Επιστολή διαμαρτυρίας καθηγητών Ιατρικής Σχολής σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασσική Ομοιοπαθητική»

Θεσσαλονίκη    30  Ιουλίου   2007

Εξοχότατη κυρία Υπουργέ του ΥΠΕΠΘ,

Πρόσφατα υπέπεσε στην αντίληψή μας η απόφαση του κ. Υφυπουργού  ΥΠΕΠΘ, αριθμ. 91178/Β7 (8), δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 1912, τ. Δεύτερο, 29.12.2006, με την οποίαν ενεκρίθη, από το ακαδ. έτος 2007-2008, η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασσική Ομοιοπαθητική».

Όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, η προαναφερθείσα απόφαση του κ. Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ πάσχει πολλαπλώς από έλλειψη νομιμότητος, ενώ συγχρόνως διαπιστώνεται ότι διάφορα άρθρα της απόφασης αυτής βασίζονται σε εμφανέστατη παρερμηνεία  διατάξεων του Ν 2083/92, με τον οποίον ρυθμίζονται, εκτός των άλλων, και τα αφορώντα στα ΠΜΣ. Για τους λόγους αυτούς, οι υπογράφοντες, μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και ιατροί του Ε.Σ.Υ., θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή  του κ.  Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ πρέπει να ανακληθεί αμέσως.
I. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 

I.A. Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου (ΤΜΣΠΣ) είναι ένα Τμήμα Μηχανικών, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με την Ιατρική Επιστήμη. Περαιτέρω είναι προφανέστατο ότι οποιαδήποτε «Θεραπευτικά Συστήματα» δεν είναι δυνατόν να διδαχθούν από Τμήμα Μηχανικών, αλλά μόνον από μέλη ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών της χώρας μας, διότι διδασκαλία θεραπευτικών μεθόδων από μη ιατρούς είναι δυνατόν να έχει βαριές συνέπειες στην υγεία του Ελληνικού λαού, η οποία προστατεύεται με το άρθρο 5, παρ. 5 του ισχύοντος Συντάγματος.
Επί τη βάσει ποίας λογικής θεσμοθετήθηκε η λειτουργία ΠΜΣ σε «Θεραπευτικά Συστήματα» από Τμήμα Μηχανικών;
 

I.BΗ «Κλασσική Ομοιοπαθητική» – η οποία αποτελεί, σύμφωνα με το αναλυτικό  πρόγραμμα της προαναφερθείσης απόφασης του κ. Υφυπουργού, το κύριο αντικείμενο του ΠΜΣ,  δεν είναι μέθοδος  ανεγνωρισμένη από οποιαδήποτε Ιατρική Σχολή της χώρας.
Ζητήθηκε η γνώμη των Ιατρικών Σχολών, εάν είναι δυνατόν να διδαχθούν διάφορα «θεραπευτικά συστήματα» και η «Κλασσική Ομοιοπαθητική» από Τμήμα Μηχανικών;  
 

I.Γ. Ερωτήθηκε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  – το μόνο αρμόδιο όργανο να εισηγείται εν προκειμένω- εάν είναι δυνατόν να διδάσκονται επί ακαδημαϊκού μάλιστα επιπέδου  «θεραπευτικά συστήματα» από Τμήμα Μηχανικών;
 

Ι.Δ. Για να παρακολουθήσει κάποιος ΠΜΣ –με σκοπό να εξειδικευθεί σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο- πρέπει να έχει παρακολουθήσει το εγκύκλιο πρόγραμμα σπουδών στο αντίστοιχο συναφές Τμήμα ή Σχολή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).  Η «Κλασσική Ομοιοπαθητική», όμως, δεν διδάσκεται στην Ελλάδα σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να θεσμοθετείται ΠΜΣ για γνωστικό αντικείμενο, το οποίο δεν υπάρχει σε προπτυχιακό επίπεδο σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα!
 

I.E. Ποια θα είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατεχόντων τον τίτλο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασσική Ομοιοπαθητική»; Θα μπορούν οι κάτοχοι του Διπλώματος αυτού να ασκούν νομοτύπως, εκτός από την «Κλασσική Ομοιοπαθητική» και τις μεθόδους των «Ολιστικών θεραπευτικών Συστημάτων» -που αποτελεί επίσης αντικείμενο του ΠΜΣ- όπως π.χ. την κλασική Κινεζική Ιατρική, το βελονισμό, την ayurveda, το qi gong, το Reiki, την θεραπεία με διαλογισμό, την χειροπρακτική, τη μουσικοθεραπεία, την ενεργειακή θεραπεία εξ’ αποστάσεως ή ενεργειακή θεραπεία «με επίθεση των χειρών»;
Περαιτέρω, οι Οδοντίατροι, οι οποίοι θα λάβουν το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, θ’ ασκούν νομίμως μόνον την Ομοιοπαθητική Οδοντιατρική ή όλα τα προαναφερθέντα «Ολιστικά Θεραπευτικά Συστήματα»;

Ι.ΣΤ. Ποιες  θα είναι οι δυνατότητες των ιατρών ή Οδοντιάτρων, οι οποίοι θ’αποκτήσουν το Διδακτορικό Δίπλωμα στο αντικείμενο «Θεωρία, Σχεδίαση και Εφαρμογή Πολύπλοκων Συστημάτων»; Θα μπορούν να καταλάβουν θέσεις ΔΕΠ σε Ιατρικές και Οδοντιατρικές Σχολές ή στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων;    
 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 

ΙΙ.Α. Στο άρθρο 10, παρ. 2 του Ν 2083/92, το οποίο επικαλείται η προαναφερθείσα απόφαση 91178/Β7 (8) του κ. Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ, αναγράφεται ότι τα ΠΜΣ πρέπει ν’ αναφέρονται σε συγγενείς ειδικότητες με εκείνες του Τμήματος ή της Σχολής, η οποία οργανώνει και λειτουργεί το συγκεκριμένο ΠΜΣ. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 1β, του Ν 2083/92 την ευθύνη για την οργάνωση του ΠΜΣ την έχει το Τμήμα του Α.Ε.Ι., το οποίο καλύπτει το αντίστοιχο επιστημονικό θέμα του μεταπτυχιακού προγράμματος.  

Όμως, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, το οποίο θα λειτουργήσει το εν λόγω ΠΜΣ, ουδεμία συνάφεια ή σχέση έχει με το γνωστικό αντικείμενο του συγκεκριμένου ΠΜΣ, «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασική Ομοιοπαθητική». Ο ισχυρισμός αυτός αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν γίνονται δεκτοί για την απόκτηση του συζητούμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, το οποίο οργανώνει και λειτουργεί το ΠΜΣ !    

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2α του Ν 2083/92 «εξετάζονται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια το αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος, το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται και οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές. Από τα προαναφερθέντα όμως στις ενότητες Ι.Α., Ι.Β., Ι.Ε.και  Ι.ΣΤ. του παρόντος ουδόλως εξετάσθηκαν οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο της παραγράφου αυτής, προκειμένου να θεσμοθετηθεί αυτό το ΠΜΣ!  
 

II.B. Η απόφαση 91178/Β7(8) του Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ επικαλείται το άρθρο 10, παρ.3 του Ν 2083/92 σύμφωνα με το οποίο η οργάνωση και η λειτουργία του ΠΜΣ είναι δυνατόν να γίνει με τη συνεργασία του αυτού ή άλλου Α.Ε.Ι.

Στη συγκεκριμένη, όμως, περίπτωση ουδεμία συνεργασία με άλλο Α.Ε.Ι. αναφέρεται. Αντίθετα, μάλιστα, προς τον αμέσως προαναφερθέντα Νόμο (άρθρο 10, παρ.3), προβλέπεται αορίστως συνεργασία με «σχετικούς φορείς και χώρους εφαρμογής των εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων», οι οποίοι δεν κατονομάζονται και οι οποίοι, προφανώς, ως τοιούτοι ουδεμία σχέση έχουν προς την απαίτηση του σχετικού Νόμου, να είναι δηλαδή φορείς Α.Ε.Ι. 
 

ΙΙ.Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης ίδρυσης του συζητούμενου ΠΜΣ, «για την υλοποίηση αυτού του ΠΜΣ θα απασχολούνται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. και διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980». Όπως, όμως, προαναφέρθηκε, το Τμήμα Μηχανικών του Αιγαίου ουδεμία συνάφεια έχει με το γνωστικό αντικείμενο των ολιστικών, εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων και της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής. Παρομοίως, το ΔΕΠ του ίδιου Τμήματος ουδεμία σχέση έχει με «θεραπευτικά συστήματα», τα οποία και αποτελούν την ουσία του ΠΜΣ.
Περαιτέρω, τόσο το Π.Δ. 407/80 όσο και το άρθρο 12, παρ. 3 του Ν 2083/92, στα οποία αναφέρεται το άρθρο 8 της απόφασης του Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ ορίζουν ότι οι διδάσκοντες θα πρέπει να κατέχουν διδακτορικό Δίπλωμα και να έχουν υψηλής ποιότητος ερευνητικό  έργο στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Όμως, δεν υπάρχουν  διδάσκοντες, οι οποίοι να προέρχονται «από σχετικούς φορείς και χώρους εφαρμογής εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων» -σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης του κ. Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ- οι οποίοι να κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο αυτού του ΠΜΣ.
 

ΙΙ. Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 4α, του Ν 2083/92, θα πρέπει μέλος ΔΕΠ να επιβλέπει κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. Επίσης, για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 4β, η εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα και στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Δεδομένου ότι ούτε στο Τμήμα Μηχανικών του Παν/μίου του Αιγαίου ούτε σε άλλο Α.Ε.Ι. υπάρχει μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με εκείνο του συζητούμενου ΠΜΣ, «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασσική Ομοιοπαθητική», ποια μέλη ΔΕΠ θα παρακολουθούν και θα εξετάζουν αυτούς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές;
Άρα, τα σχετικά αιτήματα του Νόμου 2083/92, όπως αυτά περιγράφονται στα προαναφερθέντα άρθρα, δεν πληρούνται.                
 

ΙΙ.Ε. Στο άρθρο 9 της σχετικής απόφασης 91178/Β7 (8) του κ. Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ αναγράφεται ότι «Για τη λειτουργία του ΠΜΣ οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο υλικο-τεχνικός εξοπλισμός του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου καθώς και διαφόρων χώρων εφαρμογής των εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων όπως η Διεθνής Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής στην Αλόννησο στην οποία θα πραγματοποιείται και Εργαστηριακή εξάσκηση, και Ομοιοπαθητικών Κέντρων και Ιατρείων στα οποία ασκείται η Κλασσική Ομοιοπαθητική από ιατρούς μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής».

Το προαναφερθέν άρθρο 9 της συζητούμενης απόφασης του κ. Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ είναι πολύ αποκαλυπτικό. Μας πληροφορεί ότι εκτός από το Τμήμα Μηχανικών (πότε απέκτησε  το Τμήμα Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου την κατάλληλη υποδομή για την υποστήριξη ΠΜΣ στα «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα»;) θα χρησιμοποιηθούν και οι εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ακαδημίας Ομοιοπαθητικής και ακόμη και ιδιωτικά ιατρεία Ελλήνων Ομοιοπαθητικών ιατρών!
Εν προκειμένω, ερωτάται ο κ. Υφυπουργός ΥΠΕΠΘ από ποίο Νόμο προβλέπεται η υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από ιδιωτικούς φορείς και –το πλέον εντυπωσιακό- η υποστήριξη ακόμη από ιδιωτικά ιατρεία; Aντίθετα προς τα αναγραφόμενα στο προαναφερθέν άρθρο 9 της απόφασης του κ. Υφυπυργού ΥΠΕΠΘ, στο άρθρο 10, παρ. 1, του Ν 2083/92 απαιτείται όπως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα «πληρούν προϋποθέσεις  που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών».

Πώς πληρούται αυτό το αίτημα του νόμουγια υψηλό επίπεδο σπουδών–  όταν η Διεθνής Ακαδημία Ομοιοπαθητικής διευθύνεται από μη ιατρό και μη πτυχιούχο Α.Ε.Ι. και η άσκηση  σε ιδιωτικά ιατρεία πραγματοποιείται από ιατρούς, οι οποίοι δεν κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα;
 

ΙΙ.ΙΣΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2, εδ. στ. Του Ν 2083/92, ο Υπουργός ΥΠΕΠΘ ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ σχετικά με τις δυνατότητες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.
Όπως όμως αποδείχθηκε προηγουμένως, δεν πληρούνται τα αιτήματα του νόμου για τη λειτουργία του ΠΜΣ με αντικείμενο «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασσική Ομοιοπαθητική», διότι:
 
α) Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Του Αιγαίου δεν έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο προς το ΠΜΣ που επέλεξε να θεσμοθετήσει

β) η διδασκαλία «Θεραπευτικών Συστημάτων» δεν είναι δυνατόν να διδάσκεται εκτός των Ιατρικών Σχολών

γ) δεν υπάρχει Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. με συναφές γνωστικό αντικείμενο, ώστε να υπάρξει συνεργασία
δ) δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο προς εκείνο του συζητούμενου ΠΜΣ για να διδάξουν, παρακολουθήσουν και εξετάσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  ε) οι προβλεπόμενοι, από την απόφαση 91178/Β7 (8) του κ. Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ, χώροι άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών ουδόλως πληρούν τα αιτήματα του Νόμου 2083/92 (άρθρο 10, παρ. 1) για υψηλό επίπεδο σπουδών.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους,

Ποιούμεθα έκκληση εις Υμάς,  κα αξιότιμε Υπουργέ του  ΥΠΕΠΘ, όπως συμμορφούμενη προς την ισχύουσα νομοθεσία ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ την απόφαση 91178/β7 (8) του κ. Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ, ως ευθέως αντικείμενη προς το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους του Κράτους!

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
 

Οι υπογράφοντες                 
Κ. Καρακατσάνης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ι. Κουντουράς, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Μ. Τσολάκη, Αν. Καθηγήτρια  Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Π. Κούγιας, Αν. Διευθυντής Ε.Σ.Υ

Ν. Κωνσταντινίδης, Αν. Διευθυντής Ε.Σ.Υ            

[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 3.7]