῖ, καὶ ἐκεῖ δὲν ἐφαρμόσθηκε.

Στὸν ψηφισθέντα νόμο 3984/2011, τό ἄρθρο 9 παρ. 2 διαλαμβάνει: « φαρεση ὀργάνων ἀπὸ θανὸν πρόσωπο πραγματοποιεῖται ἐφ᾽ ὅσον, ὅσο ζοῦσε, δὲν εἶχε ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή του σύμφωνα μὲ τὴν παρ. 3. [Σημ. Άλλης Όψεως: Για την ακρίβεια να σημειώσουμε ότι το άρθρο 9 του ν. 3984/2011, τροποποιήθηκε, με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012, ως εξής: «Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3. και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του»]. Στὴν ὁποία περιγράφεται ἡ διαδικασία ὑποβολῆς τῆς «δήλωσης ἀντίθεσής του» γιὰ τὴν ἀφαίρεση ὀργάνων του μετὰ θάνατον. Τὴν ὁποία ὀφείλει νὰ ἀποστείλει στὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Μεταμοσχεύσεων ἐπικυρωμένη ἁρμοδίως γιὰ τὸ γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς της, ὥστε ἡ ἄρνησή του νὰ καταχωρηθεῖ στὰ ἀρχεῖα της.

Ἐὰν ὅμως ἀδιαφόρησε νὰ προβεῖ στὴν γραφειοκρατικὴ αὐτὴ διαδικασία ἢ γιὰ ἕνα ὁποιονδήποτε λόγο —ἠθελημένα ἢ μὴ— ἡ δήλωσή του αὐτὴ δὲν καταχωρήθηκε στὸν Ε.Ο.Μ., αὐτομάτως ἀντιμετωπίζεται ὡς δότης ὀργάνων, καὶ παρὰ τὴ θέλησή του.

Ἡ διάταξη τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 9 ὁρίζει: «Ἡ ἔναρξη ἰσχύος τῆς παρούσης παραγράφου ἀρχίζει τὴν 1η.6.2013. Δηλαδή, σὲ 40 ἡμέρες ἀπὸ σήμερα.

Χρήσιμες πληροφορίες. Διότι οἱ καιροὶ οὐ μενετοί.

  1. Οὐδεμία προετοιμασία τῶν πολιτῶν ἔχει γίνει, γιὰ νὰ δεχθοῦν τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση». Ἑπομένως ὁ ὅρος τῆς ἐνημέρωσης, τὸν ὁποῖο ἔχει θέσει ὁ κ. Λοβέρδος ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐφαρμογή της ἀπὸ 1ης.6.2013, δέν ἔχει ἐκπληρωθεῖ.
  1. Στήν «εἰκαζομένη συναίνεση», μπορῶ νὰ εἰκάσω βάσει κάποιων δεδομένων. Νὰ ὑποθέσω τοὺς λόγους ὡς πιθανὴ ἐκδοχὴ γιὰ ὁρισμένο ζήτημα. Εἶναι ὅμως θεμιτὸ νὰ βασίζεται κανεὶς σὲ εἰκασίες, πιθανότητες, ὑποθέσεις «τρίτων» γιὰ «συναίνεση» ἐπὶ ἑνὸς τόσο σοβαροῦ ζητήματος;
  1. «Συναίνεση» σημαίνει ὅτι ἐκφράζω «σύμφωνη γνώμη». Ποιὸς ὅμως μὲ ποιὸν καὶ σὲ τὶ «συναινεῖ»; Καὶ μὲ ποιὸ δικαίωμα παρεμβαίνει «ἕνας τρίτος», στὴν μὴ δηλωθεῖσα ἐγγράφως ἐν ζωῇ βούληση ἑνὸς «ἐγκεφαλικῶς νεκροῦ»;
  1. Τό «Brain death» is not death, δηλαδή, «Ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος» δὲν εἶναι θάνατος, ἦταν ὁ τίτλος, μὲ τὸν ὁποῖο παρουσιάσθηκε παγκοσμίως «Ἡ Διακήρυξη τῆς Παπικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν» ἀπὸ τὸ διαδίκτυο τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ὁποία προέκυψε: «Με τὰ ἀπὸ τὴν ἐπανεξέταση πρὸς ἐπαλήθευση τῆς ἐγκυρότητος τῶν κριτηρίων τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ἐπὶ ἑνὸς καθαρῶς ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου», τὴν ὁποία εἶχε ζητήσει ὁ Πάπας Παῦλος–Ἰωάννης ὁ Β´ ἀπὸ τὴν Συνδιάσκεψη τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν», (ἡ ὁποία συνῆλθε ἀπὸ 2 ἕως 3 Φεβρουαρίου, 2005).
  1. Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος γράφει στὸ «Ἐκκλησία καὶ Μεταμοσχεύσεις» τῆς Ι.Σ.Ε.Ε. (σελ. 353 καὶ 359): «Στὴ περίπτωση τοῦ λεγομένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, ὅταν μερικὰ ὄργανα κινοῦνται μὲ ὑποστηρικτικὲς ἐνέργειες, καὶ τότε ἐξακολουθεῖ νὰ ἐνεργεῖ ἡ ψυχὴ μέσα στὸν ἄνθρωπο, ἐφ᾽ ὅσον ἐνεργεῖ σὲ ἄλλο σωματικὸ ὄργανο[…]. Καὶ ἐφ᾽ ὅσον λειτουργεῖ ἡ καρδιά, λειτουργεῖ καὶ ἡ νοερὰ ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη κι ἂν δὲν ἔχει συνείδηση τοῦ περιβάλλοντος κόσμου».
  1. Κατὰ τὴν «Ἐπιστημονικὴ καὶ Θεολογικὴ ἡμερίδα» τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδας στὶς 11 Μαρτίου 2012, ἀπεδείχθη μετὰ λόγου γνώσεως ἐπὶ τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων ὅτι, «Ὁ λεγόμενος ”ἐγκεφα-λικὸς θάνατος” δὲν εἶναι θάνατος».

Γιὰ τὸ μέλλον τῶν μεταμοσχεύσεων

Τὰ «ξενομοσχεύματα ἀπὸ ζῶα», ὡς ὑποκατάστατα τῶν ὁμοιομοσχευμάτων ἀπὸ ἀνθρώπους, εἶναι ἕνα ἰδιοφυὲς ἐπιστημονικὸ ἐπί τευγμα. Μὲ τὰ ξενομοσχεύματα ἔχουν μειωθεῖ καὶ οἱ ἀνάγκες ἐξεύρεσης ὀργάνων ἀπὸ ἀνθρώπους. Πιστεύεται δὲ ὅτι «θὰ ἀποτελέσουν τὴν πιὸ βιώσιμη λύση γιὰ τὸ μέλλον τῶν μεταμοσχεύσεων».

Τὰ πράγματα μὲ τὶς μεταμοσχεύσεις ἀποκτοῦν, πλέον, διαφορετικὴ διάσταση μὲ τὴν ἀνάπτυξη στὸ ἐργαστήριο «πολυδύναμων ἐμβρυοκυττάρων ἀπὸ ὥριμα δερματικὰ κύτταρα», ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ ἀναπτύσσονται ὄργανα γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις, καὶ μάλιστα μὲ ταχεῖς ρυθμούς, χωρὶς τὴν ἀνάγκη ἐμβρυϊκῶν κυττάρων ἀπὸ κλωνοποίηση. Χωρίς, ἑπομένως, τοὺς δεοντολογικοὺς περιορισμοὺς ἐκ τῆς Βιοηθικῆς, καὶ χωρὶς τὶς ἀναστολὲς ἀπὸ λόγους Θρησκευτικοὺς καὶ Πίστεως.

Ἔχει δὲ ἤδη ἐπιτευχθεῖ καὶ ἡ κατασκευὴ τοῦ ἰκριώματος, δηλαδή, τῆς «σκαλωσιᾶς», πάνω στὴν ὁποία θὰ ἀναπτύσσονται τὰ κύτταρα «τοῦ κατὰ παραγγελίαν» νέου ὀργάνου, ἐνῶ συγχρόνως ἡ σκαλωσιά του θὰ αὐτοδιαλύεται. Καί, μάλιστα, χωρὶς τὸν κίνδυνο ἀπόρριψης τοῦ νέου ὀργάνου, ἐπειδὴ τὰ βλαστοκύτταρα θὰ προέρχονται ἀπὸ τὸν ἴδιο ἄνθρωπο, στὸν ὁποῖο θὰ μεταμοσχευθεῖ. Εἶναι ἡ ἐλπίδα τῆς «αὔριον».

 

Συμπεράσματα

Ἡ «εἰκαζομένη συναίνεση» τοῦ νόμου 3984/2011 εἶναι ἕνα ἐπιστημονικοφανὲς τέχνασμα μὲ νομικίστικες προσαρμογὲς κατὰ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν ἐμπνευστῶν της, πρὸς ὑφαρπαγὴ ζωτικῶν ὀργάνων γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις.

Μὲ τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση» καταργεῖται ἡ ἰδιοπροσωπία καὶ τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου, μὲ πλήρη ἀδιαφορία καὶ γιὰ τὴν ἱερότητα τοῦ σώματος τοῦ νεκροῦ.

Κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «ἡ ὑφαρπαγὴ τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο».

Μὲ τὴν διάγνωση τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», ἄσχετοι πρὸς τὸν θανόντα θὰ ἐκχωροῦν μὲ τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση» τὰ ζωτικὰ ὄργανά του ὡς δῆθεν «πτωματικὰ» γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις, ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἰσοδυναμεῖ καὶ μὲ φόνο.

Πρόκειται, συνεπῶς, γιὰ πλήρη εὐτελισμὸ τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου, ὡσὰν νὰ εἶναι «res», δηλαδὴ ἕνα «πράγμα» ἢ μιὰ χαλασμένη μηχανή, ἀπὸ τὴν ὁποία μποροῦν νὰ παίρνουν κομμάτια της ὡς ἀνταλλακτικά.

Ὁ σκοπὸς ἐξεύρεσης ὀργάνων γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις «δὲν ἐξαγιάζει τὰ μέσα». Καὶ δὲν μπορεῖ κανείς, μὲ τὸ «ἔτσι θέλω» τῆς «εἰκαζομένης συναίνεσης» νὰ ἁρπάζει τὰ ὄργανα ἑνὸς ἄλλου, καταστρέφοντας καὶ κάθε εὐγενὲς αἴσθημα ἀλτρουϊσμοῦ καὶ ἀγάπης τῆς ἰδεολογίας ὑπὲρ τῶν μεταμοσχεύσεων.

Αὐτά, βεβαίως, ἐκτὸς ἀπὸ κατακριτέα ὑπὲρ τοῦ λήπτη, εἶναι καὶ περιφρονητικὰ γιὰ τὸν δότη στὰ ὅρια τῆς ἀπανθρωπιᾶς.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἡ «εἰκαζομένη συναίνεση» πρέπει νὰ καταργηθεῖ.

Χρειάζεται ὅμως μεθοδευμένη καὶ ἀδιάκοπη προσπάθεια, διότι οἱ ἑτέρωθεν λόγοι εἶναι πολλοί. Πολλὰ δὲ καὶ τὰ διάφορα ἰδιοτελῆ συμφέροντα ἄλλων.

Eἴθε ὁ Θεὸς νὰ δώσει «σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν (αἰσίαν) ἔκβασιν, γιὰ νὰ εὐλογοῦνται καὶ οἱ μεταμοσχεύσεις, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ προάγονται, ὄχι ὅμως καὶ καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον, ὡς καὶ ἡ «εἰκαζομένη συναίνεση».

(Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013)

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για το ζήτημα του «εγκεφαλικού θανάτου» και των μεταμοσχεύσεων από «πτωματικούς» δότες στο σχετικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ της Άλλης Όψεως.

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]