παραβατικότητα

Θρησκεία και παραβατικότητα των ανηλίκων (Σεβ. Μητροπ. Μάνης Χρυσόστομος Γ’)

Συχνά γίνεται λόγος, πρός ἀντιμετώπιση τῆς παραβατικότητας τῶν ἀνηλίκων, γιά εἰσαγγελικές παρεμβάσεις καί δικαστικές παραγγελίες, γιά προληπτικά καί κατασταλτικά ἀστυνομικά μέτρα, γιά καθοδηγήσεις μέ ψυχολογικές μεθόδους καί ἄλλα συστήματα ἀπώθησης καί ἐπίλυσης τοῦ λυπηροῦ αὐτοῦ φαινομένου στό χῶρο τῶν νέων. Ὅλα τά ἀνωτέρω εἶναι καλά καί χρήσιμα καί ἀπαραίτητα. Ὡστόσο, λόγος γιά θρησκεία ἐντελῶς ἀπουσιάζει. Ἡ μαρτυρία, ἡ παρουσία καί εὐεργετική ἐπίδραση τῶν ἀπό τήν θρησκεία μας ἀρχῶν καί ἀξιῶν δέν εἶναι στό προσκήνιο. Δέν ὁμιλοῦμε γιά τό ἄλλο αὐτό ἦθος πού προσφέρει τό Εὐαγγέλιο. Εἶναι ὅμως ὀρθό; Καί ὅταν βέβαια μιλᾶμε γιά θρησκεία, ἐννοοῦμε τήν ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, ὅπως τήν ἐκφράζει ἡ Ἐκκλησία μας, παραβατικότητα δέ ἀνηλίκων εἶναι κάθε ἀξιόποινη πράξη πού τελέστηκε ἀπό ἄτομα ἡλικίας δωδέκατου καί δέκατου ὄγδοου ἔτους τῆς ἡλικίας τους κατά τό ἄρθρο 121 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα. Καί ἐπιπρόσθετα ἐννοεῖται ὅτι οἱ δύο πρωταρχικοί παράγοντες, πού ἐπιδροῦν τά μέγιστα στήν ὅλη ἀγωγή τῶν νέων εἶναι οἱ γονεῖς καί οἱ ἐκπαιδευτικοί καί ἔπειτα ἡ ἁρμονική καί στενή συνεργασία τῶν δύο αὐτῶν παραγόντων εἶναι ἐξόχως σημαντική.

Διαβάστε περισσότερα »

Παραβατικότητες σε εξέλιξη – Χρειαζόμαστε «αποτροπιασμούς» (Πρωτοπρ. Θωμάς Βαμβίνης)

Παραβατικότητες σέ ἐξέλιξη

Ὑπάρχει ἔντονος προβληματισμός σέ πολλούς γιά τήν παραβατικότητα τῶν παιδιῶν, πού ἀπό μικρές ἀκόμη ἡλικίες φθάνουν σέ πράξεις, οἱ ὁποῖες προκαλοῦν ἀποτροπιασμό. Οἱ καθημερινές εἰδήσεις δέν μιλοῦν γιά ὡραῖα πράγματα, γιά χαρούμενα γεγονότα, γιά πράξεις ἀνιδιοτέλειας. Εἶναι γεμάτες ἀπό τίς ἐντάσεις τῶν πολιτικῶν διενέξεων, τῶν διπλωματικῶν συγκρούσεων, τῶν καταστροφῶν, τῶν κλοπῶν, τῶν βιασμῶν, τῶν φόνων, δηλαδή ἀπό εἰδεχθεῖς πράξεις σέ πολλές ἀπό τίς ὁποῖες σκληροί δράστες ἤ θύματα εἶναι ἀνήλικα παιδιά.

Εἶναι γεγονός ὅτι τίς τελευταῖες δεκαετίες τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει πολύ καί ἕνα κριτήριο γι’ αὐτήν τήν ἀλλαγή ἀποτελεῖ ἡ σκληρή παραβατικότητα τῶν παιδιῶν, ὄχι δηλαδή ἡ παιδική παραβατικότητα πού θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθῆ ἀθῶα σκανδαλιά. Μαθαίνουμε ἀπό τίς εἰδήσεις γιά παιδιά πού εἶναι πολύ σκληρά ἀπέναντι στούς συνομηλίκους τους. Διαβάστε περισσότερα »