Η νεοειδωλολατρία προωθείται στα σχολεία (Εκ της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους – 30/7 -12/8/2003)

Για την έντονη ανησυχία της μας ενημέ­ρωσε με επιστολή της παραλήπτρια των Φακέλων του εκπαιδευτικού Προγράμ­ματος «Μελίνα – Εκπαίδευση και Πολιτι­σμός» των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και της Γε­νικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης. Το Πρόγραμμα αφορά την επιμόρφωσι των μα­θητών των Δημοτικών Σχολείων σε πολιτιστι­κά θέματα. Η ανησυχία έγκειται στο γεγονός ότι μέσα από τα προγράμματα αυτά στις ευαί­σθητες παιδικές ψυχές κλονίζεται αφ’ ενός η Παράδοσις του Ορθοδόξου λαού μας και εισάγεται αφ’ ετέρου ο νεοπαγανισμός (νεοειδωλολατρία, πολυθεϊσμός), ο αποκρυφισμός και η σατανολατρία κατ’ επέκτασιν.

Η επιστολογράφος ίσως ως εκπαιδευτικός, ίσως ως μητέρα, ίσως όμως απλώς ως ευσεβής Ορθόδοξος Χριστιανή, συνέλαβε τους εθνι­κούς, τους πνευματικούς, τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς κινδύνους που εγκυμονεί η προώθησις των προγραμμάτων αυτών στα σχολεία. Συμμεριζόμεθα την ανησυχία της. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινω­νία και ως Έθνος είναι γνωστά. Η διάλυσις της οικογένειας, η έλλειψις ιδανικών και εθνικών οραμάτων, ο αμοραλισμός, τα ναρκω­τικά, η δημογραφική συρρίκνωσις, η πνευμα­τική χαύνωσις και ιδεολογική σύγχυσις πολ­λαπλασιάζουν στις ημέρες μας τα δράματα, τα οποία συναντούμε καθημερινώς σχεδόν και μας αποκαρδιώνουν. Όλοι ελπίζουμε στην ανάνηψι για ένα καλλίτερο μέλλον.

Σε αυτήν την καμπή της εθνικής μας ζωής και της πνευματικής μας πορείας, συγχορδία δυνάμεων θέλουν, καθώς φαίνεται, να χειρα­γωγήσουν την νέα γενιά της Πατρίδος μας σε ατραπούς όλο και πιο σκοτεινές. Φοβούμεθα ότι θα εξωθήσουν στο χειρότερο την κατάστασι που περιγράψαμε. Τα ελάχιστα κείμενα που μας απέστειλε σε φωτοαντίγραφο η επιστολο­γράφος είναι αρκετά να δείξουν τον στόχο που έχουν βάλει οι μέντορες των νέων εκπαιδευ­τικών προγραμμάτων. Εμείς θα δείξουμε εξ όνυχος τον λέοντα. Επιθυμούμε να ενημερώ­σουμε τους πλέον ειδικούς σε θέματα παιδείας και κοινωνικής αγωγής, τους Ποιμένας της Εκκλησίας, τους υπευθύνους της Πολιτείας, τους συλλόγους των γονέων και κηδεμόνων, όσους έχουν αισθήματα ευαίσθητα και πονούν αυτόν τον τόπο τον ελληνικό, που τον πότισαν ηρώων αίματα και αγίων πνευματικά παλαίσματα. Θεωρούμε ότι επιβάλλεται να γίνη πα­νελλήνιος εκστρατεία, πρώτα αυτοκριτικής και κατόπιν πνευματικής ανασυγκροτήσεως. Φορείς και ιδιώτες να αναλάβουν τις απαραί­τητες πρωτοβουλίες, ώστε να αναχαιτισθούν οι δυνάμεις που στοχεύουν να μπολιάσουν την νέα γενιά, τα παιδιά μας, με ιδέες αποκρυφιστικές, νεοπαγανιστικές, αντίχριστες.

Δεν είμαστε υπερβολικοί στις εκτιμήσεις μας. Ίσως στον όγκο των Φακέλων του εκπαι­δευτικού Προγράμματος «Μελίνα» να υπάρ­χουν και θέματα που αξίζει να διδαχθούν. Ένα από αυτά είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα. Από τα στοιχεία όμως που θα παρα­θέσουμε, μπορεί κανείς να καταλάβη ότι πίσω από την εύφημη ετικέτα «Εκπαιδευτικά Προ­γράμματα» διαφαίνονται αντιχριστιανικοί στόχοι.

1. Από τον 7ο Φάκελο «Το Δωδεκάθεο» αντιγράφουμε μερικές από τις οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς που θα μετάσχουν στο πρόγραμμα:

«Κάντε σελιδοδείκτες, κάρτες ρορ-uρ mobile με τους 12 θεούς, κρεμάστε τα στην τά­ξη. Φτιάξτε το γενεαλογικό δέντρο των θεών. Ζωγραφίστε το δίνοντάς του δύο διαστάσεις και κατόπιν κατασκευάστε το δίνοντάς του την τρίτη διάσταση».

«Ο κάθε θεός έχει πολλά σύμβολα, καθώς και ζώα και φυτά αφιερωμένα σ’ αυτόν. Αναρτήστε στην τάξη πανό, ένα για κάθε θεό».

«Ο κάθε μαθητής μπορεί να ταυτισθεί με ένα θεό, να κατασκευάσει σύμβολα, να φωτο­γραφηθεί με αυτά παριστάνοντας το συγκε­κριμένο θεό, να κατασκευάσει θεούς με όλων των ειδών τις χειροτεχνίες και να βάλει για πρόσωπα φωτογραφίες του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει ένα αναμνηστικό βιβλίο της τάξης με τους μαθητές-θεούς».

«Τα παιδιά … μπορούν να σχεδιάσουν, για τον ναό του θεού τους, αετώματα, μετόπες και ζωφόρο και να τα ‘παραστήσουν’ με τα σώμα­τα τους».

«Προτρέψτε τους μαθητές να ζητήσουν κά­τι από τον κάθε θεό ανάλογα με τις ιδιότητες του».

«Δημιουργήσετε μαζί με τους μαθητές ένα δικό σας φάκελο με θέμα Άλλοι Θεοί». Συνδυάστε την έρευνά σας με τοπικές θεότητες και παραδόσεις. Ψάξτε τους τοπικούς σας θρύ­λους».

«Μη ξεχνάτε ότι εξ ίσου δημιουργική ως μάθημα μπορεί να είναι και η επινόηση ενός νέου θεού από τους μαθητές… Θεοί της Φύ­σης, της Λήθης, των Χρωμάτων και της Γυμνα­στικής έχουν δημιουργηθεί από μαθητές».

«Για τον κάθε θεό δίνονται πολλές επωνυ­μίες… Οι μαθητές μπορούν να γράψουν δια­λόγους των θεών και να τους εμπλουτίσουν με τις επωνυμίες. Στη συνέχεια μπορούν να τους παίξουν θεατρικό παιχνίδι».

«Τέλος σας προτείνω να ψάξετε μαζί με τους μαθητές σας στο σύμπαν, στους πλανήτες και στα άστρα, για αναπαραστάσεις ιστοριών από τη μυθολογία, και να φαντασθείτε τους Αρχαίους πιστούς να τα παρατηρούν, να τα θαυμάζουν και να τους δίνουν ονόματα από τη θρησκεία τους».

Αναμφίβολα, δεν υπάρχει πιο μελετημένη και ψυχολογημένη εισαγωγή των παιδιών στην αρχαία λατρεία των ψευδοθεών και στην αστρολογία, πιο συστηματική διαπαιδαγώγη­σή τους να γίνουν και αυτά καθ’ ομοίωσιν των θεών τους, όπως και οι αρχαίοι λάτρεις των! Θα υπενθυμίσουμε εδώ, πέραν από τις γνω­στές ανεκδιήγητες ανηθικότητες και ατελείω­τες εμπάθειες των θεών του Δωδεκαθέου, τρεις μόνο από τις πιθανές ιστορίες που ενδέχεται να αναπλάσσουν τα παιδιά στις θεατρικές τους παραστάσεις, και να ερωτήσουμε τους εκπαιδευτικούς που είναι ταυτόχρονα και γο­νείς, αν θα τους ήταν αρεστό να «παίζουν» και στην πραγματικότητα τα παιδιά τους τέτοια «όμορφα» παιγχνίδια (εκ προθέσεως αποφεύγουμε την διεξοδική περιγραφή των ιστοριών ως αντιπαιδαγωγική):
α) Την ιστορία του παιδεραστού Διός που άρπαξε τον ωραίο Γανυμήδη (Ψευδο-Απολ­λοδώρου, Βιβλιοθήκη 3. 414· Ομηρικοί Ύμνοι, 5,202-206). Σε αυτήν την ιστορία κατέφευγε δικαιολογούμενος ο νεαρός Κύρνος που δεν ήθελε να εγκατάλειψη το πάθος της παιδε­ραστίας, παρά τις συμβουλές του παιδοτρίβου Σιμωνίδου: «επεί ποτε καί Γανυμήδους ήρατο καί Κρονίδης, αθανάτων βασιλεύς… ούτω μή θαύμαζε, Σιμωνίδη, ούνεκα καγώ εξεδάμην καλού παιδός έρωτι δαμείς» (Θεόγνιδος, Ελε­γειών Β’, 1345-1350).
β)Την ιστορία του Ήφαιστου και της αδελ­φής του Αθηνάς, και τον αισχρό τρόπο που γεννήθηκε ο βασιλεύς των Αθηναίων, ο Εριχθόνιος (Ψευδο-Απολλοδώρου, ένθ’ ανωτ. 3. 188-190).
γ) Τον «γάμο» του Δημητρίου Πολιορκητού, στεφανωμένου ως θεού από τους Αθηναί­ους, με την Αθηνά στην Ακρόπολι των Αθηνών (Κλήμενος Αλεξανδρέως, Προτρε­πτικός προς Έλληνας, 4,54).
Θα ερωτήσουμε πάλι τους εκπαιδευτικούς, που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο «εκπαιδευτικό» αυτό πρόγραμμα, αν θα διδά­ξουν στα παιδιά το δίκαιο του ισχυρότερου, μία ειδεχθή αρχή που επικαλέσθηκαν οι τότε «πλανητάρχαι» Αθηναίοι για να δώσουν την ιταμή και απεχθή απάντησι προς τους Μηλίους: «όταν έχης την δύναμι, εξουσιάζεις· έτσι κάνουν και οι Ολύμπιοι θεοί» (Θουκυδίδου Ιστορίαι, 5. 105. 2, σε ελεύθερη νοηματική απόδοσι).
2. Από τον Φάκελο «Μια Μάγισσα στην τάξη μας», ένα πρόγραμμα για τα παιδιά της Β’ τάξεως του Δημοτικού, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τις οδηγίες προς τον δάσκα­λο: «Ο δάσκαλος-α εξηγεί στα παιδιά ότι για να εμφανισθεί στην τάξη η μικρή μάγισσα, ένα από όλα θα πρέπει να της δανείσει το περί­γραμμα του. Αποφασίζουν όλοι μαζί ποιο θα είναι αυτό το παιδί. Απλώνουν στο δάπεδο της τάξης χαρτί του μέτρου … και το παιδί που έχει εκλεγεί ξαπλώνει στην επιφάνεια του. Αποφασίζουν πως θα είναι τοποθετημένα στο χαρτί τα χέρια και τα πόδια του μοντέλου…».
Δεν είναι δύσκολο να λειτουργήσουν συ­νειρμικά μηχανισμοί, οι οποίοι στην φαντασία των παιδιών θα συσχετίσουν και θα ταυτίσουν τις εικόνες μαγισσών, τεράτων και μάγων (ήδη ο Χάρυ Πόττερ έχει γίνει ο ήρωας των παι­διών), που έχουν ιδή στην τηλεόρασι, με εκείνα που μόνοι τους στην τάξη σχεδιάζουν. Έτσι εμπεδώνεται η πεποίθησίς τους ότι δεν υπάρχουν μεν οι μάγοι και οι μάγισσες των πα­ραμυθιών, αλλά πάντως είναι δυνατόν ο καθέ­νας τους να γίνη σαν τους ήρωες μάγους των κόμικς ή των κινουμένων σχεδίων της τηλεό­ρασης. Ποιος θα τα συγκρατήση κατόπιν, όταν βγουν στην κοινωνική πραγματικότητα και θα χρειάζωνται την δύναμι του μάγου ή της μάγισσας; Μήπως δεν είναι ήδη αυτά γε­γονότα; Μήπως, αναρωτιώμαστε, θέλουν κά­ποιοι να εισαγάγουν τη νέα γενιά σ’ αυτό το μοτίβο ζωής;
3. Και από τον Φάκελο «Μοναστικός βίος και πολιτισμός» παραθέτουμε δύο αποσπά­σματα που αναφέρονται στον τρόπο ψυχαγω­γίας των μοναχών, από τα οποία φαίνεται το αντιχριστιανικό πνεύμα που προωθείται με αυτά:
«Οι νεαροί καλόγεροι επιδίδονται, προκα­λώντας την επιδοκιμασία των γεροντότερων, σε παιγνίδια, όπως η πάλη και ο χορός».
«Τέλος και το τραγούδι είναι αγαπητό μέσο ψυχαγωγίας. Έχουμε καταγγελίες λαϊκών που κατηγορούν τους μοναχούς ότι αντί να ψάλλουν στα κελιά, τραγουδούν».
Είναι προφανής η διάθεσις να γκρεμισθή στις ψυχές των παιδιών της Ε’ Δημοτικού η ορθή εικόνα που έχουν ή που μπορεί να έχουν για την ζωή των μοναχών.
Κατ’ αρχήν είναι απολύτως ψευδές ότι οι νεαροί καλόγεροι επιδίδονται στην πάλη και στον χορό. Και μάλιστα με την επιδοκιμασία των γεροντότερων. Τα μοναστήρια μας είναι προσιτά στον κόσμο και όλη η βιοτή των μο­ναχών είναι γνωστή. Τέτοια γραμμή δεν υπάρ­χει στον μοναχισμό. Παρά ταύτα ο Ορθόδοξος λαός μας δεν αγνοεί τις τυχόν πτώσεις κάποι­ων μοναχών. Αυτές δεν τις αποσιωπούν ούτε τα κλασικά συγγράμματα των διδασκάλων του Μοναχισμού. Στην Παράδοσί μας όμως δεν γί­νονται αφορμή να διασύρεται ο ίδιος ο μοναχι­κός βίος. Αυτός αποτελεί τίμιο και ευλογημένο θεσμό που έχει αναδείξει πλήθος αγίων, θαυ­ματουργών, ηρώων και γι’ αυτό είναι αξιοσέ­βαστος και αξιοτίμητος.
Χωρίς να προσθέσουμε κάτι περισσότερο σε όσα τα ίδια τα κείμενα μαρτυρούν για την προοπτική που έχουν τα εκπαιδευτικά προ­γράμματα που τώρα προωθούνται στα σχολεία μας, αφήνουμε τους γονείς και τους αρμοδίους της Πολιτείας να αποφασίσουν με υπευθυνό­τητα τι πρέπει να κάνουν για το μέλλον των παιδιών μας.

(Πηγή: ‘Παρακαταθήκη’)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]