ησυχασμός

Ησυχασμός και εθνεγερσία (Γεώργιος Μαντζαρίδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

Κεντρική ομιλία στην 1η ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Η πολυδιάστατη, διαχρονική και οικουμενικὴ Επανάσταση του 1821». Το Συνέδριο διοργάνωσαν η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου και η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς (Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021)

Διαβάστε περισσότερα »

Από τον Βαρλαάμ Καλαβρό έως τη σημερινή κρίση (Σπύρος Β. Μπαζίνας, Νομικός σύμβουλος, τ. ανώτερο στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΗΕ)

Με το άρθρο του στη Wall Street Journal της 22.12.2019 με τίτλο «Οι κατηγορίες (κατά του προέδρου Τραμπ) και η αναγέννηση. Η ενάρετη πολιτική των Ιταλών ανθρωπιστών δείχνει την έξοδο από την τρέχουσα δυσαρέσκεια της Αμερικής», ο James Hankins, καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «Virtue Politics: Soulcraft and Statecraft in Renaissance Italy», υποστηρίζει τη θέση ότι η απάντηση στη σημερινή πολιτική κρίση στις ΗΠΑ βρίσκεται στην ελπίδα για μια νέα Αναγέννηση, που θα έλθει αν δώσουμε έμφαση στις ανθρωπιστικές σπουδές και έχουμε περισσότερο ενάρετους πολιτικούς και πολίτες, όπως ακριβώς έγινε στη Δυτική Ευρώπη τον 15ο και 16ο αιώνα. Διαβάστε περισσότερα »

Το πνευματικό κίνημα των Κολλυβάδων (Νικόλαος Ντανυλέβυτς, Φοιτητής Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας)

Στην ιστο­ρί­α του Α­γί­ου Όρους ανα­φέ­ρο­νται πολ­λές προ­σπά­θει­ες των μο­να­χών του να εμ­βα­θύ­νουν στο πνεύ­μα της Ορ­θο­δο­ξί­ας, και μι­α από αυ­τές, ή­ταν η δι­δα­σκα­λί­α του Ησυ­χα­σμού. Αλ­λά σι­γά-σι­γά αυτή η δι­δα­σκα­λί­α της η­συ­χα­στι­κής πα­ρα­δό­σε­ως φαί­νε­ται να λη­σμο­νή­θη­κε. Α­πό την πο­λύ­χρο­νη α­φάνει­ά της, ό­μως, την έβγα­λε και την ξα­να­ζω­ντά­νευ­σε έ­να άλ­λο μο­να­χι­κό κίνη­μα, λι­γότε­ρο γνω­στό, αλ­λά εξ ίσου σπου­δαίο, σύμ­φω­να με τα α­πο­τε­λέ­σμα­τά του, το κί­νη­μα των Κολ­λυ­βά­δων. Το α­ντι­κεί­με­νο του α­γώνα τους ή­ταν η ανα­γέν­νη­ση της λει­τουρ­γι­κής και πνευ­μα­τι­κής ζω­ής της Εκ­κ­λη­σίας και του ορ­θο­δό­ξου λα­ού κα­τά τον Ι­Η’ αι­ώ­να. Το κίνη­μα των Κολ­λυ­βά­δων, ή ό­πως το ονο­μά­ζει ο Σέρ­βος αρ­χιμ. Αμ­φι­λό­χι­ος Ρά­ντο­βιτς, (νυν Μη­τρο­πο­λί­της Μαυ­ρο­βου­νί­ου), η “Φι­λο­κα­λι­κή α­να­γέν­νη­σις” , έ­δω­σε την ορ­θό­δο­ξη α­πά­ν­τη­ση στις α­παι­τήσεις και το πνεύ­μα της ε­πο­χής: στον Δι­α­φω­τι­σμό και τον δυ­τι­κό ορ­θο­­λο­γι­σμό, δι­και­ώ­νο­ντας την γε­νι­κή προσ­δο­κί­α της α­να­γεν­νή­σε­ως της ζω­ής της Εκ­­­κλη­σί­ας. Διαβάστε περισσότερα »