Αρχιερωσύνη

Οι εργάτες του Ευαγγελίου και τα αξιώματα (Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντὰ

Ἐν τῇ ἀγαπητῇ «Ἐνορίᾳ» τῆς 1-5-59 δημοσιεύεται (ἢ μᾶλλον ἀναδημοσιεύεται) ἄρθρον τοῦ κ. Τσαταλοῦ περὶ ἀναδιοργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἐν ᾦ, μεταξὺ ἄλλων ὀρθοτάτων ἐν πολλοῖς παρατηρήσεων, ὑπάρχει καὶ τις, εὐγενὴς πάντως, ἐπίκρισις ἐναντίον ὡρισμένων Κληρικῶν, διότι «κατὰ γενικὸν κανόνα ἀποφεύγουν τὴν ἀρχιερωσύνην». Ἂς μοι ἐπιτρέψῃ ὁ καλὸς ἀρθρογράφος μίαν ὀξείαν διαφωνίαν ἐν τῷ προκειμένῳ ζητήματι. Διαβάστε περισσότερα »

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την προς Εβραίους επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην την Γ’ Κυριακή των νηστειών (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Εβρ. δ΄ 14 – ε’ 6)

– Της αρχιερωσύνης το έργον, και την εξ αυτής ωφέλειαν διδάσκει διά των σήμερον αναγνωσθέντων λόγων ο θεόπνευστος του Κυρίου απόστολος΄ και το μεν έργον, λέγει, του αρχιερέως αστίν η προς τον Θεόν μεσιτεία, και η προσφορά των θυσιών και των δώρων΄ η δε ωφέλειά εστιν η αιώνιος των ψυχών σωτηρία.

– Τα δύο είδη των παθών. Μπορούν τα αδιάβλητα πάθη να καταλήξουν σε αμαρτία;

– Ο Ιησούς Χριστός αμέτοχος των διαβλητών παθών.

– Γιατί ο Ιησούς Χριστός γίνεται συμπαθής στις ασθένειες των ανθρώπων;

Ποιος είναι ο θρόνος της χάριτος στον οποίον αναφέρεται ο απόστολος Παύλος; Υπάρχει και άλλος θρόνος;

– Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αρχιερέως.

– Συγκατάβασις και συμπάθεια πρέπει εις τον αρχιερέα, καθότι κι αυτός φορεί ασθένειαν, δηλαδή της φύσεως την αδυναμία εκ της οποίας προέρχεται η αμαρτία.

– Από πού λαμβάνει ο αρχιερεύς της αρχιερωσύνης την αξία;

– Σχέση του εν νόμω τυπικού αρχιερέως και του αρχιερέως Ιησού Χριστού. Διαβάστε περισσότερα »