“Οι Δεσποτικές Εορτές”

Η Μεταμόρφωση του Χριστού (Σεβ. Μητροπ. Ναυπάκτου & Αγ. Βλασίου Ιερόθεος)

α) Υπάρχουν πολλά γεγονότα μεταμορφώσεως β) Τί σημαίνει μεταμόρφωση γ) Το όρος Θαβώρ και οι δύο ήλιοι δ) Το φως του Χριστού είναι η δόξα της θεότητος ε) Η Βασιλεία του Θεού στ) Ο Χριστός έδειξε το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου ζ) Άκτιστο και κτιστό φως η) Άκτιστο φώς, περιγραπτό στο σώμα του Χριστού, υπέρφωτος γνόφος θ) Η φανέρωση του Τριαδικού Θεού ι) Ο Μωϋσής και ο Ηλίας στο Θαβώρ ια) Γιατί εμφανίσθηκαν οι δύο αυτοί Προφήτες ιβ) Οι τρεις Μαθητές στο Θαβώρ ιγ) Ο Χριστός, Κέντρο της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης ιδ) Το σώμα του Χριστού είναι ομόθεο ιε) Διαφορετική μετοχή στην δόξα του Θεού ιστ) Τί είναι η Εκκλησία και ποιός ο σκοπός της ιζ) Προσωπική μέθεξη της θεώσεως Διαβάστε περισσότερα »