Περί του αγγέλου μας κατά την βάπτιση

Ἐρώτηση: Ὁ φύλακας Ἄγγελος στὸν κάθε ἄνθρωπο δίδεται ἀπὸ τὸν Θεὸ κατὰ τὴν ἐμψύχωση ἢ στὸ μυστήριο τῆς Βαπτίσεως;

Στό μυστήριο τῆς βαπτίσεως ἀποκτᾶ ὁ κάθε ἄνθρωπος τόν ἀποκλειστικό του θά λέγαμε προστάτη ἄγγελο.

Μετά τήν ἐνανθρώπηση οἱ ἄγγελοι εἶδαν φιλεύσπλαγχνα τόν ἄνθρωπο. Μέχρι τότε ἦσαν ἐχθροί του, ἐπειδή παρήκουσε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ· τώρα ὅμως προστατεύουν γενικῶς τό ἀνθρώπινο γένος.

Κατά τήν βάπτιση ὅμως, ὁ κάθε ἄνθρωπος λαμβάνει τόν προσωπικό του μοναδικό ἄγγελο, κατόπιν ἀτομικῆς ἑκουσίας προσκλήσεώς του.

Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται μέ τήν δεύτερη εὐχή τοῦ τρίτου ἀφορκισμοῦ τῆς κατηχήσεως, πού προηγεῖται τοῦ μυστηρίου τῆς βαπτίσεως, ἡ ὁποία λέει «Σύζευξον τῇ ζωῇ αὐτοῦ Ἄγγελον φωτεινόν, ῥυόμενον αὐτόν ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου, ἀπό συναντήματος πονηροῦ, ἀπό δαιμονίου μεσημβρινοῦ, ἀπό φαντασμάτων πονηρῶν». Τό ρῆμα συζεύγνυμι σημαίνει ἑνώνω, συνδέω, βάζω μαζί κάτω ἀπό τόν ζυγό· καί βέβαια ἐννοεῖται στή συγκεκριμένη περίπτωση, ὅτι μαζί μέ τόν ἄγγελο βάζω τόν ἑαυτό μου κάτω ἀπό τόν ἐλαφρύ ζυγό τοῦ Χριστοῦ.

Πιό συγκεκριμένα διδάσκει ὁ Μέγας Βασίλειος: «Στόν καθένα πού ἔχει πιστέψει στόν Κύριο, βρίσκεται διαρκῶς κοντά του ἄγγελος, ἄν βέβαια δέν τόν διώξουμε ἐξ αἰτίας τῶν πονηρῶν ἔργων μας. Διότι ὅπως ὁ καπνός φυγαδεύει τίς μέλισσες καί ἡ δυσοσμία διώχνει τά περιστέρια, ἔτσι καί τόν Φύλακα ἄγγελο τῆς ζωῆς μας τόν ἀπομακρύνει ἡ πολύδακρη καί βρωμερή ἁμαρτία.»

Ἡ ἁμαρτία ἀπομακρύνει ἀπό τή ζωή μας τόν φύλακα ἄγγελο καί μᾶς κάνει ἐκ νέου δούλους τῶν δαιμόνων.

Ἡ ἁμαρτία ἀπογυμνώνει τόν πιστό ἀπό τήν δυναμική ἀσφάλεια τῶν ἁγίων. Ὅταν ὅμως μετανοήσει καί ἐπιστρέψει στόν Θεό, ὁ φύλακας ἄγγελος πάλι τοῦ συμπαρίσταται στόν πνευματικό του ἀγῶνα.

Ὁ φύλακας ἄγγελος, ὅπως διδάσκει ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, μᾶς ὁδηγεῖ στή βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἀρκεῖ ἐκεῖνος πού βαπτίσθηκε νά διατηρήσει μέ τήν πίστη καί τά ἔργα του ἀμόλυντη τή χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.

Ἀλλά καί ὁ συνονόματός του ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος λέει ξεκάθαρα ὅτι «ἀφοῦ γεννήθηκα καί μεγάλωσα λίγο, μέ ἀνεκαίνισες μέ τήν ἀνάπλαση τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος καί μέ στόλισες μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μοῦ ἔδωσες φωτεινό φύλακα ἄγγελο».

(Πηγή: «ΟΡΘΡΟΣ»)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]