Φρένο στην πορνογραφία (Άγγελος Α. Τσιγκρής, διδάκτωρ Εγκληματολογίας)

Ποδοπατεί την αξιοπρέπεια, δημιουργεί λάθος πρότυπα Η πορνογραφία αποτε­λεί κατάχρηση του θεμε­λιώδους δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και η διακίνησή της προ­σβάλλει ή συντελεί στην προσβολή θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμά­των άλλων ατόμων.
Πορνογραφία είναι η α­πεικόνιση και η περιγρα­φή -με οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε.- σεξουαλικών σχέσεων κατά τις οποίες ο ένας ερωτικός σύντρο­φος (κατά κανόνα ο άν­δρας) υποτάσσει, εξευτε­λίζει ή κακοποιεί τον άλ­λον (κατά κανόνα τη γυ­ναίκα).
Η πορνογραφία, τις τε­λευταίες δεκαετίες, ανα­πτύσσεται σε ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχείρηση. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ -μόνο το έτος 1986- τα κέρδη από την πορνογρα­φία ανήλθαν σε 8 δισεκα­τομμύρια δολάρια.
Από τα αποτελέσματα ερευνών για την πορνο­γραφία στην Ελλάδα, συ­μπεραίνουμε ότι η έκταση της διακίνησης των πε­ριοδικών πορνογραφικού περιεχομένου εξαρτάται:
1. Από το βαθμό στον ο­ποίο μια κοινότητα υιοθε­τεί περισσότερο ή λιγότε­ρο συντηρητική στάση α­πέναντι στη ζωή. Για πα­ράδειγμα, στην περιοχή του Παπάγου -όπου κα­τοικούν πολλοί πρώην και νυν αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων- δε βρέθηκε να υπάρχουν α­ναρτημένα περιοδικά της τρίτης και της τέταρτης κατηγορίας.
2. Από το βαθμό της α­στυνόμευσης μιας κοινό­τητας. Για παράδειγμα, στην περιοχή της πρώην Σχολής Ευελπίδων -απέ­ναντι από το Πρωτοδικείο της Αθήνας- δε βρέθηκε να υπάρχει κανένα απο­λύτως περιοδικό πορνο­γραφικού περιεχομένου.
3. Από τον αριθμό των ατόμων που μετακινού­νται καθημερινά σε μια περιοχή. Για παράδειγμα, σε όλες τις κεντρικές και πολυσύχναστες πλατείες του κέντρου της Αθήνας, υπάρχει πληθώρα περιοδικών πορνογραφικού πε­ριεχομένου όλων των κα­τηγοριών, τα οποία είναι αναρτημένα σε εμφανή σημεία των περισσότερων περιπτέρων.
4. Τέλος, η έκταση της διακίνησης των πορνοπε­ριοδικών εξαρτάται από το βαθμό αποπροσωποποίησης των σχέσεων με­ταξύ των μετακινούμενων ατόμων. Στις περιοχές με μεγάλο βαθμό συνεχούς ε­ναλλαγής του πληθυσμού και αποπροσωποποίησης των σχέσεων των ατόμων που μετακινούνται (όπως η Πλατεία Ομονοίας) πα­ρατηρείται μεγαλύτερη διακίνηση πορνοπεριοδι­κών, σε αντίθεση με τις συνοικιακές περιοχές που φέρουν περισσότερο έ­ντονα τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής γειτο­νιάς.
Το φεμινιστικό κίνημα, μετά το 1980, χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα όσον αφορά στη λογοκρισία της πορνογραφίας. Η μια άποψη υποστηρίζει ότι η πορνογραφία έχει δυσμε­νή επίδραση βραχυπρόθε­σμη και μακροπρόθεσμη στον πολιτισμό και στον τρόπο ζωής μιας κοινω­νίας και ότι οδηγεί στον υποβιβασμό της θέσης της γυναίκας και στην παγίδευσή της σε θέση υποτέλειας στην κοινωνία και συνεπώς θα πρέπει να απαγορεύεται.
Η άλλη άποψη υποστη­ρίζει ότι και άλλα πράγ­ματα έχουν δυσμενή επίδραση στον πολιτι­σμό και την κοινωνία και όμως δεν απαγορεύονται. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η πορνογραφία εί­ναι το υποκατάστατο της σεξουαλικής απόκλισης και όχι η αιτία της και η λογοκρισία της μπορεί να οδηγήσει στην ίδια αύξηση βίας που οδήγησε και η ποτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ.
Η πορνογραφία αποκτηνώνει και υποβαθμίζει τις γυναίκες, τυλίγει με αίγλη τη βία και νομιμο­ποιεί το σεξισμό. Μέσα α­πό την παραπάνω διαδι­κασία σεξουαλικής αντικειμενοποίησης, η γυναί­κα γίνεται κατάλληλο θύ­μα σεξουαλικής βίας. Τέ­λος, η πορνογραφία η ο­ποία απεικονίζει επιθέ­σεις εναντίον γυναικών, παράγει πρότυπα και μοντέλα συμπεριφοράς. Η βίαιη πορνογραφία έχει γίνει κυρίαρχη στις μέρες μας. Η εικόνα της γυναί­κας που ευχαριστιέται να κακοποιείται και να βιά­ζεται, είναι πλέον κοινο­τυπία.


Τι οφείλει να κάνει η πολιτεία:

Συνοψίζοντας τα πορίσματα των κυριότερων ερευνών πάνω στο θέμα, δια­πιστώνουμε ότι η πορνογραφία ενισχύει τον εθισμό του κοινού στα πορνογραφικά θεάματα και ακούσματα καθώς και τη χρήση βίαιης και εξευτελιστικής συμπεριφοράς εναντίον των ερωτικών συντρόφων, οι οποίες συνήθως εί­ναι γυναίκες. Επίσης, τροφοδοτεί τη φαντασία των θεατών σχετικά με τους τρόπους της χρησιμοποίησης ανάλογων μεθόδων κακοποίησης και εξευτελι­σμού του ερωτικού συντρόφου. Πρέπει να αποκλειστεί η προληπτική λογο­κρισία, αλλά όχι και η εκ των υστέρων κατάσχεση του πορνογραφικού υλικού, υπό δικαστική εγγύηση. Από την άλλη μεριά, θα ήταν χρήσιμη μια διεθνής σύμβαση που θα προωθούσε τη διεθνή συνεργασία, καθώς και η ίδρυση διεθνούς οργάνου για την εκδίκαση των σχετικών προσφυγών.
Τέλος, κρίνουμε απαραίτητη την πρόβλεψη ειδικών διατάξεων για την πορ­νογραφία και την τροποποίηση των αναχρονιστικών και αναποτελεσματικών διατάξεων του ειδικού ποινικού νόμου περί «ασέμνων» (Ν. 5060/1931) -ο οποίος δεν μπορεί πλέον να δώσει απαντήσεις στα σύγχρονα ζητήματα της δια­κίνησης πορνογραφικού υλικού- και πρόβλεψη αυστηρότατων ποινών για τους δράστες παραγωγής πορνογραφικού υλικού με τη συμμετοχή ανηλίκων και παιδιών.

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]