102 εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ένσταση για την προσεχή διεξαγωγή σεμιναρίων γιόγκα στο σχολείο

Αθήνα, 7-9-2009

Προς τον κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κοινοποίηση: 1. κ. Παρασκευά Γιαλούρη, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής. 2. κ. Αθανάσιο Νικολόπουλο, Διευθυντή Διεύθυνσης Σπουδών ΥΠΕΠΘ. 3. κ. Σωτήριο Γκλαβά, Πρόεδρο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αιγαίου Πελάγους 1-3, Αγ. Παρασκευή. 4. κα Χάρι Σχολινάκη, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Kαθοδήγησης Δ.Ε. της Περιφέρειας Δ/νσης Αττικής. 5. κ. Δημήτριο Σκρέτα, Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Kαθοδήγησης Π.Ε. της Περιφέρειας Δ/νσης Αττικής.

ΘΕΜΑ: Ένσταση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής σχετικά με τη διεξαγωγή με το λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας μη εγκεκριμένων Σεμιναρίων με τίτλο: «Η Yoga στην Εκπαίδευση» Παρά την έντονη διαμαρτυρία μας την οποία διατυπώσαμε προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Παρασκευά Γιαλούρη με Αρ. Πρ: 7583/6-8-09 (στο Υπουργείο Παιδείας κατατέθηκε με Αρ. Πρ: 2001/7-8-09) για τα σεμινάρια που διοργανώνει ο Σχολικός Σύμβουλος φυσικής αγωγής Β΄ Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας κ. Νικόλαος Τριπόδης σε συνεργασία με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών με τίτλο: «Η Yoga στην Εκπαίδευση» και παρά την έγγραφη διαβεβαίωση του κ. Γιαλούρη ότι ουδέποτε εδόθη έγκριση στα εν λόγω σεμινάρια (Αρ. Πρ: 7690/12-8-09), βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι οι διαδικασίες των σεμιναρίων βρίσκονται σε εξέλιξη. Επισημαίνουμε μάλιστα ότι παρά τη μη έγκριση των εν λόγω σεμιναρίων εξακολουθεί σε αυτά να υπάρχει ο λογότυπος του Υπουργείου Παιδείας. Θεωρούμε ότι η χρησιμοποίηση του λογότυπου του Υπουργείου Παιδείας καθώς και η χρήση της ιδιότητας του Σχολικού Συμβούλου για την προώθηση  μη εγκεκριμένων  σεμιναρίων χρήζει  άμεσης παρέμβασης καθότι εκθέτει το  Υπουργείο Παιδείας και ανοίγει το δρόμο για ανεξέλεγκτες δράσεις στο χώρο του σχολείου και για αυθαίρετες πρωτοβουλίες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης αρχής. (Βλ. και άρθρο 107, παρ. 1-ιστ του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα). Ως εκ τούτου ζητούμε την άμεση  παρέμβασή σας ώστε να ακυρωθούν τα συγκεκριμένα σεμινάρια και αν ο κ. Τριπόδης  θέλει να τα συνεχίσει, ας το κάνει ως ιδιώτης και χωρίς να χρησιμοποιεί για ίδιο όφελος το Υπουργείο Παιδείας δυσφημίζοντάς το[1].

Με ιδιαίτερη τιμή,

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ


[1] Μια έμμεση επιβεβαίωση των όσων αναφέρουμε ανωτέρω, μπορείτε να λάβετε επισκεπτόμενος διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακόμα και ιστοσελίδες που ανήκουν σε αιρέσεις,  όπου εμφανίζεται ότι τα εν λόγω σεμινάρια διεξάγονται κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και επίσης ότι στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως εισάγεται η Γιόγκα.
[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]