Συνοδική απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά της απελευθέρωσης των τυχερών παιγνίων

Επιστολή προς τον Αξιότιμο κ. Βασίλειο Θεοδώρου, εκπρόσωπο της «Κινήσεως Πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων» Αριθμ. Πρωτ. 1060/969 Αθήνησι 22α Μαρτίου 2011

Προς Τον Αξιότιμον κ. Βασίλειον Θεοδώρου. Εκπρόσωπον της «Κινήσεως Πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων». Ενταύθα.

Αξιότιμε,

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 15ης μηνός Μαρτίου ε.έ., και κατόπιν του από 17ης μηνός Φεβρουαρίου υμετέρου εγγράφου, δι’ ού υποβάλλετε τας θέσεις της «Κινήσεως Πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων», αιτούμενος την συνδρομήν της Εκκλησίας της Ελλάδος προς αντιμετώπισιν του ζητήματος αυτών και ειδικώτερον επί του Σχεδίου Νόμου περί ρυθμίσεως της αγοράς παιγνίων, γνωρίζομεν υμίν, ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, ήχθη εις την Απόφασιν όπως εκθύμως συνηγορήση υπέρ των θέσεων της Κινήσεως, ήντινα εκπροσωπείτε.

Η διεύρυνσις της αγοράς τυχηρών παιγνίων και αναλόγων διαδικτυακών ιστοτόπων στοιχηματισμού, ήτοι παιγνίων μη αμιγώς ψυχαγωγικών ουδέ επί τω αποκλειστικώ σκοπώ ασκήσεως ή ψυχαγωγίας, αλλ’ αποδιδόντων χρηματικόν όφελος, και δη και αθέμιτον κέρδος, δύναται όπως επιφέρη την έξαρσιν επιβλαβών παθών, ως ο μανιώδης εθισμός, την εκμετάλλευσιν των επιδιδομένων εις αυτά, και την ενίσχυσιν της εγκληματικότητος δια της δι’ αυτού του τρόπου διακινήσεως και νομιμοποιήσεως κερδών εκ παρανόμων δραστηριοτήτων. Παραλλήλως θα αποβή ιδιαιτέρως επιδεινωτική της οικονομικής κρίσεως δια τον λαόν κατά τας δυσμενείς παρούσας συνθήκας του κοινωνικού ημών βίου.

Όθεν, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκθύμως συνηγορεί υπέρ των θέσεων υμών κατά των ψυχικώς παθογόνων τυχηρών παιγνίων και του δια τούτων παρανόμου, αθεμίτου και ευκόλου κέρδους.

Επί δε τούτοις, επικαλούμενοι εφ’ υμάς πλουσίαν την ευλογίαν του Θεού, εν οις πράττετε αγαθοίς, διατελούμεν μετ’ ευχών πατρικών.

† Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Ο Αρχιγραμματεύς † Αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης

(Πηγή: www.ecclesia.gr)
[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]