Κριτική στην έννοια του εγκεφαλικού θανάτου (Κ. Γ. Καρακατσάνης – Ι.Ν. Τσανάκας)

Αφ’ ότου η έννοια του «εγκεφα­λικού θανάτου» εισήχθη στην ιατρι­κή ορολογία, έχουν προκύψει επαρ­κείς μαρτυρίες που δείχνουν ότι η έννοια αυτή βασίζεται σε ασα­φές θεωρητικό υπόβαθρο. Η θεώ­ρηση του «εγκεφαλικού θανάτου» δοκιμάζεται από ενδογενείς ανε­πάρκειες τόσο στη σχέση ιατρικών δοκιμασιών-κριτηρίων όσο και στη σχέση κριτηρίων-ορισμού. Εί­ναι σήμερα εμφανές ότι υπάρχουν υπολειπόμενες λειτουργίες του αυτόνομου νευρικού συστήματος στους «εγκεφαλικά νεκρούς» ασθε­νείς. Δεδομένου ότι σε ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε βαθύ κώμα, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της συνείδησης, η διάγνωση του «εγκεφαλικού θανάτου» βασίζεται σε μια αναπόδεικτη υπόθεση. Στο παρόν άρθρο ε­πιχειρείται επίσης μία κριτική εκ­τίμηση του ρόλου και των περιορι­σμών των επιβεβαιωτικών δοκιμα­σιών στη διάγνωση του «εγκεφαλικού θανάτου». Τελικώς επισημαί­νεται ότι η σφαιρική προσέγγιση του θέματος αυτού στον άνθρω­πο πρέπει απαραίτητα να συμπερι­λαμβάνει την επισκόπηση του περιεχομένου της συνείδησης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας εδώ

(Πηγή: ‘ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ’)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]