Κυριακοδρόμιο εις τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Δ’ ΜΕΡΟΣ: ΙΗ – ΛΒ ΚΥΡΙΑΚΗ) (Ερμηνείες και λόγοι στις Αποστολικές περικοπές των Κυριακών του έτους)

27) ΙΗ’ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την δευτέραν προς Κορινθίους επιστολήν του Παύλου την αναγινωσκομένην την ΙΗ’ Κυριακή (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα ΙΗ’ Κυριακής: Ομιλία περί ελεημοσύνης (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

28) ΙΘ’ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό ανάγνωσμα ΙΘ’ Κυριακής: Ερμηνεία εις την δευτέραν προς Κορινθίους επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα ΙΘ’ Κυριακής: Ομιλία περί του, όστις πληροφορηθή, ότι πάσα δυστυχία και οδύνη εκ Θεού εστίν, αυτή η πληροφορία γίνεται βάλσαμον θεραπευτικόν πάσης οδύνης και θλίψεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

29) Κ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα K’ Κυριακής: Ερμηνεία εις την προς Γαλάτας επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα K’ Κυριακής: Ομιλία περί συκοφαντίας, και τίνι τρόπω δει απολογείσθαι κατά των συκοφαντούντων ημάς (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

30) ΚΑ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα KΑ’ Κυριακής: Ερμηνεία εις την προς Γαλάτας επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα KA’ Κυριακής: Ομιλία περί του ότι η αρετή εστι κατά φύσιν, παρά φύσιν δε η κακία (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

31) ΚΒ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την προς Γαλάτας επιστολή του Παύλου της ΚΒ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα KB’ Κυριακής: Ομιλία περί ανθρωπαρεσκείας, ότι η ανθρωπαρέσκεια κατακρημνίζει τους ανθρώπους εις πολλά και μεγάλα αμαρτήματα (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

32) ΚΓ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

33) ΚΔ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την προς Εφεσίους επιστολή του Παύλου της ΚΔ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα KΔ’ Κυριακής: Ομιλία περί του, ότι ο Χριστός εστιν η ειρήνη ημών, και ότι αυτός εστίν ο δοτήρ της αληθινής ειρήνης (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

34) ΚΕ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Αποστολικό ανάγνωσμα ΚΕ΄ Κυριακής: Ομιλία περί του, ότι η μεταξύ των ανθρώπων συμφωνία εστίν η πηγή πάσης ευτυχίας, και της αιωνίου σωτηρίας η πρόξενος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

35) ΚΣΤ’ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την προς Εφεσίους επιστολή του Παύλου της ΚΣΤ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα ΚΣΤ΄ Κυριακής: Ομιλία περί μέθης και ότι αυτή εστιν αμαρτία πολύ μεγάλη (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

36) ΚΖ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

37) ΚΗ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

38) ΚΘ’ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην την ΚΘ΄ Κυριακή (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα ΚΘ΄ Κυριακής: Ομιλία περί του, ότι ο αποστολικός λόγος «απεκδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις πράξεσιν αυτού, και ενδυσάμενοι τον νέον, τον ανακαινούμενον εις επίγνωσιν κατ’ εικόνα του κτίσαντος», ουκ έστι συμβουλή, αλλά νομοθεσία’ και ότι η εκπλήρωσις τών τε δεσποτικών προσταγμάτων, και του αποστολικού τούτου προστάγματος, ουκ έστιν έργον αδύνατον’ και οι λέγοντες αδύνατον την τούτων εκπλήρωσιν, βλασφημούσι κατά του Θεού (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

39) Λ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

40) ΛΑ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

41) ΛΒ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την πρώτην προς Τιμόθεον επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην την ΛΒ΄ Κυριακή (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα ΛΒ΄ Κυριακής: Ομιλία περί του, ότι η ευσέβειά εστι προς πάντα ωφέλιμος, και περί των εις τους παρόντας καιρούς απορριψάντων αυτήν παντελώς, και γεγονότων απίστων, και εξ ολοκλήρου ασεβών και αθέων (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 

[Ψήφοι: 8 Βαθμολογία: 4.1]