ΕΦΕΤ: Προσοχή στα τρόφιμα με ΓΤΟ ή ΓΤ

Πώς μπορεί να αναγνωρίσει ο καταναλωτής ότι ένα τρόφιμο περιέχει γενετικά τροποποιημένο οργανισμό (ΓΤΟ) ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένα συστατικά;  Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, από την πλευρά του, έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2000 έρευνα στα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες που κυκλοφορούν, για το αν περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά ή οργανισμούς.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι το 5,7% των τροφίμων που ελέγχθηκαν το 2002 περιείχε γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Οσο για το 2003, σύμφωνα πάντα με τον ΕΦΕΤ, από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ελέγχων δεν προέκυψαν μη κανονικά δείγματα.

Πάντως, για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και ασχέτως των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο κυβέρνησης και Ε.Ε., ειδικοί επιστήμονες του ΕΦΕΤ απαντούν στα σημαντικότερα ερωτήματα που αφορούν τα τρόφιμα με γενετικά τροποποιημένα συστατικά ή οργανισμούς.

Ερ.: Πώς μπορεί να αναγνωρίσει ο καταναλωτής ότι ένα τρόφιμο περιέχει γενετικά τροποποιημένο οργανισμό (ΓΤΟ) ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένα συστατικά;

Απ.: Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται για την παρουσία ΓΤΟ ή ΓΤ συστατικών στα τρόφιμα από την επισήμανση των τροφίμων. Σύμφωνα με τους δύο νέους Κανονισμούς της Ε.Ε., απαιτείται να αναγράφεται στα προϊόντα που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, ή περιέχουν συστατικά που παράγονται από ΓΤΟ, ή ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ ότι «παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο συστατικό» ή «περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό». Η επισήμανση των ΓΤ προϊόντων είναι υποχρεωτική και απαιτείται ανεξάρτητα αν ανιχνεύεται το γενετικά τροποποιημένο DNA ή η γενετικά τροποποιημένη πρωτεΐνη.

Εξαιρούνται τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που περιέχουν υλικό το οποίο περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ σε ποσοστό μικρότερο του 0,9% επί κάθε μεμονωμένου συστατικού του τροφίμου ή επί κάθε ζωοτροφής από την οποία συντίθεται, εφόσον η παρουσία αυτή είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη.

Παραπλανητική θεωρείται η επισήμανση των τροφίμων που αναφέρουν ότι «δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο οργανισμό».

Ερ.: Τι κάνει ο ΕΦΕΤ για να διασφαλίσει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας;

Απ.: Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη καλύψει τις περισσότερες υποχρεώσεις που δημιουργεί η εφαρμογή της νέας κοινοτικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα την:

1Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης νέων γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη οργανώσει κατάλληλη υπηρεσία η οποία επεξεργάζεται τους φακέλους με τις αιτήσεις για κυκλοφορία νέων γενετικά τροποποιημένων τροφίμων που αποστέλλει η Ε.Ε. Η τελική εισήγηση του ΕΦΕΤ θα γίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων-ΕΣΕΤ, το οποίο είναι γνωμοδοτικό όργανο του ΕΦΕΤ αποτελούμενο από ειδικούς επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους. Στην αξιολόγηση αυτή είναι απαραίτητη η συνεργασία των συναρμόδιων αρχών (Γενικό Χημείο του Κράτους, υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΥΠΕΧΩΔΕ). Μέχρι σήμερα έχουν αξιολογηθεί από τον ΕΦΕΤ όλες οι αιτήσεις για έγκριση κυκλοφορίας νέων προϊόντων, όπως ο αραβόσιτος Bt11, ΝΚ603, BtCRY1F 1507, το ρύζι LLRICE62 και η ελαιοκράμβη Ms8xRf3. Σε αυτές ο ΕΦΕΤ έχει τεκμηριώσει τους λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί με την έγκριση της κυκλοφορίας τους στην αγορά με τα υπάρχοντα δεδομένα.

Περισσότεροι έλεγχοι

2. Εντατικοποίηση των ελέγχων με σκοπό τη διασφάλιση ότι οι επισημάνσεις των τροφίμων ανταποκρίνονται στο περιεχόμενό τους.

Ο ΕΦΕΤ, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που παρουσιάζει η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, αλλά και της επιτακτικής ανάγκης διενέργειας ελέγχων, ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2000 εθνικό πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο συνεχίζεται έως σήμερα και στο πλαίσιο του οποίου έχουν ληφθεί περισσότερα από 300 δείγματα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που καταναλώνονται στην Ελλάδα.

Από τα αποτελέσματα του 2002 προέκυψε ότι το 5,7% των τροφίμων περιείχε γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του προγράμματος του 2003 δεν προκύπτουν μη κανονικά δείγματα. Το πρόγραμμα θα συνεχίζεται έτσι ώστε να υπάρχει πάντα μια σαφής αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τη συμμετοχή γενετικά τροποποιημένων συστατικών στα τρόφιμα αλλά και της αποτροπής προσπαθειών παραπλάνησης των καταναλωτών.

3. Τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, δηλαδή τη δημιουργία των μηχανισμών που θα μπορούν να προσδιορίζουν την προέλευση των συστατικών των τροφίμων όπως και των μηχανισμών που θα επιτρέπουν την άμεση απόσυρση των τροφίμων από την αγορά σε περίπτωση προβλήματος. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνονται στους σχεδιασμούς των συστημάτων διασφάλισης υγιεινής που υποχρεωτικά πρέπει να τηρεί κάθε επιχείρηση τροφίμων σήμερα. Ο ΕΦΕΤ με τη δημιουργία του μητρώου των επιχειρήσεων τροφίμων θα μπορεί να διασφαλίσει τον έλεγχο σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας.

(Πηγή: "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" – 27/04/2004)
[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]