Ερμηνεία της εικόνας της Πεντηκοστής (Χρήστος Γκότσης)

Πεντήκοντα ημέρας μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας εορτάζει την Πεντηκοστήν εις ανάμνησιν της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος επί τους αγίους Μαθητάς του Κυρίου. Η επιφοίτησις αυτή έγινε την ημέραν που οι Ιουδαίοι εώρταζον την εορτήν της Πεντηκοστής. Οι Ιουδαίοι με την εορτήν αυτήν ηυχαρίστουν τον Θεόν δια την συγκομιδήν των σιτηρών. Δια τούτο η Πεντηκοστή ελέγετο και εορτή του θερισμού ή των πρώτων καρπών. Κατά τους χρόνους όμως του Κυρίου είχε και άλλην σημασίαν. Ήτο εορτή αναμνηστική της παραδόσεως υπό του Θεού του Νόμου εις τον Μωϋσήν, που έγινε την 50ήν ημέραν μετά το Πάσχα. Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ


[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]