Τί θα απαντούσε ο άγιος Ακάκιος ο Νέος στους Χριστιανούς που θα τον ρωτούσαν αν πρέπει να πληρώσουν άδικους φόρους (χαράτσια);

Εξήλθε η φήμη του Οσίου (Ακακίου) πανταχού, και έτρεχον προς αυτόν, οι μεν ευχής χάριν, οι δ’ ωφελείας΄ καί τινες υποταξάμενοι έμειναν παρ’ αυτώ΄

όστις προσευχόμενος (ο όσιος Ακάκιος), ήλθεν εις έκστασιν, και βλέπει ωσάν ένα άνδρα θαυμάσιον οπού τον επίασεν από το χέρι, και τον επήγεν εις ένα κάμπον τόσον μεγάλον, οπού άκρα δεν εφαίνετο, όστις ήτον γεμάτος παλάτια, και σπήτια ωραιότατα, εύκερα όμως από ανθρώπους, και θαυμάζων ηρώτησε τον οδηγούντα, δια τι είναι εύκερα;

ο δε αποκριθείς είπεν, ο τόπος ούτος, και τα παλάτια ταύτα είναι ετοιμασμένα, δια να κατοικήσουν εις αυτά μετά την κοινήν ανάστασιν οι Χριστιανοί εκείνοι οπού πληρώνουν εις τους Τούρκους χαράτζια, και άλλα δοσίματα, και υπομένουν ευχαρίστως τόσα κακά, διά τον Χριστόν΄

το ταχύ εκάλεσε (ο όσιος Ακάκιος) τους μετ’ αυτού, και τους είπεν, εάν έχετε άσπρα πηγαίνετε, και πληρώσατε το χαράτζισας, δια να γένωμεν και ημείς συγκοινωνοί με εκείνους, οπού πληρόνουν, και ούτω τους εδιηγήθη καταλεπτώς την οπτασίαν οπού είδεν.

(Απόσπασμα από τον βίο και την πολιτεία του οσίου Πατρός ημών Ακακίου του νέου, σελ.290)

_______________________

Η “Αλλη Όψις” σας προτείνει να μελετήσετε ολόκληρο τον βίο του οσίου Ακακίου του Νέου, από το “Νέον Μαρτυρολόγιον” του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη (σελ.286-294) πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]