Λύση είναι η μετάνοια και όχι η… υπερηφάνεια! (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Μία δημοσκόπηση στὶς Η.Π.Α.[1], καλοί μου φίλοι, ἀνατρέπει τὴν «ὑπερηφάνεια» τῶν ΛΟΑΤΚΙ (= λεσβίες, ὁμοφυλόφιλοι, ἀμφιφυλόφιλοι, τράνς, κουίρ, ἴντερσεξ)!!! Σύμφωνα μὲ αὐτήν, οἱ μισοὶ νέοι ποὺ ἀνήκουν καὶ μάλιστα τόσο ὑπερήφανα στὴν κατηγορία αὐτή, ἀποπειράθηκαν νὰ αὐτοκτονήσουν τὸ ἔτος 2021! Δηλαδή; Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους…

*   *   *

Ἡ δημοσκόπηση ἔγινε σὲ μεγάλο ἀριθμὸ νέων καὶ συγκεκριμένα σὲ 34.000 στὶς ΗΠΑ, ἡλικίας 13-24 ἐτῶν, ἔδειξε δὲ τὰ ἑξῆς:

  1. Τὸ 41% σκέφθηκε σοβαρὰ νὰ κάνει ἀπόπειρα αὐτοκτονίας τὸ ἔτος 2021, τὸ δὲ 14% ἔκανε ἤδη ἀπόπειρα αὐτοκτονίας! Μάλιστα στὶς ἡλικίες 13-17 ἐτῶν, τὸ ποσοστὸ αὐτὸ φθάνει ὥς καὶ τὸ 50%!!!
  2. Τὸ 73% τῶν νέων αὐτῶν εἶπαν ὅτι αἰσθάνονται ἄγχος καὶ τὸ 58% αὐτῶν ἔκανε λόγο γιὰ συμπτώματα κατάθλιψης!!!
  3. Τὸ ποσοστὸ τοῦ ἀποκαλούμενου «αὐτοκτονικοῦ ἰδεασμοῦ» αὐξάνεται τὰ τρία τελευταῖα χρόνια!!!

*   *   *

Ἀλλὰ καὶ πέραν τῆς ἔρευνας αὐτῆς, καὶ ἄλλες ἔρευνες ποὺ ἔχουν γίνει, ὅπως αὐτὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ἐρευνῶν τοῦ Μεξικοῦ, ἔχουν δείξει ὅτι ἡ λεγόμενη «ΛΟΑΤΚΙ νεολαία» παρουσιάζει 2 φορὲς περισσότερο καταθλιπτικὰ συμπτώματα καὶ αἴσθημα ἀπελπισίας σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους νέους, 3 φορὲς περισσότερο αὐτοκτονικὸ ἰδεασμό, 4 φορὲς περισσότερες ἀπόπειρες αὐτοκτονίας καὶ 5 φορὲς περισσότερους τραυματισμοὺς μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπόπειρα αὐτοκτονίας!

Ἐπιπλέον σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα τοῦ «Κέντρου Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Ἀσθενειῶν» τῶν ΗΠΑ, οἱ νέοι αὐτοὶ κάνουν μεγαλύτερη (κατὰ 25%) κατάχρηση ψυχοτρόπων οὐσιῶν ἀπὸ τοὺς ἑτεροφυλόφιλους συνομήλικούς τους. Μάλιστα στὶς ΗΠΑ ὑπάρχει ἀκόμη καὶ Ἕνωση Πρόληψης Αὐτοκτονίας εἰδικὰ γιὰ τοὺς νέους ΛΟΑΤΚΙ!!!

Τέλος, ἄλλες ἔρευνες δείχνουν ὅτι τὸ ὅλο πρόβλημα ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικὰ τὶς δύο τελευταῖες 10ετίες !!!

*  *  *

Ἀπ’ ὅλα αὐτὰ μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε τὰ ἑξῆς:

  1. Τὸ ὅλο πρόβλημα εἶναι αὐξανόμενο τὰ τελευταῖα χρόνια, παρὰ τὴν τόση προπαγάνδα ποὺ γίνεται ὑπὲρ τῶν ΛΟΑΤΚΙ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν σχολείων ἀκόμη καὶ τοῦ Δημοτικοῦ! Ἔτσι οὔτε οἱ νόμοι, οὔτε οἱ διακηρύξεις, οὔτε τὰ σήριαλ, οὔτε δὲ καὶ τὰ μαθήματα στὶς τάξεις, φάνηκαν ἱκανὰ νὰ ἀνατρέψουν τὴν κατάσταση. Ἀπεναντίας αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνα ποὺ ἐπιδεινώνουν τὸ ὅλο πρόβλημα. Ναί! Ἐξάλλου πῶς μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ αὐτὴ ἡ αὔξηση τῶν προβλημάτων ποὺ παρατηροῦνται τὴν τελευταία 20ετία, ὅπως εἴπαμε;
  2. Πολλοὶ μελετητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ πρόβλημα αὐτὸ στοὺς νέους ΛΟΑΤΚΙ προέρχεται καὶ ἀπ’ τὸ γεγονὸς ὅτι δέχονται 92% λεκτικὴ βία, 45% σωματικὴ βία, 89% διαδικτυακὴ καὶ κοινωνικὴ βία κ.λπ., λόγῳ τῆς ἰδιαιτερότητάς τους.

Μάλιστα στὴν ἀναφερθεῖσα ἔρευνα τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ἐρευνῶν τοῦ Μεξικοῦ παρ’ ὅλο ποὺ αὐτοὶ ἀντιπροσωπεύουν μόλις τὸ 10% τοῦ δείγματος τῆς ἔρευνας ποὺ ἔγινε, προέκυψε ὅτι 35% ἀποτέλεσαν θύματα σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ, ἐνῷ οἱ ἑτεροφυλόφιλοι συνομήλικοί τους ἦταν 17% καὶ πὼς τὸ 17,3% τῶν πρώτων ἐγκατέλειψε τὸ σχολεῖο, ἐνῷ γιὰ τοὺς δεύτερους ἦταν 5,6%.

Ὅμως ὅλα αὐτὰ ἀφ’ ἑνὸς δείχνουν τὸ τραγικὸ ἀδιέξοδο, στὸ ὁποῖο βρίσκονται τὰ παιδιὰ αὐτὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅτι, εἰδικὰ σήμερα μὲ τὴν τόση προπαγάνδα ποὺ γίνεται ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας, αὐτὸ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνει. Ἄρα ἄλλες εἶναι οἱ αἰτίες.

  1. Ἡ ἴδια ἡ πρώτη δημοσκόπηση ποὺ ἔγινε στὶς ΗΠΑ, ἀποδίδει τὸ πρόβλημα κυρίως στὸν Covid-19. Ὅμως γιατί αὐτὸ δὲν συνέβη, ἢ ἔστω συνέβη ἀρκετὰ λιγότερο στοὺς ἄλλους νέους; Γιατί ἐκεῖνοι δὲν ἐπηρεάστηκαν στὸν ἴδιο βαθμὸ ἀπ’ τὴν ἐν λόγῳ πανδημία; Πέραν τοῦ ὅτι, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε ἡ ἴδια αὐτὴ ἔρευνα ἀναφέρει ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ αὐτοκτονικοῦ ἰδεασμοῦ αὐξάνεται τὰ τρία τελευταῖα χρόνια, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 2018 ποὺ δὲν εἴχαμε τὴν πανδημία.
  2. Ἀλλὰ τὸ ὅλο ψυχολογικὸ πρόβλημα τῶν ΛΟΑΤΚΙ δὲν τὸ ἔλυσε οὔτε καὶ ἡ διακήρυξη τῆς ὑπερηφάνειάς τους γιὰ τὴν ἰδιαιτερότητά τους αὐτή, ἢ καλύτερα γιὰ τὴν τόσο φοβερὴ καὶ ἀπαίσια αὐτὴ ἁμαρτία τους. Δὲν τὸ ἔλυσαν οὔτε καὶ ἐκεῖνες οἱ «ἐκκλησίες» ποὺ τὸ … εὐλογοῦν!!!

Ἀσφαλῶς ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοὶ καὶ ὅλοι ὑποφέρουμε ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη μας. Καὶ πῶς γίνεται νὰ μὴν ὑποφέρει πολὺ περισσότερο ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπιπλέον καὶ ὑπερήφανος γι’ αὐτά, τὰ διακηρύττει χωρὶς ἀπολύτως κανένα ἐνδοιασμό, ἀλλὰ καὶ φόβο Θεοῦ; Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ ἀπαλλαγεῖ ποτέ του ἀπ’ αὐτὰ καὶ ἑπομένως νὰ μὴν ὑποφέρει ἀκόμη περισσότερο ἐξ αἰτίας τους.

Κι ὅπως ὁ Θεὸς μᾶς ἀμείβει, ὅταν ἐκτελοῦμε τὶς ἐντολές Του καὶ ἐφαρμόζουμε στὴ ζωή μας τὸ θέλημά Του, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μᾶς τιμωρεῖ, ὅταν παρεκκλίνουμε.

Καὶ κάτι σημαντικὸ ἐπ’ αὐτοῦ. Οἱ Βυζαντινοὶ ἀποκαλοῦσαν τὴν ἐν λόγῳ ἰδιαιτερότητα «σοδομισμό»! Γιὰ νὰ θυμίζει καὶ τὴν φοβερὴ ἐκείνη τιμωρία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔγινε στὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα.

Κι ἐνῷ στὴν ἐποχὴ τοῦ Νῶε ὁ Θεὸς γιὰ τὰ «κατὰ φύσιν» ἁμαρτήματα ἔστειλε τὴν «κατὰ φύσιν» τιμωρία μὲ τὸν κατακλυσμὸ τῆς βροχῆς νεροῦ (φυσικὸ φαινόμενο), γιὰ τὰ «παρὰ φύσιν» σαρκικὰ ἁμαρτήματα τῶν πόλεων αὐτῶν ἔστειλε τὴν «παρὰ φύσιν» τιμωρία μὲ τὴν βροχὴ φωτιᾶς ἀπ’ τὸν οὐρανό. Δηλαδή, ὅπως ἐκεῖνοι ἀνέτρεψαν ἁμαρτάνοντας τοὺς ὅρους τῆς φύσης, ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς ἀνέτρεψε τὸν τρόπο τῆς τιμωρίας!

*  *  *

Ἑπομένως τί μένει; Μὰ τί ἄλλο ἀπὸ τὴν μετάνοια, ποὺ ὅλοι βεβαίως τὴν ἔχουμε τόσο πολὺ μεγάλη ἀνάγκη; Ἡ μετάνοια καὶ ὄχι ἡ ὑπερηφάνεια σῴζει. Ἡ μετάνοια ἔβαλε τόσους πολλοὺς στὸν Παράδεισο, ὅπως λῃστές, τελῶνες, πόρνες κ.λπ., ἡ δὲ ὑπερηφάνεια ὅλους τοὺς πῆγε στὴν καταστροφή, ὅπως καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ἀγγέλους. Μὲ τὴν μετάνοια θὰ αἰσθανθοῦμε καλύτερα, θὰ ζήσουμε πιὸ ὄμορφα, χαρούμενα, ἀνώτερα καὶ ἅγια. Μὲ τὴν ὑπερηφάνεια πάντοτε θὰ ὑποφέρουμε ὅ,τι καὶ νὰ κάνουμε κι ὅ,τι καὶ νὰ λέμε ὡς πρόφαση καὶ δικαιολογία, πάντοτε θὰ χανόμαστε, πάντοτε θὰ καταποντιζόμαστε. Λύσεις μετανοίας χρειάζονται σὲ ὅλους μας καὶ τίποτε ἄλλο…

 

Σημείωσις:

[1] Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

(Πηγή: “Ορθόδοξος Τύπος”)

[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 5]