Χριστόφιλος ή Χριστομάχος (Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς)

«Eν τούτ γινώσκετε το πνεύμα του Θεού· παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού εστι· και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι· και τούτό εστι το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται και νυν εν τω κόσμω εστιν ήδη». (Ιωάννου Α΄ 4:2)

Στην πραγματικότητα όλα τα πνεύματα καταλήγουν σε δύο είδη: σ’ εκείνα που είναι από τον Θεό και σ’ εκείνα που είναι από τον διάβολο. Από τον Θεό είναι εκείνα που αναγνωρίζουν και ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Θεός Λόγος, Κύριος και Σωτήρας· ενώ από τον διάβολο είναι εκείνα που δεν Τον αναγνωρίζουν. Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 1]