Η ενόργανη γυμναστική φρενάρει το σώμα (ΜΑΡΙΝΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ)

Έρευνα του Ενδοκρινολογικού τμήματος της Παθολογικής κλινικής του Π.Π.Ν.Π.

"Στις αθλήτριες Ενόργανης Γυμναστικής και Ρυθμικής Γυμναστικής παρατηρείται παράταση της προεφηβείας καθώς και καθυστερημένη ολοκλήρωση της ενήβωσης, η εξέλιξη της οποίας ακολουθεί την οστική ηλικία. Ιδιαίτερα στις αθλήτριες της Ενόργανης, η σύμπτωση της καθυστερημένης αναπλήρωσης της ανάπτυξης με την οστική ηλικία του άλματος ενήβωσης, οδηγεί σε αδυναμία αναπλήρωσης του ελλείμματος ανάπτυξης με τελικό αποτέλεσμα το χαμηλότερο τελικό ανάστημα."

H έντονη άσκη­ση επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη, την σκε­λετική ωρίμανση και την ενήβωση σε μία σειρά α­θλημάτων. Το στάδιο α­νάπτυξης του αθλητή και η ιδιαιτερότητα του κά­θε αθλήματος επηρεά­ζουν με διαφορετικούς τρόπους στην βιολογική ωρίμανση» είναι το βα­σικό συμπέρασμα μελέ­της που διενεργήθηκε από το Ενδοκρινολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής και το Τμήμα Α­ναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινι­κής του Π.Π.Ν.Π. και πρόκειται να ανακοινω­θεί στο πλαίσιο των ερ­γασιών του 32ου Πανελ­ληνίου Συνεδρίου Ενδο­κρινολογίας και Μετα­βολισμού που ξεκίνησε χθες στο Συνεδριακό Κέ­ντρο του Πανεπιστημί­ου Πατρών.
Από το Ενδοκρινολο­γικό Τμήμα της Παθολο­γικής στην έρευνα συμ­μετείχαν ο διευθυντής της Κλινικής Απόστολος Βαγενάκης και οι συνερ­γάτες του Α. Θεοδωροπούλου, Κ.Β. Μάρκου και Γ.Α. Βαγενάκης. Από το Τμήμα Αναπαραγωγι­κής Ενδοκρινολογίας της Μαιευτικής Κλινι­κής ο διευθυντής της Γε­ώργιος Κουρούνης και ο συνεργάτης του, Νεοκλής Γεωργόπουλος.
Σκοπός της μελέτης αυτής, όπως επισημαί­νουν οι μελετητές, ήταν «η σύγκριση της εξέλιξης της εφηβείας σε αθλή­τριες Ενόργανης και Ρυθ­μικής Γυμναστικής κα­θώς και διερεύνηση των διαφορετικών επιδράσε­ων κάθε αθλήματος στην ωρίμανση των χαρακτήρων του φύλου».
Συνολικά μελετήθηκαν 423 (49,8%) αθλή­τριες της Ρυθμικής Γυ­μναστικής και 427 (50,2%) της Ενόργανης υψηλού αγωνιστικού ε­πιπέδου ηλικίας 11-23 ετών που συμμετείχαν σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλή­ματα των ετών 1997-2004. Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε προσδιο­ρισμός ύψους, βάρους, ποσοστού λίπους κ.ά.
Από τις απαντήσεις που έδωσαν σε συγκε­κριμένο ερωτηματολό­γιο που τους τέθηκε, προέκυψε ότι οι αθλή­τριες της Ρυθμικής Γυ­μναστικής ήταν ψηλότερες και ελαφρύτερες α­πό το μέσο όρο αντί­στοιχης ηλικίας ενώ οι α­θλήτριες της Ενόργανης ήταν κοντύτερες και ε­λαφρότερες από το μέσο όρο. Η οστική ηλικία δε και των ομάδων παρουσίαζε σημαντική καθυ­στέρηση και στις δύο ο­μάδες.
Συμπερασματικά, οι μελετητές παρατηρούν ότι και στις ομάδες α­θλητριών παρατηρείται αφενός παράταση της εφηβείας και αφετέρου καθυστερημένη ολο­κλήρωση της ενήβωσης η οποία είναι ανάλογη της οστικής εξέλιξης. Η εμμηναρχή δε, επηρεά­ζεται από την καθυστέ­ρηση της οστικής ηλι­κίας από σωματομετρι­κούς παράγοντες και α­πό το είδος και την έ­νταση της άθλησης.
Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου έγινε χθες το βράδυ, ενώ οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν αύριο το βράδυ. Όλες οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου παρουσιά­ζουν αυξημένο ενδιαφέ­ρον καθώς στη διάρκειά τους πρόκειται να γί­νουν σημαντικές ανακοινώσεις…

(Πηγή: ‘ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ’ 1/4/2005)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]