Η αλήθεια για την Ομοιοπαθητική (Σεβ. Μητροπολίτη Ηλείας Γερμανού)

Τον τελευταίο καιρό είδαν το φως στον τύπο δημοσιεύματα για την ομοιοπαθητική στην Ελλάδα, προφανώς λόγω της σχετικής δίκης με κατηγορούμενο τον ομοιοπαθητικό κ. Διαμαντίδη και σαν αντιπερισπασμός των όσων λέγονται και γράφονται. Πρέπει πάνω σ’ αυτά οι πιστοί να γνωρίζουν: 1. H ομοιοπαθητική ως θεραπευτική μέ­θοδος σε καμμία ιατρική Σχολή της Πατρί­δος μας, αλλά, απ’ όσα γνωρίζω, και σε καμ­μία χώρα του πολιτισμένου κόσμου δεν δι­δάσκεται, αλλ’ ούτε δίδεται τοιαύτη ειδικό­τητα εις ιατρούς. Δια τούτο τα γραφόμενα περί «εναλλακτικού Νόμπελ» είναι εφεύρε­ση επιτηδείων προς παραπλάνησιν αφελών αρρώστων συνανθρώπων μας.

2. Οι Χριστιανοί μας, πρέπει να γνωρίζουν ότι δύο είναι οι βασικές αρχές της ομοιοπα­θητικής θεραπευτικής:

Πρώτη: Η πεπλανημένη πίστη ότι εις την φύσιν υπάρχει μία παγκόσμια υπερβατική «θεία δύναμη», την οποία μάλιστα οι ομοιο­παθητικοί συσχετίζουν με την υπό των δια­φόρων ειδωλολατρικών θρησκειών και παραθρησκευτικών σημερινών ομάδων, όπως π.χ. της Νέας Εποχής, η οποία (θεία δύναμη) κι­νεί το σύμπαν, εισρέει εις τον ανθρώπινον οργανισμόν και διαπερνά τα κύτταρα του αν­θρώπου. (Πανθεϊστική αντίληψις του σύμ­παντος). Η διατάραξη της ροής αυτής της θείας δυνάμεως εις τον ανθρώπινον οργανι­σμόν, πιστεύουν οι ομοιοπαθητικοί θερα­πευτές, δημιουργεί τις ασθένειες στον άνθρωπον! Στην συνέχεια πιστεύουν και διδάσκουν, ότι αυτή η «θεϊκή ζωτική συμπαντική δύνα­μη» μένει κρυμμένη και αποκοιμισμένη σε κάποιες ουσίες, από τις οποίες απελευθε­ρώνεται με την ενεργοποίησή της, που συν­τελείται με την «δυναμοποίηση». Η «δυναμοποίηση» γίνεται από τους ομοιοπαθητι­κούς δια μεν τις διαλυτές ουσίες μέσα σε νε­ρό ή οινόπνευμα, που τις αραιώνουν σταδια­κώς και συνεχώς ώστε να μη μείνει στο τέλος τίποτε από το στοιχείο που αραίωσαν, τις δε μη διαλυτές με διαρκή τριβή στο γουδί του φαρμακοτρίφτη. Πιστεύουν, ότι «όσο μεγα­λύτερη αραίωση γίνεται στην ουσία, τόσο πιο ελεύθερη, άυλη και αιθέρια αυτή γίνεται, παίρνοντας έτσι όλο και μεγαλύτερη μαγική ιαματική δύναμη»! Αυτά τα ανούσια διαλύ­ματα λαμβανόμενα από τους ασθενείς αν­θρώπους τους δίνουν την θεραπείαν!

Δεύτερη βασική αρχή της ομοιοπαθητικής θεραπευτικής είναι ότι τα «όμοια θερα­πεύονται από τα όμοια». Δηλαδή ότι οι ου­σίες που προκαλούν μια ασθένεια, αυτές οι ίδιες λαμβανόμενες την θεραπεύουν. Ή ό­πως λέγεται λαϊκά «το ένα κακό διώκει το άλλο κακό». Αυτή όμως η αρχή ουδέποτε έ­χει αποδειχθεί επιστημονικώς και ποτέ και πουθενά δεν έχει γίνει δεκτή από τους επι­στήμονας ειδικούς. Φαντασθήτε δηλαδή έ­ναν άνθρωπον που έχει υψηλή χοληστερίνη, για να την ρίξει να τρώει ζωικά λίπη, αυγά κ.λπ. ή έναν άλλον που έχει υπέρταση, να πίνει κρασί για να την κατεβάσει! Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα περί αυτών μπορεί να μελετήσει τα εξής βιβλία: α) Αθανασίου Αβραμίδη, Επίκουρου Κα­θηγητή Ιατρικής Αθηνών, «Η Ομοιοπαθητι­κή υπό το πρίσμα της ιατρικής επιστήμης», έκδοση Υπακοή, Αθήναι 1996, β) Του αυ­τού, «Ανορθόδοξες θεραπευτικές μέθοδοι της Νέας Εποχής», έκδοση -Φωτοδότες, Αθήναι 1998 και γ) «Η Ομοιοπαθητική ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Πίστη», Πρω­τοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος, Πολύ­γυρος 1998.

3. Λέγεται ακόμη, δια να προκαλούνται προφανώς εντυπώσεις, ότι στην Ευρώπη ε­κείνοι που δείχνουν εμπιστοσύνη στην ο­μοιοπαθητική θεραπευτική «κυμαίνονται α­νάλογα με την χώρα από 30-50%, ενώ στη χώρα μας, ευτυχώς, χαμηλότερα». Αλλ’ αυ­τό, και αν ο ισχυρισμός είναι αληθής – εγώ το αμφισβητώ – δεν είναι επιχείρημα. Διότι και στην μαγεία και στα μέντιουμ και στους αστρολόγους και στις χαρτορίχτρες και τις καφετζούδες πηγαίνουν πολλοί άνθρωποι. Αυτό όμως δεν είναι τεκμήριον αναγνωρί­σεως της επιστημονικής τους καταξιώσεως ή της αληθείας. Απεναντίας επιβεβαιώνει την αρχή, ότι όταν οι άνθρωποι χάνουν την αλήθεια, καταφεύγουν στα υποκατάστατά της.

4. Τέλος ισχυρίζονται ότι το Εναλλακτικό Νόμπελ δόθηκε για τη μεγάλη του προσφο­ρά «στην αναβίωση της Ομοιοπαθητικής, με αποτέλεσμα σήμερα να διεκδικεί μια θέση στην επιστήμη ως αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας». Δηλαδή από τους ίδιους τους ομοιοπαθητικούς ομολογούνται δύο πράγ­ματα: Πρώτον ότι η ομοιοπαθητική δεν είναι ε­πιστήμη, αλλά τώρα «διεκδικεί μια θέση στην επιστήμη». Και δεύτερον ότι η ομοιοπαθητική είναι παλαιά μέθοδος που ξεχάστηκε, προφανώς για τα μη καλά αποτελέσματά της και τώρα γίνεται προσπάθεια από τους σημερινούς ο­μοιοπαθητικούς για «την αναβίωσή της». Δυστυχώς εκεί εφθάσαμε, να υπάρχουν άνθρωποι που στο τέλος του εικοστού αιώ­νος νοσταλγούν να επαναφέρουν την αν­θρωπότητα στον μεσαίωνα, στην πικραγγου­ριά και το νερό του Καματερού! Γι’ αυτό συνιστούμε στους πιστούς να μην έχουν καμμία σχέση με τις ομοιοπαθητικές και τις άλλες αμφιβόλου αποτελέσματος δια­φημιζόμενες μεθόδους θεραπείας, αλλά για τις ασθένειές των να εμπιστεύονται τους ανεγνωρισμένους ιατρούς, που χρησιμοποι­ούν τα δεδομένα της παγκοσμίως αναγνωρι­ζομένης ιατρικής επιστήμης και να μη επι­στρέψουν εις «τα ασθενή και πτωχά στοι­χεία» του πεπτωκότος άνθρωπου (Γαλάτας Δ’ 8-11).

(Πηγή: Εφημερίδα “Αλήθεια”)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]