Δεν επιτρέπεται η αιμοδοσία μετά την Θ. Κοινωνία (Αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης)

Σε κάποιες περιπτώσεις υποστηρίζεται ότι επιτρέπεται η αιμοδοσία μετά την Θ. Κοινωνία «για λόγους υγείας» ή «χάριν των συνανθρώπων μας». Είναι όμως έτσι;

Εις τα σχόλια του ΙΣΤ΄ Κανόνος του αγίου Τιμοθέου Αλεξανδρείας, διαβάζουμε ότι «ούτε ιερεύς, ούτε λαϊκός συγχωρείται… να φλεβοτομήται κατ’ αυτήν την ημέραν οπού εκοινωνήσαμεν… Έξω μόνον τότε να φλεβοτομούνται, όταν κοινωνήσουν, αν ήναι καμμία ανάγκη ασθενείας θανατηφόρου…» (αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, «Πηδάλιον», σ. 675).
Ο δε Θεόδωρος Βαλσαμών, εις την «απόκρισιν» αυτού προς την «ΙΒ΄ ερώτησιν» του Αλεξανδρείας Μάρκου, σημειώνει ότι, δεν επιτρέπεται η αφαίμαξις κατά την ημέρα της θείας Μεταλήψεως, αλλά προσθέτει: «Ει δε την φλεβοτομίαν κατεπείγει θανάσιμον νόσημα, δια την σωτηρίαν του κάμνοντος τελεσθήσεται…» (Ράλλη – Ποτλή, «Σύνταγμα», τ.Δ΄ σ. 457-8).
Επομένως, ως αντιλαμβάνομαι, η αιμοδοσία μετά την θείαν Κοινωνίαν δεν επιτρέπεται, δύναται, όμως, κατ’ οικονομίαν, να επιτραπή, μόνον εις κάποιαν εξαιρετικήν περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης προς σωτηρίαν του ασθενούς.

Διαβάστε περισσότερα κείμενα του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών, πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 5]