Εφημερίδα "Ο Εκκλησιολόγος"

Η εξαφάνιση της παιδικότητας και το σύγχρονο σχολείο – Προτάσεις για τη διάσωση και τη διατήρησή της (π. Ευάγγελος Πριγκιπάκης, Δρ Θεολογίας – Δρ. Φιλοσοφίας)

Εισήγηση στο 38ο Παιδαγωγικό Συνέδριο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών με θέμα «Αναζητώντας τη χαμένη Παιδικότητα στα σημερινά παιδιά», στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2023. Πρώτη τμηματική δημοσίευση στην εφημερίδα «Ο Εκκλησιολόγος»  803/ 25-02-2023. Διαβάστε περισσότερα »

Έφθα­σε η ώ­ρα να δρέ­ψω­με τους πι­κρούς καρ­πούς του «ευ­ρω­πα­ϊ­κού εκ­συγ­χρονισμού» μας…

Ὡς γνω­στόν, ἡ Γαλ­λία εἶ­ναι ἴ­σως τὸ μό­νον ἐ­πι­σή­μως ἀ­να­κη­ρυ­γμέ­νον «λα­ϊ­κὸν (κο­σμι­κὸν) κρά­τος» τῆς Εὐ­ρώ­πης. Πῶς ὅ­μως μία χώ­ρα, μὲ μα­κρὰν χρι­στι­α­νι­κὴν πα­ρά­δο­σιν, κα­τήν­τη­σε νὰ ἐ­πι­ση­μο­ποι­ή­σῃ σή­με­ρα ἕ­να ἄ­θρη­σκον (ἄ­θε­ον) κα­θε­στώς;

Διαβάστε περισσότερα »

Ο Ακάθιστος Ύμνος εις την Κωνσταντινούπολιν (Υπό Ακακαίου του Σαββαΐτου)

«Ὑ­πῆρ­χεν εἰς τὴν Κων­σταν­τι­νού­πο­λιν κά­ποιο ἀν­δρῶ­ον μο­να­στή­ρι­ον λε­γό­με­νον τοῦ Ἀ­βάσ­σου(*). Ἡ ὀ­νο­μα­σία του αὐ­τὴ ἴ­σως νὰ προ­έρ­χε­ται ἀ­πὸ τὸ ὄ­νο­μα τοῦ κτί­το­ρος, ὅ­μως ἦ­ταν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νον εἰς τὴν Ὑ­πε­ρέν­δο­ξον Δέ­σποι­ναν ἡ­μῶν, τὴν Θε­ο­τό­κον, ἡ ὁ­ποία ἐ­κεῖ ὀ­νο­μά­ζε­ται «Ἀ­βασ­σι­ώ­τισ­σα» καὶ ἐ­πι­τε­λεῖ πάμ­πολ­λα θαύ­μα­τα. Συ­νή­θι­ζαν λοι­πὸν ὅ­λοι οἱ καλ­λί­φω­νοι ψάλ­ται νὰ με­τα­βαί­νουν ἐ­κεῖ, διὰ τὴν ἀ­γρυ­πνί­αν τοῦ «Ἀ­κα­θί­στου», ὡς λέ­γε­ται. Προ­κα­λοῦ­σαν ὅ­μως θό­ρυ­βον καὶ με­γά­λην ἀ­να­τα­ρα­χὴν εἰς τὸ μο­να­στή­ρι­ον. Οἱ μο­να­χοὶ θέ­λον­τες, κα­τὰ τὴν τά­ξιν, νὰ δι­α­φυ­λά­ξουν τὴν κα­τά­νυ­ξιν τῆς ἁ­γί­ας Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, ἀ­γα­να­κτοῦ­σαν. Τὸ ἔ­θος ὅ­μως ἦ­το πα­λαι­όν, καὶ οἱ μο­να­χοὶ δὲν εἶ­χαν τί νὰ κά­μουν.

Διαβάστε περισσότερα »