Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου “Καππαδοκικά”

kappadokika

Εκδόσεις: "ΤΑΩΣ"
Α΄ έκδ. Νοέμβριος 2017, Β΄ έκδ. Ιανουάριος 2018

Την έκδοση προλογίζει η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος

Επιμέλεια εκδόσεως: Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Μπαρούσης Ηγούμενος της Ι. Μονής Χρυσοποδαριτίσσης Πατρών, και η περί αυτόν λογία Αδελφότης.

Επιστασία εκδόσεως:  Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος Καρακουλάκης

patriarx11

Τοῖς ἐντευξομένοις εἰς τὴν ἀνὰ χεῖρας ἔκδοσιν, ἀδελφοῖς καὶ τέκνοις τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ!

 

Νῦν, ὅτε ἔχει συμπληρωθῆ 15ετία καὶ πλέ­ον ἀφ’ ὅτου ἤρχισαν νὰ τελῶνται αἱ Πατριαρχι­καὶ ἡμῶν λειτουργίαι εἰς τὴν ἁγιοτρόφον Καππα­δοκίαν, ἐσκέφθημεν ὅτι καλὸν καὶ ὠφέλιμον θὰ ἦτο νὰ ἐκδοθοῦν καὶ νὰ κυκλοφορηθοῦν αἱ ὁμιλί­αι ἡμῶν εἰς αὐτὰς καὶ εἰς τοὺς ἑσπερινοὺς εἰς δι­αφόρους ναοὺς τῆς περιοχῆς, εἰς εὐρυτέραν δι­άδοσιν τῶν σκέψεων καὶ τῶν βιωμάτων μας ἀπὸ τὰ ἀλησμόνητα ἐκεῖ προσκυνήματά μας, ἔτι δὲ καὶ εἰς διαρκῆ κοινωνίαν μετὰ τῶν ἑκάστοτε συμ­προσκυνητῶν καὶ συνεκδήμων ἡμῶν κατὰ τὴν δι­αρρεύσασαν δεκαπενταετίαν.

Τὸ ποῖα βιώματα καὶ ποίας συγκινήσεις προκαλεῖ μία ἐκ τοῦ ἐγγὺς ἐπικοινωνία μὲ τὰ ἡ­γιασμένα ἐκεῖνα μέρη, μόνον ὅσοι εἶχον τὴν εὐ­λογίαν αὐτὴν ἠμποροῦν νὰ τὰς αἰσθανθοῦν. Δο­ξάζομεν τὸν Θεόν, διότι αὐταὶ αἱ προσκυνηματι­καὶ ἐπισκέψεις καὶ προσευχαὶ ἐσημάδευσαν τὴν ταπεινὴν Πατριαρχίαν μας.

Εὐχαριστοῦμεν πατρικῶς τοὺς ἐν τοῖς Πα­τριαρχείοις συνεργάτας ἡμῶν διὰ τὴν συμβολήν των, μάλιστα δὲ τὸν Ἀρχιγραμματεύοντα τῆς Ἁ­γίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Ἱερώτατον Μητροπολί­την Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον, καθὼς καὶ τοὺςεὐλαβεῖς Καππαδόκας –καὶ μή– προσκυνητάς, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Ἐν­τιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδου «Πανελλήνιον Ἕνω­σιν Καππαδοκικῶν Σωματείων»· τὸν Ἐντιμολ. ὀφ­φικιάλιον κ. Γρηγόριον Χατζηελευθεριάδην, γό­νον τῆς εὐκλεοῦς Σινασοῦ, ὁ ὁποῖος ἠγόρασε καὶ ἐξωράϊσεν ἓν ἀπὸ τὰ περίφημα ἀρχοντικά της, πάντοτε εὐγενῆ καὶ φιλόξενον· τὸν Ἐντιμολ. κ. Ἀναστάσιον Κωστόπουλον καὶ τὸν ὑπ’ αὐτὸν ἐκ­δοτικὸν οἶκον «ΤΑΩΣ» διὰ τὴν πρωτόβουλον ἀ­νάληψιν τῆς ἐκδόσεως τοῦ παρόντος, ὡς καὶ τὸνὉσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοποδαριτίσσης – Πατρῶν, καὶ τὴν περὶ αὐτὸν προσφιλῆ ἡμῖν λογίαν Ἀδελφότη­τα,  διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἐκδόσεως· τὸν Ὁσι­ολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, χαλκέντερον, ἱκανὸν καὶ πρόθυμον εἰς πᾶσαν ἐκ­δοτικὴν προσπάθειαν –καὶ ὄχι μόνον–τῆς Μη­τρὸς Ἐκκλησίας, καὶ ὅλους ἐν γένει ὅσοι ἐβοή­θησαν καθ’ οἱονδήποτε τρόπον εἰς τὴν σύνταξιν καὶ δημοσίευσιν τῶν ἐν τῷ ἀνὰ χεῖρας τόμῳ κει­μένων.

Εὐχαριστοῦμεν ἰδιαιτέρως τὰς ἁρμοδίας ἐν Καππαδοκίᾳ ἀρχὰς διὰ τὴν εὐγενῆ καὶ πρόφρο­να ἄδειάν των κάθε φοράν, διὰ τὴν τέλεσιν τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν μας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λίαν φι­λόξενον διάθεσιν καὶ τὰς περιποιήσεις των.

Ἡ χάρις τῶν Καππαδοκῶν Ἁγίων εἴη μετ’ αὐτῶν καὶ πάντων τῶν ἐντευξομένων!

͵βιςʹ Νοεμβρίου λ΄

patriarx111

 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πατριαρχικὸν Γράμμα ……………………………… 9

ΟΜΙΛΙΑΙ

Τῇ 7-5-2000 ἐν Ζέλβε …………………………….. 15

Τῇ 26-5-2001 ἐν Σινασῷ …………………………. 25

Τῇ 26-5-2001 ἐν Σινασῷ …………………………. 33

Τῇ 27-5-2001 ἐν Προκοπίῳ ……………………… 41

Τῇ 7-7-2001 ἐν Ἀγιρνάς …………………………… 47

Τῇ 8-7-2001 ἐν Ἀγιρνάς …………………………… 55

Τῇ 26-5-2002 ἐν Σινασῷ ………………………….. 63

Τῇ 27-5-2002 ἐν Προκοπίῳ ………………………. 69

Τῇ 18-5-2003 ἐν Σινασῷ ………………………….. 75

Τῇ 20-5-2004 ἐν Καρβάλῃ ……………………….. 81

Τῇ 17-12-2004 ἐν Ἰκονίῳ …………………………. 91

Τῇ 2-7-2005 ἐν Μαλακοπῇ ………………………. 97

Τῇ 3-7-2005 ἐν Σινασῷ …………………………. 103

Τῇ 14-10-2005 ἐν Προκοπίῳ …………………. 109

Τῇ 15-10-2005 ἐν Μαλακοπῇ …………………. 115

Τῇ 13-5-2007 ἐν Σινασῷ ……………………….. 123

Τῇ 6-6-2008 ἐν Νεαπόλει ……………………….. 137

Τῇ 7-6-2008 ἐν Μαλακοπῇ ………………….. … 143

Τῇ 8-6-2008 ἐν Σινασῷ ………………………….. 149

Τῇ 8-6-2008 ἐν Σινασῷ ………………………….. 159

Τῇ 26-6-2010 ἐν Προκοπίῳ ……………………. 163

Τῇ 26-6-2010 ἐν Σινασῷ ………………………… 171

Τῇ 27-6-2010 ἐν Μαλακοπῇ ……………………. 177

Τῇ 14-5-2011 ἐν Καρβάλῃ ………………………. 185

Τῇ 15-5-2011 ἐν Ἀραβισσῷ …………………….. 189

Τῇ 26-5-2012 ἐν Σινασῷ …………………………. 195

Τῇ 27-5-2012 ἐν Μιστί …………………………. .. 203

Τῇ 8-6-2013 ἐν Ἀξῷ ………………………….  ….. 211

Τῇ 9-6-2013 ἐν Νίγδῃ ………………………  ……. 223

Τῇ 21-6-2014 ἐν Σινασῷ …………………………. 235

Τῇ 22-6-2014 ἐν Εὐμορφοχωρίῳ ……………… 245

Τῇ 13-6-2015 ἐν Γουρδούνῳ …………………… 255

Τῇ 14-6-2015 ἐν Ἀνακού …………………………. 263

Τῇ 4-6-2016 ἐν Σινασῷ ………………………….. 273

Τῇ 5-6-2016 ἐν Σινασῷ ………………………….. 279

Τῇ 17-6-2017 ἐν Ἀραβισσῷ ……………………. 285

Τῇ 18-6-2017 ἐν Σινασῷ …………………………. 293

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Χαιρετισμὸς τοῦ κ. Γρ. Σκαλκέα ……………….. 301

Χαιρετισμὸς τοῦ κ. Θ. Ἰσακίδη ………………….. 303

Προσλαλιὰ τοῦ κ. Μ. Χαρακοπούλου ………… 307

Ἀντιφώνησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Καντουαρίας κ. J. P. Welby ……………………… 313

Προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου

Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου ……………………… 321

Χάρται ………………………………………………… 327

Φωτογραφίαι ……………………………………….. 337

 

(Σχήμα: 12,5 Χ 20, Σελίδες:  340 με έγχρωμες φωτογραφίες. Για παραγγελία: κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο, Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr)

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 3.5]