Η Ιερά Μονή Σταυροβουνίου για την Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στην Κύπρο

Ἀποφράδες ἡμέρες γιὰ τὴν Κύπρο μας, ἡ 25η Μαΐου καὶ 2α Δεκεμβρίου 2022, ἀφοῦ ἡ Κυπριακὴ Βουλή, ἀπερισκέπτως ἐψήφισε νόμους σχετικὰ μὲ τὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησι στὰ σχολεῖα, σὲ ὅλες τὶς ἡλικίες, προκαλοῦσα ἔτσι θλίψι καὶ πόνο σὲ κάθε λογικὰ σκεπτόμενον ἄνθρωπον.

Μὲ πρόσχημα δῆθεν τὴν ἀποφυγὴν σεξουαλικῆς κακοποιήσεως, προχωροῦμε σὲ ξένες πρὸς τὴν διαχρονικὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσίν μας διδαχές, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια, σὺν τοῖς ἄλλοις, καὶ σὲ ὠμὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, τοῦ τρανσεξουλισμοῦ, καὶ γενικῶς τῆς κάθε σεξουαλικῆς διαστροφῆς, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες στὶς ἀθῶες παιδικὲς ψυχὲς καὶ στὴν κοινωνία ἐν γένει.

Γιὰ χάριν μερικῶν δωσίλογων τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων», ποὺ χασάπεψαν τὰ ἤθη καὶ τὶς ἀξίες τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς κοινωνίας, ψηφίστηκαν νομοθεσίες ἐγκληματικὲς καὶ βλάσφημοι, ἐνάντια στὶς διδαχὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Πίστεώς μας.

Ἡ Ἁγία Γραφὴ τονίζει ἐπανειλημμένως ὅτι ὁ Θεὸς ἐποίησεν δύο καὶ μόνον φύλα, «Ἄρσεν καὶ Θῆλυ», ἐνῷ τώρα τὸ διεφθαρμένο σύστημα ἀναγγέλει πλασματικῶς πλεῖστα ὅσα φύλα, ὅπως: «δυσφορία φύλου», «misgendering», «intersex», «bisexual», «demisexual», «ἀσέξουαλ», «τρανσέξουαλ», κ.ἄ., ὅσα ἐπινοοῦν χαλασμένα καὶ ἄρρωστα μυαλά.

Ἐπαισχύντως ψηφίστικαν οἱ τοιοῦτοι νόμοι, καὶ ἀφαιρεῖται ἡ φροντίδα τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς ἰδίους γονεῖς, τοὺς ἱερεῖς, τοὺς ἐντεταλμένους πνευματικούς, οὕτως ὥστε ἐὰν κάποιος ἔφηβος ἔχει ἔστω καὶ ἁπλὸ προβληματισμὸ σεξουαλικῆς κατευθύνσεως, νὰ μὴν ἔχει τὸ δικαίωμα κανεὶς πλέον νὰ τὸν βοηθήση, μὲ ἐπαπειλούμενες ποινές, μέχρι καὶ φυλακίσεως. Τοποθετοῦνται διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ, σὲ Ὀρθόδοξη χώρα, στὴν ἴδια γραμμή, οἱ ἰμάμηδες, οἱ βραχμάνοι, οἱ σαμάνοι κ.ὄ.κ. Κυριολεκτικὰ παραδίδονται τὰ παιδιά μας σὲ χέρια ἀδιστάκτων ἀνθρώπων, εἰς ἕνα παγκόσμιο σύστημα διαφθορᾶς, ποὺ τὰ προσφέρει βορὰ στὸ Μολώχ καὶ τὸν Βαάλ τῆς διαστροφῆς καὶ τῆς καταστροφῆς.

Τίς ἡ χρεία λοιπὸν τῆς οὕτω διατυμπανιζομένης «Σεξουαλικῆς Ἀγωγῆς», εἰ μὴ μόνον νὰ διαπαιδαγωγηθοῦν τὰ παιδιά μας, ἀγόρια καὶ κορίτσια, στὸ νὰ ἁμαρτάνουν σαρκικὰ ἀπὸ παιδικῆς ἡλικίας, χωρὶς ντροπή, χωρὶς δισταγμούς, χωρὶς ἐνδοιασμούς, πνίγοντας ἔτσι τὴν ἀθώα ἔνθεον συνείδησί τους; Πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτὰ τὰ παιδιὰ νὰ μπορέσουν νὰ φτιάξουν σωστές, καὶ σοβαρὲς οἰκογένειες; Ἢ πῶς θὰ ξεφύγουν ἀπὸ καταστροφικὰ σαρκικὰ ἀτοπήματα, ἀφοῦ ἐκπαιδεύονται σ᾽ αὐτὰ ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας;

Ἐὰν ζοῦσε σήμερα ὁ Ἅγιος Πατροκοσμᾶς, ὁ ὁποῖος πάλεψε κυριολεκτικὰ γιὰ νὰ κτιστοῦν σχολεῖα ἐπὶ Τουρκοκρατίας οὕτως ὥστε νὰ μορφώνωνται «κατὰ Θεόν» τὰ παιδιά μας, θὰ μᾶς προέτρεπε τώρα νὰ χαλάσουμε τὰ σχολεῖα, ἴσως δυνηθῆ καὶ γλυτώση κάποιο παιδὶ ἀπὸ τὸν ἐπαπειλούμενον ὄλεθρον.

Ἔπρεπε στὴν «πονηρὰ καὶ μοιχαλίδα» ἐποχή μας τὰ παιδιά νὰ διδάσκωνται τὴν σεμνότητα, τὴν ἁγνότητα, τὴν σωφροσύνη, γιατὶ ὄχι καὶ τὴν παρθενία γιὰ νὰ ἐξέλθουν νικητὲς ἀπὸ τὶς ἀπατηλὲς καὶ ψυχοσωματικὲς σειρῆνες τῆς σαρκός.

Αὐτὴν τὴν διαπαιδαγώγησιν ἔπρεπε νὰ τὴν ἀναλάβουν οἱ μόνοι ἐνδεδειγμένοι, ποὺ εἶναι οἱ πιστοὶ γονεῖς καὶ οἱ ἐντεταλμένοι διδάσκαλοι καὶ πνευματικοὶ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ μόνον τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ Χριστιανικὴν Διδασκαλία καὶ Γραμματεία δὲν ὑπάρχει πουθενὰ χρησιμοποιουμένη ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρας ἡ λέξι «σέξ» δείχνει ὅτι ἡ λέξι σημαίνει ὑποχώρησι τοῦ ἀνθρώπου στὰ σαρκικὰ πάθη καὶ δὴ στὴν ἄκρατον ἡδονήν, ποὺ τελικῶς καταβαραθρώνει τὸν ἄνθρωπον στὴν κόλαση.

Προφανῶς τίποτε δὲν τροχιοδρομεῖται τυχαίως. Ὅλα εἶναι προσχεδιασμένα καὶ σὲ παγκόσμια κλίμακα, ἀπὸ ὀργανισμοὺς ὅπως ὁ «IPPF» (Διεθνῆς Ὁμοσπονδία Οἰκογενιακοῦ Προγραμματισμοῦ), ὁ Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας) κ.ἄ., καὶ ἔτσι, ἡ μία χώρα μετὰ τὴν ἄλλην, παγιδευμένες ἀπὸ αὐτούς, ψηφίζουν ἐπαίσχυντες νομοθεσίες καὶ ἀποδέχονται ἀνοήτως αὐτὸ τὸ ὄνειδος στὴν ἐπικράτειά τους. Ἕνας Ὀργανισμός, ποὺ χρηματοδοτεῖται καὶ διοικεῖται ἀπὸ μίαν καὶ μόνον στανικὴν «περίφημον οἰκογένεια», τι ἐμπιστοσύνη εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχη ὁ κάθε ἔχέφρων σ᾽ αὐτά, ποὺ ἀνεξελέγκτως προωθεῖ καὶ διδάσκει ὁ τοιοῦτος ᾽Ὀργανισμός;

Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἐμεῖς, ποὺ μὲ τὸ βάπτισμά μας ἀποταχθήκαμε «τὰ ἔργα καὶ τὴν πομπή καὶ τὴν λατρεία καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ διαβόλου», τώρα πῶς εἶναι δυνατὸν νὰν «συντάσσωμεν καὶ παρατάσσωμεν» τὰ ἀθῶα παιδιά μας στὰ δίκτυα καὶ πλεκτᾶνες τοῦ παμπόνηρου διαβόλου, μὲ ὀλέθρια ἀποτελέσματα, ποὺ ἀναποφεύκτως ἤδη ἐπέρχονται κὰι θὰ πραγματοποιηθοῦν συντόμως;

Εἶναι γνωστὸν ὅτι χῶρες ποὺ προηγήθηκαν καὶ ἐφάρμοσαν αὐτὲς τὶς «διαπαιδαγωγήσεις», ὁμολογοῦν ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι «παταγωδῶς ἀποτύχαμε στὰ σχέδια μας». Ἐμεῖς λοιπὸν γιατὶ προστρέχουμεν σ᾽ αὐτοὺς καὶ πορευόμεθα ὡς οὐραγοὶ στὸ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε ἐθελοτυφλοῦντες καὶ τοὺς ἀκολουθοῦμε;

Ἀπευθυνόμεθα ἐν τέλει υἱκῶς καὶ μετὰ μεγίστου πόνου ψυχῆς πρὸς τὴν Ἁγιωτάτην Ἱερὰν Συνοδον τῆς Ἐκκλησίας μας: Εἶναι πασιφανὲς ὅτι οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες τῆς πατρίδος μας δέχονται πιέσεις ἀπὸ ξένα κέντρα διὰ νὰ ψηφίσουν νόμους καὶ νὰ ἐφαρμόσουν πολιτικές, ποὺ πλήττουν τὴν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσί μας, αὐτὴν ποὺ μᾶς κράτησε ζωντανούς, ψυχῇ τε καὶ σώματι, μέσα στοὺς αἰῶνες! Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς, τοὺς πολιτικούς μας, φρονοῦμεν ὅτι θέλουν μὲν νὰ ἀντισταθοῦν, ὅμως νοιώθουν ἀδύναμοι καὶ μόνοι! Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἀναμένεται ὅπως μὲ σθεναρὸ καὶ ξεκάθαρο λόγον στηρίξη πάντας τοὺς ὑγιῶς σκεπτομένους, ὥστε νὰ ἐνθαρρυνθοῦν καὶ νὰ ἀντισταθοῦν στὴν «Νέα Τάξη Πραγμάτων».

Ἐμεῖς, ἡ Ἱερὰ Μονὴ Σταυροβουνίου διὰ τοῦ παρόντος κειμένου μας, ὁμολογοῦμεν εὐθαρσῶς, σθεναρῶς, καὶ ἀπεριφράστως ὅτι διαφωνοῦμεν πλήρως μὲ αὐτὴν τὴν «ἀγωγήν», ποὺ προγραμματίζεται νὰ εἰσβάλη ὡς νέος καὶ φοβερὸς Ἀττίλας στὰ σχολεῖα μας καὶ νὰ δηλητηριάση θανασίμως τὰ παιδιά μας.

 

 

(Πηγή: aktines.blogspot.com)

[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 5]