Λαγουρός Αθανάσιος

Οι δύο Κανόνες (Πεζός και Ιαμβικός) των Θεοφανείων (Πρωτ. Αθανάσιος Στ. Λαγουρός)

theofan

ΜΕ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΤHN ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚH

ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἑρμηνείας

τοῦ ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»

ΑΘΗΝΑΙ 2017

[Νέα ἔκδοση]

Θεοφάνεια: «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» καὶ «ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις», ζεῖ καὶ διακηρύττει ἡ Ἐκκλησία. Διαβάστε περισσότερα »

Οι δύο Κανόνες (Πεζός και Ιαμβικός) της Χριστού Γεννήσεως (Πρωτ. Αθανάσιος Στ. Λαγουρός)

kanones_xrist

ΜΕ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΤHN ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚH

ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἑρμηνείας

τοῦ ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»

ΑΘΗΝΑΙ 2017

[Νέα ἔκδοση]

Μιὰ ἐνδιαφέρουσα, πρωτότυπη καὶ χρήσιμη ἔκδοση. Ἀπὸ τὸν Πρόλογο παρατίθεται κατωτέρω μικρὸ ἀπόσπασμα:

Διαβάστε περισσότερα »

Ναι ή όχι στην «Μετάφραση» της Λειτουργικής Γλώσσης – Ένα ερωτηματολόγιο – π. Αθανάσιος Λαγουρός

Ἕνα βιβλίο μικρὸ μὲν σὲ σχῆμα, ἀλλὰ γραμμένο μὲ μεγάλη πνοὴ καὶ ζωντανὸ παλμὸ, ἐκυκλοφορήθη πρὸ ἔτους. Τότε εἶχε σχεδιασθῆ καὶ καταγραφῆ ἡ παροῦσα βιβλιοκρισία, ἀλλὰ παρέμεινε ἡμιτελὴς καὶ ἀδημοσίευτη· ἐπειδή, ὅμως, τὸ ἀντικείμενό της παραμένει ἐπίκαιρο, δὲν θὰ ἦταν μάταιο νὰ παρουσιασθῇ σήμερα…

Διαβάστε περισσότερα »

Ναι ή όχι στην μετάφραση της Λειτουργικής Γλώσσας: Ένα ερωτηματολόγιο (π. Αθανάσιος Λαγουρός)

Ο π. Αθανάσιος Στ. Λαγουρός είναι πτυχ. Νομικής, εφημέριος του Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής (ομων. δήμου) της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πατέρας τριών παιδιών.
Τα κατωτέρω ερωτήματα αποτελούν «περίληψη» μικρού βιβλίου με τον ίδιο τίτλο, που έχει κυκλοφορηθεί από τις εκδ. «ΤΗΝΟΣ».

Διαβάστε περισσότερα »

Ναι ή όχι στην «Μετάφραση» της Λειρουργικής Γλώσσης – Ένα ερωτηματολόγιο (π. Αθανάσιος Στ. Λαγουρός)

Το παρόν τευχίδιο αποτελεί κατά βάσιν ανάτυπο άρθρου, υπό μορφήν ερωτηματολογίου, δημοσιευθέντος στο περιοδ. «Χριστιανική Βιβλιογραφία» (τ. 42, Ιαν. – Μάρτ. 2009). Λίγα συ­μπληρωματικά ερωτήματα δημοσιεύθηκαν στο μεθεπόμενο τεύχος (44, Ιούλ. – Σεπτ. 2009). Τέλος εδώ ενώθηκαν, αναπτύ­χθηκαν κάπως περισσότερο και εμπλουτίσθηκαν με μερικές δι­ευκρινίσεις, αφού δεν εμποδίζει ο πιεστικός χώρος του περιοδι­κού. (…)

Εκδόσεις “ΤΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα »