Νικόλαος Ντανυλέβυτς

Το πνευματικό κίνημα των Κολλυβάδων (Νικόλαος Ντανυλέβυτς, Φοιτητής Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας)

Στην ιστο­ρί­α του Α­γί­ου Όρους ανα­φέ­ρο­νται πολ­λές προ­σπά­θει­ες των μο­να­χών του να εμ­βα­θύ­νουν στο πνεύ­μα της Ορ­θο­δο­ξί­ας, και μι­α από αυ­τές, ή­ταν η δι­δα­σκα­λί­α του Ησυ­χα­σμού. Αλ­λά σι­γά-σι­γά αυτή η δι­δα­σκα­λί­α της η­συ­χα­στι­κής πα­ρα­δό­σε­ως φαί­νε­ται να λη­σμο­νή­θη­κε. Α­πό την πο­λύ­χρο­νη α­φάνει­ά της, ό­μως, την έβγα­λε και την ξα­να­ζω­ντά­νευ­σε έ­να άλ­λο μο­να­χι­κό κίνη­μα, λι­γότε­ρο γνω­στό, αλ­λά εξ ίσου σπου­δαίο, σύμ­φω­να με τα α­πο­τε­λέ­σμα­τά του, το κί­νη­μα των Κολ­λυ­βά­δων. Το α­ντι­κεί­με­νο του α­γώνα τους ή­ταν η ανα­γέν­νη­ση της λει­τουρ­γι­κής και πνευ­μα­τι­κής ζω­ής της Εκ­κ­λη­σίας και του ορ­θο­δό­ξου λα­ού κα­τά τον Ι­Η’ αι­ώ­να. Το κίνη­μα των Κολ­λυ­βά­δων, ή ό­πως το ονο­μά­ζει ο Σέρ­βος αρ­χιμ. Αμ­φι­λό­χι­ος Ρά­ντο­βιτς, (νυν Μη­τρο­πο­λί­της Μαυ­ρο­βου­νί­ου), η “Φι­λο­κα­λι­κή α­να­γέν­νη­σις” , έ­δω­σε την ορ­θό­δο­ξη α­πά­ν­τη­ση στις α­παι­τήσεις και το πνεύ­μα της ε­πο­χής: στον Δι­α­φω­τι­σμό και τον δυ­τι­κό ορ­θο­­λο­γι­σμό, δι­και­ώ­νο­ντας την γε­νι­κή προσ­δο­κί­α της α­να­γεν­νή­σε­ως της ζω­ής της Εκ­­­κλη­σί­ας. Διαβάστε περισσότερα »