Κυριακοδρόμιο εις τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Ε’ ΜΕΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΦΩΤΑ – ΥΨΩΣΙΣ – ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ) (Ερμηνείες και λόγοι στις Αποστολικές περικοπές των Κυριακών του έτους)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Κυριακή των Προπατόρων

Απόστολος Κυριακής των Προπατόρων: Ομιλία περί της δευτέρας του Χριστού παρουσίας και της μελλούσης κρίσεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

52) Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής προ της Χριστού γεννήσεως: Ερμηνεία εις την προς Εβραίους επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα την Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως: Ομιλία περί της των υλικών και γηίνων πραγμάτων προσπαθείας και προσηλώσεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

53) Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν

Αποστολικό ανάγνωσμα την Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν: Ομιλία περί του παλαιού ανθρώπου, και του νέου, του κατά Θεόν κτισθέντος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

________________________________

ΦΩΤΑ

54) Κυριακή προ των Φώτων

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής προ των Φώτων: Ερμηνεία εις την δευτέραν προς Τιμόθεον επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα την Κυριακή προ των Φώτων: Ομιλία περί θανάτου και των οδυνών αυτού, και περί του, πώς οι ωδίνες του θανάτου λύονται (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

56) Κυριακή μετά τα Φώτα

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής μετά τα Φώτα: Ερμηνεία εις την προς Εφεσίους επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

__________________________

ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

57) Προ της Υψώσεως

Ομιλία περί των ειδών της καυχήσεως, και περί του, διά τί ο απόστολος καταλιπών παν άλλο καύχημα, εκαυχάτο εν τω Σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 

Μετά την Ύψωσιν Απόστολος Κυριακής Μετά την Ύψωσιν: Ομιλία περί του, ότι η σταύρωσις των επιθυμιών, και η ακινησία προς το κακόν, και η νέκρωσις των παθών, ουκ έστιν αδύνατον εις την φύσιν των ανθρώπων (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

_____________________________

ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Κυριακή Πατέρων της Δ’ Οικ. Συνόδου:

Ομιλία μετά την προς Τίτον επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην τη Κυριακή των πατέρων της τετάρτης συνόδου εις το, “Πιστός ο λόγος”. Περί του, ότι η εις Χριστόν πίστις εστίν αληθής, και βεβαία, και αναντίρρητος (Νικηφόρος Θεοτόκης)

 

Κυριακή των Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής των Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου: Ομιλία περί πίστεως θερμής, και ολιγοπιστίας, και πόθεν αύται προσγίνονται (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 

[Ψήφοι: 7 Βαθμολογία: 4.7]