Ψήφισμα για το νέο μάθημα των Θρησκευτικών

poreia_diamartyria_maroysi_2017_09

ΠΡΟΣ

1) Ὑπουργόν Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντῖνον Γαβρόγλου. 2) Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.

ΚΟΙΝ: 1) Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον. 2) Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 3) Μητροπολίτην Κηφισίας , Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλον 4) Βουλήν τῶν Ἑλλήνων

Οἱ κάτωθι ἑλληνορθόδοξοι φορεῖς μαζί μέ κληρικούς, θεολόγους καί πλῆθος λαοῦ σήμερα 23 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 5 μ.μ. πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση καί πορεία διαμαρτυρίας ἀπό τό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων (Ἀνδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) μέ σκοπό τήν κατάργηση τοῦ Νέου Προγράμματος διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στήν Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Ἐκδώσαμε δέ τό ἀκόλουθο Ψήφισμα, τό ὁποῖο καί θυροκολλήσαμε στήν κεντρική εἴσοδο τοῦ Ὑπουργείου :

ΨΗΦΙΣΜΑ

Δηλώνουμε ὅτι ἀρνούμαστε νά διδάσκονται τά παιδιά μας τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέ τή μορφή πού ἐπιτάσσουν τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν καί τό διδακτικό ὑλικό ἀπό τά βιβλία – φακέλους τοῦ μαθήματος, διότι ὅλα αὐτά ὡς πρός τή φιλοσοφία, τή δομή, τό σκοπό καί τό περιεχόμενό τους εἶναι ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικά καί ἀντορθόδοξα.

Εἶναι ἀντισυνταγματικά διότι:

Τά πολυθρησκειακά, νέα Προγράμματα Σπουδῶν καί οἱ Φάκελοι τῶν μαθητῶν ἀπευθύνονται καί διδάσκονται μόνο στούς ὀρθοδόξους μαθητές.

Οἱ μαθητές ἄλλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων στήν Ἑλλάδα ἀπολαμβάνουν τό δικαίωμα νά διδάσκονται διδακτικά βιβλία, τά ὁποῖα ἐπιλέγονται ἀπό τίς θρησκευτικές τους κοινότητες. Κατά συνέπεια, παραβιάζεται καταφανῶς ἡ Συνταγματική Ἀρχή τῆς Ἰσότητας καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν, πού ἀποτελοῦν τή συντριπτική πλειονότητα τοῦ μαθητικοῦ πληθυσμοῦ καί δικαιοῦνται ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος καί τῆς Διεθνοῦς Συμβάσεως Προστασίας τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (Πρόσθετο Πρωτόκολλο ἄρθ. 2) νά διδάσκονται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σύμφωνα μέ τίς θρησκευτικές καί φιλοσοφικές πεποιθήσεις τῶν γονέων τους.

Εἶναι ἀντιπαιδαγωγικά διότι:

1. Καταργεῖται ἡ ἱστορικότητα στήν παρουσίαση τῶν θεμάτων, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργεῖται ἕνα παιδαγωγικό, θεολογικό καί γνωσιακό κομφούζιο στό μυαλό τῶν μαθητῶν.

2. Τά Προγράμματα καί οἱ φάκελοι δέν παρουσιάζουν μέ πληρότητα, συστηματικότητα καί ἐπιστημονικότητα τά βασικά χαρακτηριστικά τῆς πίστεως, τῆς ἱστορίας, τῆς ζωῆς καί τῆς λατρείας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Εἶναι ἀντορθόδοξα διότι:

1. Περιέχουν ὑλικό ἀπό διδασκαλίες πολλῶν θρησκειῶν (πολυθρησκειακό – πολυθρησκευτικό), οἱ ὁποῖες συνεξετάζονται μέ τήν Ὀρθοδοξία. Τό ὑλικό αὐτό, μέ τή δομή καί τίς προτεινόμενες ὁμαδικές ἐργασίες του, σπείρει στή θρησκευτική συνείδηση τῶν παιδιῶν σύγχυση καί ἀμφιβολίες γιά τήν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καί τά βιώματά τους. Ἔτσι π.χ. ἐπανειλημμένα τά βιβλία τοῦ Λυκείου, πού ἐναρμονίζονται μέ τά προγράμματα τῆς νεοβουδιστικῆς ὀργανώσεως Arigatou, ἀναπτύσσουν τά βουδιστικά καί ἰνδουϊστικά δόγματα καί τίς πρακτικές τους διδάσκοντας στά παιδιά μας ἀλλότριους πνευματικούς δρόμους.

2. Διάχυτη εἶναι ἐπίσης ἡ οἰκουμενιστική προσέγγιση τῆς πίστεως (ἐκτενής παρουσίαση τοῦ οἰκουμενιστικοῦ «κοινοβίου» Ταιζέ, καί τῶν διαθρησκειακῶν συναντήσεων τῆς Ἀσσίζης) καί οἱ ἀντίστοιχες φωτογραφίες καί εἰκόνες πού δίνουν τήν ἐντύπωση στά παιδιά ὅτι δέν ὑπάρχουν ριζικές διαφορές μεταξύ ὀρθοδοξίας, αἱρέσεων καί θρησκειῶν.

3. Δέν λείπει ἡ ἀνάμειξη ἀσχέτων πρός τήν Πίστη θεμάτων (κοινωνικῶν, ψυχολογικῶν, λογοτεχνικῶν) ἡ παράθεση ποιημάτων καί στίχων τραγουδιῶν καί ἀθεϊστικῶν ἰδεῶν ( Φόϊερμπαχ, Καζαντζάκη κλπ.) πού ἀποπροσανατολίζουν τούς μαθητές καί ὑποβαθμίζουν τήν ἀξία καί τό νόημα τοῦ μαθήματος στή συνείδησή τους.

Ὡς ἐκ τούτων ἀπαιτοῦμε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων:

1. Νά ἀποσύρει ἄμεσα τά τωρινά βιβλία μαζί μέ τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν στά Θρησκευτικά, πού ὁδήγησαν σέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά βιβλία (Φακέλους).

2. Νά ἐπαναφέρει τόν Ὀρθόδοξο χαρακτήρα καί προσανατολισμό τοῦ μαθήματος, θέτοντας σέ ἰσχύ τά προηγούμενα Προγράμματα καί Βιβλία, ἕως ὅτου συγγραφοῦν μέ διαφανεῖς διαδικασίες ὀρθόδοξο φρόνημα καί κατάλληλους συγγραφεῖς νέα βιβλία. Ἐννοεῖται ὅτι στήν ἐν λόγῳ διαδικασία δέν μποροῦν νά συμμετέχουν ὅσοι σχεδίασαν συνέγραψαν καί ἐνέκριναν τά ὡς τώρα βιβλία, λόγῳ τῶν πολλαπλῶν δεσμεύσεων καί ἰδεοληψιῶν τους.

3. Νά ἀντιμετωπίζει, ὄχι μέ ἰδεοληπτικά, ἀλλά μέ θεολογικά καί παιδαγωγικά κριτήρια τό ὅλο πλαίσιο τῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν, μέσα ἀπό ὅλες γενικά τίς ἐκπαιδευτικές καί προγραμματικές δράσεις, στίς ὁποῖες τόν τελευταῖο καιρό παρατηρεῖται διαρκῶς καί μονίμως μία τάση ὑποτίμησης, προσβολῆς, ὑποβάθμισης, διάβρωσης, στοχοποίησης καί διωγμοῦ τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας καί κληρονομιᾶς πού πολιτισμικά θεωρεῖται ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητη γιά τήν ὁλόπλευρη ἀνάπτυξή τους.

4. Νά σεβαστεῖ ἐπιτέλους, τή συνταγματική νομιμότητα καί τό ὀρθόδοξο χριστιανικό πιστεύω τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Βεβαίως καί νά μήν συνιστᾶ σά λύση τήν ἀπαλλαγή ἐκ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἤ τήν προαιρετική παρακολούθησή του, πού εἶναι καί ὁ ἀπώτερος σκοπός τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Δηλώνουμε ἐπίσης, ὅτι συμπαραστεκόμαστε ἀλληλέγγυοι στά δίκαια αἰτήματα τῶν γονέων ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι μάλιστα, ἐπιθυμώντας νά διατηρήσουν ἀλώβητη τήν ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπία τῶν ἰδίων ἀλλά καί κυρίως τῶν παιδιῶν τους, προχωροῦν, μαζικά, σέ μία ἐπαναστατική καί πρωτοφανῆ στά παγκόσμια ἐκπαιδευτικά χρονικά κίνηση, στήν ἐπιστροφή στά σχολεῖα τῶν βιβλίων-Φακέλων πού δόθηκαν στά παιδιά γιά τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

«ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» γιά νά διασώσουμε τήν Πίστη μας, τήν οἰκογένειά μας, τήν Πατρίδα μας. Οἱ Ἕλληνες καλούμαστε πλέον σέ συνεχῆ καί κλιμακούμενη Ἀντίσταση, Ἐγρήγορση, Ὁμολογία καί Μαρτυρία. Γιά μᾶς καί γιά τά παιδιά μας.

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 

***

 

Μεγαλειώδης διαδήλωση χιλιάδων ατόμων -η μεγαλύτερη που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα στο Μαρούσι- που διοργάνωσαν με επιτυχία η Εστία Πατερικών Μελετών, η Ενωμένη Ρωμηοσύνη, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και η Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων, με βασικό αίτημα την κατάργηση των βιβλίων των Θρησκευτικών, που μετατρέπουν το μάθημα των Θρησκευτικών από μάθημα ομολογιακό, σε απλή Θρησκειολογία, ξεκίνησε από το Δημαρχείο του  Αμαρουσίου στις 5μ.μ. προς το Υπουργείο Παιδείας. Συμμετείχαν πλήθος φορέων και οργανώσεων που διαδήλωσαν ειρηνικά, αλλά και σθεναρά, υπέρ της καταργήσεως των εκτρωματικών βιβλίων Θρησκευτικών όλων των βαθμίδων του Ελληνικού Σχολείου, που επέβελε  το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να προϋπάρξει διάλογος για την συγγραφή τους με την εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως με την Εκκλησία. (βίντεο, φωτογραφίες)

 

(Πηγή: tideon.org)

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 5]