Σειρά ΕΡΕΙΣΜΑ (‘ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ. Λόγος περί Παίδων καλής Αγωγής)

‘ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ. Λόγος περί Παίδων καλής Αγωγής’

(Μοναχού Γρηγορίου του Μολδαβού, Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου)

(Εκδόσεις ΤΗΝΟΣ)

Το αίτημα της αγωγής των παίδων κατά τον 18ον αι., δηλαδή εις το λυκόφως του Οθωμανικού ζυγού και το λυκαυγές του Διαφωτισμού, ήταν καίριον για τους λαούς των Βαλκανίων· γι’ αυτό, εις την θέσι της ευρωπαϊκής αγωγής, οπού έφεραν εις τα σχολεία του Γένους οι «ψευδολιμπερτίνοι» Έλληνες Διαφωτιστές, οι μακάριοι «Κολλυβάδες» επρόβαλαν μία «Χριστιανική Παιδαγωγία»… Παρά ταύτα η «επιμελώς θεωρηθείσα», υπό του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Χριστιανική Παιδαγωγία» δεν εξεδόθη ποτέ. Η παρούσα, λοιπόν, έκδοσις αποτελεί την πρώτην τύποις δημοσίευσί της… Ο συγγραφεύς της, ο οποίος φαίνεται να είναι άνθρωπος μεγάλης αυτοσυνειδησίας, συνέταξε τούτο το πονημάτιον εμφορούμενος από θείον ζήλο για την ορθόδοξον νεολαία της εποχής του… Κατόπιν εκτενούς αναλύσεως ευλόγως τίθεται το ερώτημα: Θα ήταν άστοχον άραγε να εκληφθή η «Χριστιανική Παιδαγωγία» ως ένα άγνωστον έργον, ως ένα κεχαριτωμένον απόσταγμα της γραφίδος «του εν αρίστοις Διδασκάλοις κυρίου Νικοδήμου του Ναξίου»;

Εισαγωγή του βιβλίου (Αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών Πάτρας) Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν έγραφεν απλώς. Ούτε του έφθανεν η ικανοποίησις εκ της πίστεως των αληθειών, που έγραφε. Το κίνητρον όλου του συγγραφικού του έργου, υπήρξεν ο υπέρτατος νόμος της ζωής της ψυχής: η Αγάπη. Ο θείος Νικόδημος ηγάπα περιπαθώς, διό και έγραφε γλαφυρώς. Δεν έδιδε ξηράς συνταγάς. Αι τρέμουσαι οστεώδεις χείρες του, παρεσκεύαζον τα φάρμακα δια την σωτηρίαν των συνανθρώπων του, και η μεγάλη και καθαρά καρδία του εφλέγετο εις την κάμινον της προσευχής, δια να γίνουν λυσιτελή. Ο ιερός πατήρ έζησεν, ήθλησε νομίμως, εφωτίσθη, ηγάπησε και έγραψεν. Ως κοπιών γεωργός, εις το νοητόν του Κυρίου γεώργιον, εγεύετο αυτός πρώτος τον καλλίκαρπον της χάριτος και, ηλλοιωμένος από την θείαν ενέργειαν, τον μετέδιδεν ιεροπρεπώς και εις τους αδελφούς του, διότι ο άγιος Νικόδημος προ παντός ηγάπα, ηγάπα τον Χριστόν και τον πλησίον.

(Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης)
melanod
Το μελανοδοχείον του αγίου Νικοδήμου
(Ι.Μ. Μ. Βατοπαιδίου
[Ψήφοι: 12 Βαθμολογία: 4.6]