Παγίδες στο Ίντερνετ «μαγεύουν» τα παιδιά, ενώ οι περισσότεροι γονείς αγνοούν τους κινδύνους (Μαρίνα Ριζογιάννη)

Η παρενόχληση και η υιοθέτηση ορισμένων δυνητικά ριψοκίνδυνων συμπεριφορών που υιοθετούν τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες παγίδες του Ίντερνετ στο οποίο σήμερα έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες, τα 7 στα 10 παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Οι δε Έλληνες γονείς είναι οι λιγότερο ενημερωμένοι στην Ευρώπη για τους κινδύνους του ίντερνετ για τα παιδιά. Tο παραπάνω προ­κύπτει από την πα­νευρωπαϊκή έρευ­να του Ευρωβαρόμετρου για το επίπεδο ενημέρω­σης των γονέων για τους κινδύνους του διαδικτύου. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 1.002 άτομα στην Ελ­λάδα, μόλις 27% των Ελ­λήνων γονιών, τελευταίοι στους 25 της Ευρώπης, α­παγορεύει στα παιδιά να επισκέπτονται κάποιες ιστοσελίδες στο Ίντερνετ. Την τελευταία θέση κα­ταλαμβάνουν οι Έλληνες και μεταξύ των γονέων της Ευρώπης που βάζουν κανόνες, όπως πόση ώρα να «σερφάρουν» τα παιδιά τους στο Ίντερνετ. Μόνο το 31% των Ελλήνων βά­ζει κανόνες, ενώ ο μέσος όρος των Ευρωπαίων εί­ναι 52%. «Χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο μπορείς πλέ­ον να μπεις σε όποια ιστοσελίδα θέλεις και να συνομιλήσεις με οποιον­δήποτε. Τα στοιχεία που δίνει ο κάθε συνομιλητής δεν μπορούν να ελεγ­χθούν. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες είναι τόσο καλοστημένες, που σε πα­ρασύρουν σ’ ένα «διάλο­γο» με «φίλους», ο οποίος μπορεί να διαρκέσει ακό­μα και χρόνια. Μπορεί για παράδειγμα ένα κορίτσι 15 ετών να θεωρεί ότι «μι­λάει» μ’ ένα αγόρι 15 ετών πίσω από το οποίο όμως να κρύβεται ένας άνδρας 50 και 60 ετών» επιση­μαίνει η διευθύντρια του Παιδοψυχιατρικού Κέ­ντρου του Καραμανδανείου Βιολέτα Σιγάλα και συμπληρώνει: «Μπορεί το παιδί να έ­χει την εντύπωση ότι μι­λάει με την «κοκκινο­σκουφίτσα» αλλά στην πραγματικότητα να μιλά­ει με τον «λύκο». Το δυ­στύχημα είναι ότι η πρό­σβαση σε όλες αυτές τις ιστοσελίδες είναι πάρα πολύ εύκολη. Οι δε γονείς δεν μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους καθώς υπάρχει η δυνατότητα αυτά να σβή­σουν όλα τα ίχνη τους. Ο­πότε όταν ο γονιός ανοίξει τον υπολογιστή για να δει σε ποιες σελίδες μπή­κε το παιδί του δεν βρί­σκει απολύτως τίποτα. Ε­πίσης όταν ο γονιός πάει να δει τι βλέπει το παιδί του πατάει ένα πλήκτρο κι αμέσως βρίσκεται σε μία άλλη επιτρεπτή σελίδα». Η κ. Σιγάλα απευθυνό­μενη στους γονείς τονίζει ότι «οι συμβουλές δεν είναι αρκετές. Η είσοδος στις σε­λίδες αυτές επιφυλάσσει τόσες εκπλήξεις που «μα­γεύει» όχι μόνον τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους και μπορεί να τους καθη­λώσει για ώρες ολόκληρες μπροστά στην οθόνη. Σε περνάει από το ένα θέμα στο άλλο, από τη μία σελί­δα στην άλλη, δίνοντάς σου την αίσθηση ότι μπορεί να σου καλύψει όλες σου τις ανάγκες και να σου λύσει τυχόν προβλήματα. Επίσης ο «συνομιλητής» μπορεί να δημιουργήσει το προφίλ του ανάλογα με τις ανά­γκες που έχει ο άλλος ώστε να νομίσει ότι βρήκε αυτό που ψάχνει». Η ίδια συνιστά στους γονείς να ελέγχουν την ώ­ρα της σύνδεσης τι σελί­δες επισκέπτεται το παιδί τους. «Το μόνο που θεωρώ εγώ ότι μπο­ρεί να προφυλάξει τα παιδιά είναι η χρήση του υπολογιστή υπό έλεγχο. Κατ’ αρχήν ένα μικρό παιδί, κατά τη γνώμη μου, κι όταν λέω μικρό εννοώ μέχρι την ηλικία των 11-12 ετών δεν έχει λόγο σύνδεσης με το Iντερνετ και δεν πρέπει να έχει τέτοιου είδους πρόσβαση. Εάν θέλει κά­ποιες πληροφορίες μπο­ρεί να τις αντλήσει και α­πό τις εγκυκλοπαίδειες ό­πως συνέβαινε και προ της εποχής του υπολογι­στή. Αλλά και στις μεγα­λύτερες ηλικίες πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος των παιδιών. Υπάρχουν τόσες ιστοσελίδες που φαίνονται αθώες και τελικά εί­ναι ακριβώς το αντίθετο. Διακινείται τόσο πορνο­γραφικό υλικό, τόση παιδοφιλία, τόσο ανωμαλία και ανηθικότητα που μό­νο εμετό προκαλούν». Καταλήγοντας, η κ. Σιγάλα τονίζει ότι: «Το Ίντερνετ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά ταυτόχρονα είναι και πο­λύ επικίνδυνο όταν δεν τηρούνται οι κανόνες της χρηστής χρήσης». Σε μία πρόσφατη μελέ­τη που συμμετείχαν 1.500 παιδιά και έφηβοι, ηλι­κίας 10 έως 17 ετών φά­νηκε ότι ένας στους πέντε είπαν ότι κατά το τελευ­ταίο έτος τους έχουν πα­ρενοχλήσει μέσω Ίντερνετ, ενώ ο ένας στους τέσ­σερις παραδέχθηκαν ότι είχαν συμπεριφερθεί με ριψοκίνδυνο τρόπο ενόσω ασχολούνταν με το Ίντερνετ. Οι ερευνητές εξέτα­σαν την σχέση μεταξύ της παρενόχλησης στο διαδίκτυο και της υιοθέτησης ορισμένων δυνητικά ριψοκίνδυνων συμπεριφο­ρών που υιοθετούν τα παιδιά και οι έφηβοι. Ως δυνητικά ριψοκίν­δυνες συμπεριφορές χα­ρακτηρίζονται, η αποστο­λή προσωπικών πληροφο­ριών, η αγένεια ή τα τολ­μηρά σχόλια με έναν α­νοιχτής γραμμής συνομι­λητή, η παρενόχληση ενός διαδικτυακού συνομιλη­τή, η αποθήκευση αρχεί­ων από το Ίντερνετ, οι συ­νομιλίες σεξουαλικού πε­ριεχομένου με διαδικτυακές γνωριμίες, οι συνα­ντήσεις με τις γνωριμίες του Ίντερνετ, η κατάταξη στην λίστα των φίλων των ανοιχτής γραμμής συνομιλητών, η επίσκεψη σε ιστοσελίδες ερωτικού πε­ριεχομένου και η αποθή­κευση φωτογραφιών.

Συμβουλές προς γονείς: Τι πρέπει να κάνουν 1) Κρατήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε χώρους όπως το σαλόνι και όχι σε υπνοδωμάτια. Ασχοληθείτε με το πώς δουλεύει το Ίντερνετ και αφιερώστε χρόνο να περιηγηθείτε μαζί με τα παιδιά σας στον κυβερνοχώρο και μάθετε από αυτά.

2) Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά σας είναι ενήμερα ότι πρέπει να ανησυχούν για α­γνώστους που συναντούν μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όπως ακριβώς είμα­στε ανήσυχοι όταν άγνωστοι χτυπάνε την πόρτα του σπιτιού μας, έτσι δεν πρέπει τα παιδιά να δίνουν προσωπικές πληροφορίες για τους εαυτούς τους.

3) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τα «δωμάτια» συ­νομιλίας, χωρίς την επίβλεψή σας. Μην αφήσετε ποτέ τα παιδιά σας να συναντήσουν κάποιον που γνώρισαν μέσω του Ίντερνετ χωρίς να είστε και εσείς μαζί.

4) Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να προτιμούν τις ιστοσελίδες που εσείς θέλετε και όχι αυτές που θεωρείτε ανάρμοστες.

5) Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας κάποιο λογισμικό φίλτρο που απαγορεύ­ει την προσπέλαση σε συγκεκριμένες σελίδες του Ίντερνετ.

6) Συζητήστε με τα παιδιά σας για την ασφάλεια του Ίντερνετ. Συζητώντας τους μελλοντικούς κινδύνους μέσω του Ίντερνετ με τα παιδιά χρειάζεται να δείξετε ευ­αισθησία και έγνοια έτσι ώστε να κατανοήσουν και τα ίδια τους κινδύνους.

7) Γνωρίστε ποιους πρέπει να ενημερώσετε και εν ανάγκη να καταγγείλετε σε πε­ρίπτωση που συναντήσετε βλαβερό και παράνομο περιεχόμενο στο Ίντερνετ.

(Πηγή: «Πελοπόννησος» 12/2/2007)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]