Μάρκελλος Καρακαλληνός

Η πνευματική κατάστασις του ανθρώπου (Μοναχού Μαρκέλλου Καρακαλληνού)

Παραινετική επιστολή δια τας σχέσεις μας προς τον πλησίον και διά την σημασίαν των θλίψεων Διαβάστε περισσότερα »