Τα Δύο Ακρα, Οικουμενισμός & Ζηλωτισμός (Αρχ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Αντιμετώπιση των δύο άκρων, του Οικουμενισμού και του Ζηλωτισμού, υπό το πρίσμα της Διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων

Τα
 Δύο Άκρα, Οικουμενισμός & Ζηλωτισμός


Εκδότης:
Ι. Α. ΗΣ. ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙ
Έτος Έκδοσης: 1997

Περιεχόμενα βιβλίου

Α΄. ΠΕΡΙ ΤΟΝ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ»

Ανοικτή Επιστολή προς άπασαν την Σεπτήν Ιεραρχίαν 11
Ανοικτή Επιστολή προς τον Παναγιώτατον
Οικουμενικόν Πατριάρχην 14
Αγάπη και αλήθεια 18
Ο συνεορτασμός του Πάσχα 31
Η απόφασις και το έγγραφον 34
Η παγκόσμιος ήμερα προσευχής 35
Πατριαρχικοί εκτροχιασμοί 36
Δηλώσεις αντορθόδοξοι 38
Ο αρξάμενος «Διάλογος» και οι εξ αυτού κίνδυνοι 40

Β΄. ΠΕΡΙ ΤΟΝ «ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΝ»

Ανοικτή Επιστολή προς τους αδελφούς Παλαιοημερολογίτας 51
Το μνημόσυνον του Πατριάρχου Αθηναγόρου 57
Επιστολιμαίας Διατριβής παρεπόμενα 81
Ανοικτή Επιστολή προς αγνώστους και ανωνύμους
Ζηλωτάς Αγιορείτας Πατέρας» 94
Ζηλωτικών ακροτήτων έλεγχος 97
Απάντησις εις τον κ. Αλέξ. Καλόμοιρον 122
Εκρήξεις άκριτου «Ζηλωτισμού» 166
Και πάλιν περί ακρίτου «Ζηλωτισμού» 169
Αναγκαίαι τινες διευκρινήσεις και συμπληρώσεις 181
Απάντησις εις επικρίσεις 187
Αναγκαία δευτερολογία 194
Επιστρεφόμενα βέλη 202
Αφελή «Ζηλωτικά» ερωτήματα 205
Να βοηθήσουν όλοι 214
Περί την νηστείαν των αγίων Αποστόλων 216

Πρόλογος βιβλίου

Τα κείμενα του παρόντος βιβλίου είχον εκδοθή εις τον πρώτον τόμον του βιβλίου μου «Αρθρα – Μελέται – Επιστολαί» (εν Αθήναις 1981), το οποίον δεν επωλείτο εις τα βιβλιοπωλεία, αλλά προσεφέρετο δωρεάν εις τους ζητούντας. (Δύο μόνον δεκάδες αντιτύπων επωλήθησαν συμβολικώς εκ του βιβλιοπωλείου του «Ορθοδόξου Τύπου»). Ο τόμος εκεί­νος βαίνει προς εξάντλησιν και έπρεπε να επανεκδοθή. Επειδή εις τήν β’ έκδοσιν θα προσετίθεντο και άλλα κείμενα, ο ήδη ογκώδης εκείνος τόμος θα απέβαινεν ογκωδέστερος. Πλην τούτου, υπήρχον πρόσωπα ζητούντα μόνον τα «αντιοικουμενιστικά» ή τα «αντιζηλωτικά» κείμενα, διότι μόνον δι’ αυτά ενδιεφέροντο, οπότε ηναγκαζόμην να προσφέρω ολόκληρον τον τόμον. Οι δύο ούτοι λόγοι με ωδήγησαν εις την απόφασιν, όπως αφαιρέσω τα κείμενα αυτά εκ του ως άνω τόμου και τα δημο­σιεύσω εις αυτοτελές τεύχος.
Τούτο, άλλωστε, είχον προτείνει εις την ταπεινότητά μου πολλοί φί­λοι και εν Χριστώ αδελφοί, και μάλιστα Κληρικοί, επιθυμούντες να έχουν δια τας ποιμαντικάς των ανάγκας εν εύχρηστον τομίδιον επί των δύο αυτών θεμάτων.
Ευχαριστώ θερμώς και εκ βάθους ψυχής πάντας τους κοπιάσαντας δια την παρούσαν έκδοσιν, ιδία δε τον ισάδελφον φίλον και φίλτατον αδελφόν Α. Δ. Α. και τον αγαπητόν εν Χριστώ μαθητήν μου Ι. Κ. Γ.. Κύριος ο Θεός μνησθείη του κόπου της αγάπης αυτών.
Έχω την ελπίδα ότι η παρούσα έκδοσις θα δυνηθή να ωφελήση ψυχάς και ούτω να αποβή εις δόξαν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του Ευλογητού εις τους αιώνας…

Έγραφον εν Αθήναις κατά Ιούνιον του σωτηρίου έτους 1985

Ε. Ι. Θ.

Απόσπασμα από το βιβλίο:

Επιστολή σχετικά με τον παλαιοημερολογίτικο ζηλωτισμό


[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 4]