Εμμαούς

Προς Εμμαούς (Lev Gillet, μοναχός της Ανατολικής Εκκλησίας)

«…Και ιδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κώμην απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ, η όνομα ᾿Εμμαούς … Και εγένετο εν τω ομιλείν αυτοὺς και συζητείν και αυτὸς ο Ιησούς εγγίσας συνεπορεύετο αυτοίς…» (Λουκ. κδ΄, 13-15)

Αξίζει πράγματι να μελετήσωμε, να εξετάσωμε καλύτερα τον τρόπον, με τον οποίον ο Ιησούς Χριστός επλησίασε τον Κλεόπα και τον άλλον μαθητὴν καθ’ οδόν προς Εμμαούς.

Διαβάστε περισσότερα »