Η θεολογική σκέψις του Οσίου Ιουστίνου (Πόποβιτς) του Νέου (Jean-Louis Palierne)

theologia
Το πα­ρόν κεί­με­νον ε­δη­μο­σι­εύ­θη, εν πα­ραρ­τή­μα­τι και ά­νευ τίτ­λου, εις το βι­βλί­ον: Père Justin Popovitch, Philosophie Orthodoxe de la Vérité, Dogmatique de l’Eglise Orthodoxe, tome 5, traduit du serbe par Jean-Louis Palierne, éd. «L’Age d’Homme», Lausanne 1997, σ. 457-464. Με­τε­φρά­σθη δε υ­πὸ του αρ­χι­μαν­δρί­του Νι­κο­δή­μου Μπα­ρού­ση και, λό­γω της επι­σή­μου πλέ­ον α­να­κη­ρύ­ξε­ως της αγι­ό­τη­τος του Σέρ­βου ι­ε­ρο­μο­νά­χου Ι­ου­στί­νου (Πό­πο­βιτς), αν­τί της προ­σφω­νή­σε­ως: «πα­τὴρ Ι­ου­στίνος» ανα­φέ­ρε­ται αυ­τός ως: «ά­γι­ος Ι­ου­στί­νος».

Διαβάστε το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ

(Πηγή: "Ορθόδοξος Τύπος" 23/7, 30/7, 6/8)


RSS
Facebook
Google+
https://alopsis.gr/%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF/">
SHARE
[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 5]