μακαρισμοί

Περί των εννέα μακαρισμών (γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)

(Ματθ. 5:3-12)

Α’. «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών». Διαβάστε περισσότερα »